Pojdi na glavno vsebino

Na Občini Tržič se dogaja

28. oktober 2019

Preverite, o čem so razpravljali in odločali svetnice in svetniki na minuli seji Občinskega sveta Občine Tržič. Z veliko večino je bil potrjen osnutek proračuna za leto 2020, ki vsebuje nekaj pomembnih investicij. Sanacija po ujmi prehaja v zaključno fazo, preverite kje potekajo dela. Sestanek z novim vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije obeta dobro sodelovanje z občino. Gorenjska plaža izpostavljena kot primer dobre prakse črpanja EU sredstev. Tržič je v procesu pridobivanja znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION, v mesecu in pol se je z izpolnjevanjem ankete aktivno vključilo več kot 600 občank in občanov. V javni obravnavi so spremembe Odloka o javnem redu in miru.

Svetnice in svetniki enotni pri odločitvah na 8. seji Občinskega sveta Občine Tržič

V četrtek, 24. oktobra, je potekala 8. seja Občinskega sveta Občine Tržič, kjer so svetnice in svetniki z veliko večino potrdili (18 ZA, 1 PROTI) osnutek Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2020. Občinski svet je soglasno imenoval novo članico Odbora za okolje in prostor, to je postala Ana Gradišar.

Soglasna je bila tudi odločitev glede podelitve priznanj Občine Tržič za leto 2019. Diplomo Občine Tržič bodo prejeli Marjan Tavželj, Branko Ahačič in Kulturno društvo Jerbas, plaketo Občine Tržič bosta prejela Maja Ahačič in Prostovoljno gasilsko društvo Leše, ki letos obeležuje 120-letnico svojega delovanja. Naziv častnega občana Občine Tržič pa letos pripada Janezu Vagnerju, ki je s svojim življenjskim delom in udejstvovanjem občutno pripomogel k razvoju športa, ne le v Tržiču, temveč na ravni celotne države. Priznanja bodo podeljena na slavnostni akademiji, ki bo potekala v četrtek, 12. decembra, v Kulturnem centru Tržič.

Svetnice in svetniki so med drugim z veliko večino sprejeli spremembe Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič (1. in 2. obravnava), Predlog pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Tržič (2. obravnava) in Predlog odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič d.o.o. (2. obravnava).

Kakšni bodo oz. so poudarki proračuna Občine Tržič za leto 2020?

Proračun za leto 2020 ne predvideva dodatnih bistvenih zadolževanj, razen v primeru potrebe po sofinanciranju evropskega projekta DRR2, ki prinaša razširitev kanalizacijskega in vodovodnega omrežja ter cest. Proračun je po besedah župana izrazito participativno naravnan, kajti na Občini Tržič že več let iz tedna v teden, iz meseca v mesec, skrbno spremljajo pobude krajevnih skupnosti, društev, občank in občanov ter gospodarstva in potem z minimalnim zamikom poskušajo vsaj del velikih, potrebnih in pomembnih želja uvrstiti v proračun. "Občina Tržič je s sprejemanjem proračuna za leto 2020 začela že v oktobru, predvsem zato, ker si želimo na nepredvidljivo in negotovo situacijo pripraviti čim boljše," je ob veliki podpori osnutku Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2020 poudaril župan mag. Borut Sajovic in ob tem dodal: "Na eni strani je še velika neznanka, koliko sredstev Občina Tržič lahko pridobi iz dvoletnega programa za sanacijo po ujmi, v letošnjem letu smo zunanjih sredstev pridobili skoraj 2 milijona evrov, za temeljito sanacijo poškodovanega pa bi v naslednjem letu zagotovo rabili vsaj še dobra 2,5 milijona evrov zunanjega financiranja ob slabem milijonu sofinanciranja s strani Občine Tržič."

"Večina okrog 14 milijonov evrov težkega proračuna je že vnaprej razdeljena za številne obvezne naloge občine, odhodki so nekoliko večji, vendar pa pokriti s prenosom sredstev iz leta 2019," razlaga župan Sajovic in nadaljuje: "Splošen trend je, da se zaradi sprememb plač, ki jih ocenjujem kot pozitivne, predvsem tistih najnižjih, pojavljajo tudi podražitve v vrtcih, domovih za ostarele kot pa tudi pri komunalnem gospodarstvu in številnih socialnih transferjih."

