Pojdi na glavno vsebino

Javno zbiranje ponudb

17. november 2016

Predmet prodaje so nepremičnine parc. št. 195/21 k.o. 2141 – Podljubelj (ID 3955154), zazidljivo zemljišče v izmeri 1.131 m2, parc. št. 195/22 k.o. 2141 – Podljubelj (ID 1602790), zazidljivo zemljišče v izmeri 37 m2, in parc. št. 195/23 k.o. 2141 – Podljubelj (ID 2779098), zazidljivo zemljišče v izmeri 236 m2, ki predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča, ki se nahajajo v območju površin podeželskega naselja (SK), enota urejanja prostora POD 04.

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15, 76/15), 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2016 in Sklepa Občinskega sveta, sprejetega na 19. redni seji dne 10. 11. 2016 naslednje 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 

 1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena:

Predmet prodaje so nepremičnine parc. št. 195/21 k.o. 2141 – Podljubelj (ID 3955154), zazidljivo zemljišče v izmeri 1.131 m2, parc. št. 195/22 k.o. 2141 – Podljubelj (ID 1602790), zazidljivo zemljišče v izmeri 37 m2, in parc. št. 195/23 k.o. 2141 – Podljubelj (ID 2779098), zazidljivo zemljišče v izmeri 236 m2, ki predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča, ki se nahajajo v območju površin podeželskega naselja (SK), enota urejanja prostora POD 04. Zemljišča se prodajajo skupaj kot celota.

Izhodiščna cena: 48.029,46 EUR (brez 22% DDV, ki ga plača kupec).

 1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
 2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika:

Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno oz. v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če bo med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (Komisija):

 • pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe,
 • opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
 • opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah določili najugodnejši ponudniki.
 1. Način in rok plačila kupnine:

Uspešni ponudnik oziroma kupec je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačana varščina se kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi.

 1. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb.
 2. Pisne ponudbe ponudniki oddajo v zaprti kuverti, na kateri je potrebno navesti: »Ponudba za nakup nepremičnin – Podljubelj – NE ODPIRAJ«, in sicer osebno v sprejemni pisarni Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. Pisne ponudbe morajo prispeti po pošti oziroma morajo biti vročene osebno najkasneje do 18. 1. 2017 do 12.00 ure.
 3. Ponudniki so dolžni do 18. 1. 2017 do 12.00 ure plačati varščino v višini 10 % od izhodiščne cene. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. št. SI56 0133 1010 0006 578, ki je odprt pri Banki Slovenije, z navedbo: »Varščina za nakup nepremičnin – Podljubelj«.
 4. Javno odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pisnih ponudb bo v mali sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne 18. 1. 2017 ob 16.00 uri.
 5. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
 6. Plačana varščina, brez obresti, bo po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni, v roku 15 dni od dneva odpiranja pisnih ponudb.
 7. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje oz. dogovorijo za ogled nepremičnine pri Tomažu Ropretu, tel. št.: 04/5971-527.
 8. Komisija lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek brez odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer vrne vplačano varščino brez obresti.
 9. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe, ki imajo pravico pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji.
 10. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti naslednje dokumente:
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta - osebne izkaznice ali potnega lista - (za fizične osebe, samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma zastopnike),
 • številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
 • redni izpisek iz poslovnega oziroma sodnega registra (le za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe,
 • notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb, v primeru, da ponudnika zastopa pooblaščenec,
 • ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
 • potrdilo o plačilu varščine,
 • pisno in podpisano izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje tega javnega zbiranja ponudb.

V kolikor ni navedeno drugače, je potrebno listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni iz postopka.

 1. Ponudbo, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, Komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. Ponudba je popolna, če so izpolnjeni vsi podatki in potrjeni vsi razpisni pogoji ter priložene vse zahtevane listine. Ne glede na navedeno, pa lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
 2. Davek na dodano vrednost, strošek notarske overitve podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu, strošek vknjižbe v zemljiško knjigo in vse ostale stroške v zvezi s pogodbo krije kupec.
 3. Izročitev nepremičnine v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu kupnine.
 4. Občina Tržič bo z najugodnejšim ponudnikom sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo varščino.
 5. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo uredila Občina Tržič na stroške kupca.
 6. Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu celotne kupnine.
 7. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
 8. To javno zbiranje ponudb se objavi na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si. 

V Tržiču, dne 14. 11. 2016 

Občina Tržič

Župan, mag. Borut Sajovic 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se