Pojdi na glavno vsebino

Javno naznanilo

5. junij 2018

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako TRŽ 11 (TRŽIČ - BPT)

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/2013, 74/15) župan občine Tržič s tem

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA  OBMOČJE ENOTE UREJANJA PROSTORA Z OZNAKO TRŽ 11 (TRŽIČ -  BPT)

i.

Občina Tržič z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne gradivo dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta območje enote urejanja prostora z oznako TRŽ 11 (Tržič -  BPT) (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelala STUDIOartiM, Martina Tomšič s.p., Pod vrbami 19 1000 Ljubljana.

II.

Gradivo dopolnjenega osnutka OPPN bo javno razgrnjeno od 15. JUNIJA 2018 do 30. JULIJA 2018, v času uradnih ur občinske uprave, v prostorih Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič, na Uradu za okolje in prostor.

Javna obravnava bo v sredo 27. JUNIJA 2018 ob 17.00 uri, organizirana v veliki sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič.

III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo OPPN.

Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno pošljejo na Občino Tržič, Trg svobode 18, Tržič ali posredujejo po elektronski pošti na elektronski naslov obcina.trzic@trzic.si, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev OPPN TRŽIČ - BPT«, oziroma se jih poda ustno na javni obravnavi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Občina Tržič bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Tržič.

IV.

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Tržič, v glasilu Tržičan, na oglasnih deskah Občine Tržič in na Radiu Gorenc.

Številka: 350-0002/2017

Datum: 4. junij 2018

Župan občine Tržič
Mag. Borut Sajovic, l.r.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se