Eno izmed najbolj zanimivih področji za občanke in občane so zagotovo investicije, ki jih tudi v prihodnjem letu ne bo manjkalo. Prioriteta je nadaljevanje obnove v Dovžanovi soteski, potem cestna infrastruktura – v Kovorju se ukvarjamo s projektiranjem pločnika skozi vas, sledi nadaljevanje projektiranja pločnika v Seničnem, potem sofinanciranje dveh velikih evropskih projektov "Počakaj na bus" in "Hitro s kolesom", sanacija javne razsvetljave, kot tudi kolesarska povezava med Tržičem in Zadrago, sledi pomembna postavka, več kot 300.000 evrov, za sanacijo ceste in komunalne infrastrukture skozi BPT.

Ob tem pa razpisi in priprave na projekte, ki so bili obljubljeni. "Na eni strani prizidek k OŠ Križe, kjer se lotevamo projektiranja, na drugi strani pa tudi prizidek k Zdravstvenemu domu Tržič, prav tako ohranjamo večino razpisov, ki so redni in vsakoletni. Ustrezno bomo še naprej financirali oz. sofinancirali gasilska, kulturna, športna in ostala društva. Pomembne investicije so tudi v predšolsko in šolsko vzgojo, nadaljuje se energetska prenova Vrtca Deteljica," pojasnjuje župan Sajovic.

Sanacija po ujmi je v zaključni fazi

Sanacijska dela po ujmi z dne 29. in 30. oktobra so v zaključni fazi. Na odseku 1 (Jelendol – Dolina) je vse pripravljeno za položitev zaključnega sloja asfalta na vozišču od gradu v Jelendolu 9 do mostu pri Lenartu v Dolini. Na odseku 2 (Dolina – pod Gabrcem) se prav tako pripravlja za položitev zaključnega sloja asfalta na vozišču in montažo Kuharjevega mostu (kovinski nosilci in leseni del mostu). Na odsekih 3 (od geološkega stebra do tunela v Dovžanovi soteski) in 4 (od Čadovelj do parkirišča v Čadovljah) potekajo pripravljalna dela za položitev nosilnega sloja asfalta (grobi asfalt). Na odseku 5 (Čadovlje – Slap) se izvajajo vodarske ureditve v vodotoku (zaščita podpornih zidov ceste in ustalitvenih pragov struge vodotoka Tržiška Bistrica) v sodelovanju s koncesionarjem, ki izvaja odpravo posledic neurja po državnem sanacijskem programu za področje urejanja vodotokov.

Na geološko tematski poti v Dovžanovi soteski potekajo zaključna dela na zaščitah brežin, postavitev ograj in urbane opreme, prav tako se je že v začetku preteklega tedna pričelo z montažo viseče brvi.

Rekonstrukcija ceste Lom – Grahovše na odseku od gasilskega doma do križišča Potarje – Grahovše so se že zaključila. Obnovilo se je 450 m poškodovanega vozišča, izvedlo se je cca. 120 m podpornih zidov, sočasno se je izvedla vodnogospodarska ureditev hudourniškega potoka nad križišče z izvedbo zaplavne pregrade in zaščite brežin med propustoma.

Tudi v Sebenjah bodo dela kmalu zaključena

Na cesti v Sebenjah mimo Stegnarja se izvajajo gradbena dela na spodnjem ustroju ceste, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava in TK vodi so že položeni. V preteklem tednu so začeli postavljati tudi cestne robnike, medtem ko je asfaltiranje predvideno za sredino novembra.

Sestanek z novim vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije

V sredo, 23. oktobra, smo na Občini Tržič na sestanku gostili novo direktorico Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj gospo Ireno Vesel. "Skupaj s sodelavci smo se z vodstvo zavoda pogovarjali o optimalnem varovanju dediščine v našem mestu, odprli kar nekaj izzivov, ki nas čakajo v prihodnjih letih," je povedal župan Sajovic. Po besedah župana so v prvi vrsti znani izzivi: sanacija strehe in fasade na gradu Neuhaus, varovanje dediščine v mestnem jedru, problematika Kristanove hiše, odstranitev Bedinove hiše za dostop do Tržiškega muzeja ter stanje dediščine v in okrog stavbe Tržiškega muzeja.

