Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Komunala Tržič razpisuje delovno mesto

11. junij 2024

DIREKTOR PODJETJA Komunala Tržič d.o.o. (m/ž).

Na podlagi 29. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič d.o.o. (Uradni list RS, št. 76/19), nadzorni svet podjetja razpisuje delovno mesto

DIREKTOR PODJETJA Komunala Tržič d.o.o. (m/ž)

Kandidat za direktorja podjetja mora izpolnjevati pogoje, določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in pogoje, določene z Odlokom o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič d.o.o., in sicer:

 • dosežena najmanj 7. stopnja izobrazbe (univerzitetni program ali 2. bolonjska stopnja) ter najmanj deset let delovnih izkušenj od tega pet let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih ali
 • dosežena najmanj visoka strokovna izobrazba ali prva bolonjska stopnja ter najmanj deset let delovnih izkušenj od tega pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih ali
 • dosežena najmanj višja strokovna/višješolska prejšnja izobrazba ter najmanj dvajset let delovnih izkušenj od tega deset let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih;
 • aktivno znanje slovenskega jezika;
 • ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi priložiti še:

 1. življenjepis;
 2. dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije;
 3. fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi, iz katerega morajo biti razvidni: stopnja in smer izobrazbe, datum ter številka diplomske listine in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 4. opis vseh dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega mora biti predvsem razvidno, koliko izkušenj si je kandidat pridobil na vodstvenih ali vodilnih mestih in na katerem področju, s poudarkom na poznavanju dela na področju gospodarskih javnih služb;
 5. vizijo delovanja in razvoja podjetja za štiri letno mandatno obdobje,
 6. pisno izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), da:
 • ni že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma da je v primeru obsodbe minilo vsaj pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora,
 • mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,
 • ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe;
 1. pisno izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni razpis, v primeru izbire dovoljuje pridobitev podatkov iz druge, tretje in četrte alinee 6. točke iz uradnih evidenc;
 2. pisno izjavo, iz katere mora biti razvidno, da se komunikacija med kandidatom in podjetjem ter nadzornim svetom lahko opravlja preko elektronske pošte.

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira se bo presojala na podlagi predloženih dokazil in razgovora s kandidati, na katerega bodo vabljeni tisti kandidati, ki bodo s predloženimi dokazili izkazali, da izpolnjujejo pogoje tega razpisa.

Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge iz 1. do 8. točke priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič, s pripisom: »Prijava za delovno mesto direktorja Komunale Tržič d.o.o. – NE ODPIRAJ«, in sicer najkasneje do vključno 2. 7. 2024.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku trideset dni po končanem izbirnem postopku. Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas trajanja mandatnega obdobja štirih let, s polnim delovnim časom.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Jasna Kavčič, predsednica nadzornega sveta

(vsebina aktualna do: 2.7.2024)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...