Pojdi na glavno vsebino

Občinski prostorski načrt (OPN in OPPN)

Občinski prostorski načrt (OPN)

Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt občine. V njem se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Občinski prostorski načrt je pomembna podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor v občini in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo njenih prebivalcev.

Temeljni prostorski akt, ki velja za območje občine Tržič je Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 35/2016, 74/2016, 18/2017, 30/2017-obvr).

Ta odlok se upošteva pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov, pri umeščanju objektov v prostor, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora, pri pripravi podrobnih prostorskih načrtov in pri drugih posegih, ki jih določajo predpisi.

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na posameznih območjih in predstavlja podlago za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Veljavni OPPN-ji:

  • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev deponije Kovor (Ur. l. RS, št. 48/2016)
  • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo CČN Tržič 16 IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona (Ur. l. RS, št. 120/2008, 1/2010)
  • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska (Ur. l. RS, št. 30/2013) 

Kontakt

Mojca Švajger; Urad za okolje in prostor; soba 107; tel.: 04 5971 529; mojca.svajger@trzic.si

Vloge

  • Pobuda za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se