Razprava je tekla tudi o možni lokaciji in umestitvi nove tržiške knjižnice v center mesta. "Ogledali smo si tudi eno od možnih lokacij – nekdanji Peko Pur oz. Runo. Pogovor je bil odprt, iskren in konstruktiven, izmenjali smo si stališča in omejitve, predvsem pa moram izraziti zadovoljstvo, da smo opravili tudi terenski ogled in da so vrata dobremu sodelovanju odprta," je zadovoljen izpostavil župan Sajovic in ob tem dodal: "Treba pa se je tudi zavedati, da je v Tržiču kulturne dediščine izjemno veliko, sredstva za obnovo pa omejena, tako da vsega nikdar in nikoli ne bomo zmogli obnoviti in zato apeliramo tudi na črpanje evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi."

Gorenjska plaža primer dobre prakse črpanja EU sredstev

V četrtek, 24. oktobra, je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske na Jesenicah v sklopu informacijske točke Europe Direct Gorenjska organizirala  konferenco "OD GORENJSKE PLAŽE DO KEKCA - Vpliv kohezijske politike na lokalni razvoj s konkretnimi primeri". Govora je bilo o EU sredstvih in priložnostih ter možnostih, ki jih slednja prinašajo na različnih področjih, od izobraževanja, kulturne dediščine, zaposlovanja, energije, okolja, enotnega trga pa vse do raziskav in inovacij v lokalnem okolju.

Na dogodku je spregovoril tudi vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti na Občini Tržič Klemen Srna, ki je predstavil uspešno izpeljan projekt Gorenjska plaža.

Tržič v procesu pridobivanja znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION

Verjetno ste že zasledili novico, da je Občina Tržič letos vstopila v zeleno shemo slovenskega turizma - nacionalni program in certifikacijsko shemo, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Mnenje lokalnega prebivalstva, domačih in tujih obiskovalcev ter turističnega gospodarstva je izredno pomembno pri pridobivanju podatkov zato smo pripravili tri različice anket in do 30. septembra zbirali odgovore. Iskreno se zahvaljujemo vsem za sodelovanje, v mesecu in pol smo zbrali več kot 600 anket.

Delo 6-članske zelene ekipe, ki jo poleg zaposlenih na občini sestavljajo tudi zunanji sodelavci, bo v prvem delu končano z analizo prejetih anketnih vprašalnikov in analizo 100 raznovrstnih kriterijev, oziroma z oddajo poročila konec novembra. Z delom bo zelena ekipa nadaljevala tudi po oddaji poročila, saj je že sproti pripravljala akcijski načrt ukrepov.

O konkretnih aktivnostih, predvsem pa o rezultatih anket, bomo javnost obveščali preko aktualnih komunikacijskih poti.

Slika: SLOVENIA GREEN (vir: STO)

V javni obravnavi spremembe Odloka o javnem redu in miru

Občina Tržič je zaradi potreb na terenu in pripomb občank in občanov pristopila k pričetku postopka novelacije Odloka o javnem redu in miru. Obstoječ odlok je bil sprejet leta 2008. Predlog je trenutno v javni obravnavi.

Pridobiti želimo zakonite predloge, pobude in rešitve občank in občanov, da bo izvajanje določb odloka čimbolj odražalo potrebe okolja in nudilo podlago za učinkovito sankcioniranje prekrškov.

V obdobju od sprejetja osnovnega odloka je prišlo tudi do sprememb v zakonodaji, kar bo upoštevano pri oblikovanju končne verzije odloka, pri čemer bo sodeloval tudi Medobčinski inšpektorat Kranj.

Celotno gradivo v javni obravnavi si lahko preberete na naslednji povezavi https://www.trzic.si/obcina/obcinski-svet/priprava-gradiv.html.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se