Pojdi na glavno vsebino

Okolje in prostor

S strateškim delom OPN občina opredeljuje izhodišča prostorskega razvoja ter usmerja razvoj dejavnosti in rabe prostora tako, da so zagotovljeni pogoji za usklajen in vzdržen prostorski razvoj. Strateški del občinskega prostorskega načrta je podlaga za  izdelavo prostorskih izvedbenih načrtov.

Vzdržen prostorski razvoj je temeljno načelo prostorske strategije. Pomeni zagotavljanje take rabe prostora in prostorskih ureditev, ki ob varovanju okolja, ohranjanju narave in trajnostni rabi naravnih dobrin, ohranjanju kulturne dediščine in drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja omogoča zadovoljitev potreb sedanje generacije brez ogrožanja prihodnjih generacij.

Prostorski razvoj občine Tržič bo sledil načelom trajnostnega razvoja, kakor izhaja iz temeljnih dokumentov Evropske unije (ESDP 2009, Sveta Evrope (CEMAT 2000, Ljubljanska deklaracija) in drugih (Habitatna direktiva, Ptičja direktiva, Ramsarska, Bernska in Aarhuška konvencija). To pa pomeni zagotavljanje izenačevanja prostorskih možnosti na celotnem območju občine, zagotavljanje policentričnega prostorskega razvoja, varovanje naravnih virov in njihovo trajnostno rabo, ohranjanje kulturne dediščine, ustrezna raba prostora in ohranjanje lokalne identitete.

Prostorski razvoj občine bo sledil Strategiji prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije na splošni ravni in posebej v določilih, ki se nanašajo na občino Tržič z upoštevanjem razvojnih dokumentov posameznih nosilcev urejanja prostora, posebej s področij oskrbe s pitno vodo, oskrbe z energijo, kmetijstva, gozdarstva, varstva narave in varstva kulturne dediščine. 

Osnovni pogoj za skladnejši razvoj v prostoru je izoblikovanje in izvajanje strategije razvoja poselitve, ki bo omogočala na eni strani učinkovito in ekonomsko upravičeno organizacijo in razvoj vseh dejavnosti v prostoru, na drugi strani pa racionalno koriščenje naravnih virov, izboljšanje in varovanje okolja, naravnih in ustvarjenih vrednot.

Lokacijska informacija

Lokacijska informacija je INFORMACIJA, ki  pove, kakšna je namenska raba zemljišča, kateri prostorski planski in prostorski izvedbeni akti veljajo na območju določene zemljiške parcele oz. parcel, ter kakšni so pogoji za gradnjo in druge posege v prostor.

Kontakt

Mojca Švajger; Urad za okolje in prostor; soba 107; tel.: 04 5971 529; mojca.svajger@trzic.si

Vloge

  • Vloga - splošno
  • Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih oziroma objektih
  • Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
  • Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici
  • Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Vloge oddamo v vložišču oz. Sprejemni pisarni Občine Tržič ali po elektronski pošti: obcina@trzic.si (prosimo, da v primeru oddaje vloge po elektronski pošti priložite potrdilo o plačilu takse). 

UPRAVNA TAKSA: zaračunavanje upravne takse se izvaja glede na določila Zakona o upravnih taksah (ZUT–UPB3) (Uradni list RS, št. 42/07; spremembe in dopolnitve v Uradnem listu RS,  št. 126/07 – ZUT–G).

Plačilo:

  • v gotovini (ob vložitvi vloge),
  • ali na transakcijski račun Občine Tržič št. SI56 0133 1531 0309 198, sklic: SI11 76317-7111002

Slika: Tržič (avtor: Irena Mrak)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se