Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

17. junij 2024

Svetovalec - pripravnik št. 100-0019-2024.

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb)  objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta 

Svetovalec - Pripravnik v Občinski upravi Občine Tržič 

I. Poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi delovnega prava morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:
-    imeti morajo dokončano najmanj specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja),
-    imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije,
-    ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
-    zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Skladno z 2. členom Pravilnika o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (Uradni list RS, št. 28/09) ter prvim odstavkom 106. člena ZJU je pripravnik oseba, ki nima ustreznih delovnih izkušenj v skladu z zakonom in prvič sklene pogodbo o zaposlitvi, ustrezno stopnji njene strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za opravljanje dela. Za pripravnika se šteje tudi oseba, ki sklene delovno razmerje in se usposablja za opravljanje dela, če je bila predhodno že zaposlena in še ni končala pripravniške dobe oziroma si ni pridobila dovolj ustreznih delovnih izkušenj za zasedbo delovnega mesta, ustreznega njeni izobrazbi. Pripravnik se sprejeme v delovno razmerje za določen čas trajanja pripravniške dobe. 

II. Naloge, ki se opravljajo na opisanem delovnem mestu, so: 
-    usposabljanje za samostojno delo na uradniškem delovnem mestu, 
-    druga dela in naloge po odredbi župana, direktorja občinske uprave in vodje urada.

III. Delovno mesto, čas in kraj dela:
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev (za čas opravljanja pripravništva) in s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič in po potrebi na terenu.

IV. Prijava kandidata mora vsebovati:
1.    pisno izjavo glede izpolnjevanje pogoja zahtevane izobrazbe: v izjavi kandidat navede raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, pri kateri je bila izobrazba pridobljena;
2.    pisno izjavo, da:
-    je državljan Republike Slovenije,
-    ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
-    zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
3.    pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev podatkov iz 1. in 2. točke razdelka IV. tega javnega natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta iz uradnih evidenc.

V. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom ter zahtevanimi pisnimi izjavami o izpolnjevanju pogojev, najkasneje v 15 dneh od dneva objave tega prostega delovnega mesta na spletni strani Občine Tržič ter spletni strani in v prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti ovojnici, z označbo »Javni natečaj št. 100-0019/2024 - Svetovalec – pripravnik«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si,  pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

VI. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič - www.trzic.si. 

VII. Dodatne informacije o izvedbi postopka daje Darja Zupan, višja svetovalka za kadrovske zadeve, tel. 04/5971-543 oz. 04/5971-510.

VIII. V besedilu javnega natečaja so uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


(vsebina aktualna do: 2.7.2024)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...