Pojdi na glavno vsebino

Prostorsko načrtovanje

Prostorsko načrtovanje je sestavni del urejanja prostora. Omogoča skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Občina je na področju prostorskega načrtovanja pristojna za določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena.

Načrtovanje prostorskega razvoja občine Tržič upošteva položaj občine v širšem prostoru, usmeritve posameznih sektorjev, oceno stanja in teženje v prostoru. Z namenom reševanja obstoječih in pričakovanih prostorskih problemov v občini ter preusmeritve negativnih teženj po posegih na nova stavbna zemljišča in doseganja večje stopnje urejenosti v prostoru  so cilji prostorskega razvoja opredeljeni v prostorskem aktu. 

Prednostni cilji prostorskega razvoja občine so:

  • Uravnotežen prostorski razvoj po načelih trajnostnega razvoja v povezavi z gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi razmerami ter s tem ohranjanje števila prebivalcev, zagotavljanje delovnih mest in skrb, da izobražen kader ostane v občini.
  • Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora kot  enega  temeljnih ciljev prostorskega razvoja občine. Skrb za razvoj in privlačnost naselij tako, da se vzpostavi kvalitetno, zdravo in prijetno (sonaravno) bivalno okolje, vključuje kulturno dediščino v urejanje prostora ter prenavlja in oživlja naselja. Pri razmestitvi dejavnosti v prostoru se upošteva zgodovinske, kulturne in krajinske značilnosti prostora ter njihove medsebojne povezave. Koncentracija poselitve se vrši v urbanih naseljih, v ostalem prostoru pa se ohranja kmetijske in gozdne površine s posameznimi domačijami.
  • Razvoj urbanega sistema s čim bolj uravnoteženim razvojem celotnega sistema poselitve. Poselitev znotraj poselitvenih območij naselij se usmerja tako, da se bodo prvenstveno izkoristile proste in nezadostno izkoriščene površine v naseljih ter s prenovo in sanacijo degradiranih območij v naseljih. Za nadaljnji prostorski razvoj in širitev ter sanacijo se opredelijo poselitvena območja s smiselno zaokrožitvijo naselij.
  • Ohranjanje kulturne krajine in poseljenost kmečkih gospodarstev in ostalih nenaseljenih objektov, ohranjanje pridelovalnega potenciala tal za kmetijsko rabo, oživljanje planin, zagotavljanje ustrezne vključitve biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot v gospodarjenje z naravnimi viri in varovanje obvodnega prostora pred neskladnimi posegi. Raba prostorskega potenciala podeželja za razvoj raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju s poudarkom na turizmu in tudi kot dopolnitev funkcij naselij. Spodbujanje in zagotavljanje pogojev za ohranitev in oživitev malih kmetij kot avtohtonega poselitvenega vzorca. Ohranjanje območij naravnih kakovosti občine, ki so opredeljena kot posebna varstvena območja.
  • Usklajen prostorski razvoj s prostorskimi omejitvami, ki izhajajo iz ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč, oziroma izboljševanje zaščite pred posledicami naravnih in drugih nesreč. Razvoj občine bo upošteval omejitve v prostoru z namenom varovanja ljudi in njihovega premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami ter čim večjega zmanjšanja posledic naravnih in drugih nesreč.

Slika: Bistrica pri Tržiču (avtor: Irena Mrak)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se