Kontakti uradov
- Tajništvo občine: (04) 5971 510
- Urad za ur. prostora: (04) 5971 551
- Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe: (04) 5971 543
- Urad za družbene dejavnosti: (04) 5971 522
- Urad za finance: (04) 5971 519

Aktualno


Občina Tržič objavlja javno naročilo za izvedbo gradnje za projekt:
IZGRADNJA VEČNAMENSKE STAVBE SKUPNEGA POMENA V KOVORJU

Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj...
Popis za razpis je dostopen tukaj...
Projektna dokumentacija je dostopna tukaj...
Sheme stavbnega pohištva in popis tukaj...
Sprememba razpisne dokumentacije tukaj...

Javni poziv za informativno zbiranje ponudb (17.12.2013)

Občina Tržič objavlja javni poziv za informativno zbiranje ponudb zasebnih investitorjev/ponudnikov za izkaz zainteresiranosti za:
(i) vlaganja in/ali najem gostinskega dela objekta »Gorenjska plaža« in/ali;
(ii) zagotavljanje delovanja bazenskega dela objekta »Gorenjska plaža« in/ali;
(iii) polni ali delni najem in uporabo prireditvenega prostora objekta »Gorenjska plaža«.
Več tukaj ...

Arhiv


Obvestila


Dne 31.3.2014
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Tržič za volilno kampanjo za volitve v evropski parlament 2014

Pogoji tukaj...

Dne 17.3.2014
TRŽIŠKE POLETNE PRIREDITVE 2014

Spoštovani!
Že osemnajsto leto zapored se bodo v poletnih mesecih v Tržiču odvijale Tržiške poletne prireditve. Program se drži gesla »Za vsakogar nekaj: pridite in poglejte«.
V letošnjem letu želimo k sooblikovanju programa pritegniti tudi druge organizatorje prireditev – društva, krajevne skupnosti, javne zavode in tudi ponudnike gostinskih storitev v mestnem jedru. Občina bo tako sodelovala kot pokrovitelj oz. sofinancer prireditev, samostojno pa bo izvedla predvsem prireditve v terminih, za katere ne bo interesa drugih organizatorjev.
Društva, krajevne skupnosti in javne zavode, ki s svojimi aktivnostmi že pomembno prispevate k utripu mestnega jedra, želimo s sofinanciranjem organizacije in izvedbe prireditev podpreti pri vaših prizadevanjih za oživitev mestnega jedra. Ponudnikom gostinskih, turističnih in drugih storitev pa omogočamo vzpostavitev dodatne turistične ponudbe in vam tako pomagati pri vašem poslovanju.
Vabim vas, da s prijavo na priloženi razpis prispevate k izboljšanju poletnega utripa in družabnega dogajanja v tržiškem mestnem jedru.
mag. Borut Sajovic
župan Občine Tržič

Dne 25.2.2014
Varovanje gozda in zaščita lastnika

Z namenom varovanja gozdov in zaščito njihovih lastnikov smo lani, 8. novembra ustanovili Društvo lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske. Občani, posebej ostareli, pogosto težko najdejo izvajalca gozdnih del, prav tako so pogosto nevešči pri oddaji njihovega gozda v zakup, še bolj pa pri prodaji. Za vse te dileme se obrnite na svojo občino in povezali vas bodo z Društvom, ki vam bo vaše dileme poizkušalo rešiti ali vsaj svetovati.
Društvo bo v dogovoru z vami, na osnovi odločbe Zavoda za gozdove, izbralo in nadziralo izvajalca proizvodnih, gojitvenih in varstvenih del v gozdu ter uredilo odkup lesa, poskrbelo bo, da bodo dela tako izvedena kot to zahteva odločba: pravočasno, strokovno in, da se posekajo dejansko označena drevesa; da so opravljena gojitvena in varstvena dela.
Lastnik je oziroma bo sproti obveščen o poteku del in vseh stroških, namreč pri prodaji lesa je vedno prikazana cena končnega kupca. Pogosti so primeri, ko ostareli lastniki dajo gozd v upravljane drugim ali ga celo prodajo in so na koncu razočarani. Prav sedaj, ko se uvaja davek na nepremičnine, so ostareli lastniki lahko plen teh dejanj. Zato vam svetujemo, predno se odločate za izbiro izvajalca del v vašem gozdu, predno daste gozd v upravljane ali pred prodajo, da se oglasite na svoji občini.
Kontakt: Jože Skumavec, tel. št. 031 213 718, e-pošta: skumavec@siol.net

Društva lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske
Predsednik: Peter Torkar

Dne 13.2.2014
Pokojninska doba za delo na kmetiji

Pokojninska doba za delo na kmetiji, vključno z delom na družbenem ali na zadružnem posestvu, brez plačila dodatnih prispevkov...
Več tukaj...

Dne 4.2.2014
Priročnik CGP in njene aplikacije

Dokumenti tukaj...

Dne 22.1.2014
Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020

Dne 16.1.2014
Imenovanje odgovornega urednika glasila Tržičan - ponovni poziv

V skladu z določbami Odloka o glasilu Občine Tržič (Uradni list RS, št. 65/97 in 1/02), ima glasilo Občine Tržič odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika in člane uredništva, ki skupaj tvorijo uredniški odbor glasila. Na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 28.11.2013, so občinski svetniki na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenovali člane uredniškega odbora ter
Več tukaj...

Dne 16.12.2013
Zakon o davku na nepremičnine na območju občine Tržič

Davek na nepremičnine v letu 2014 je dejstvo, ki ga lahko zaustavi le Ustavno sodišče Republike Slovenije. Z njim se med drugim ukinja dosedanje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Občina Tržič novega načina obdavčitve ne podpira, ker v primerjavi z NUSZ povečuje obremenitve za lastnike nepremičnin v naši občini. V primerjavi z dosedanjim NUSZ bomo z novim davkom izgubili velik del prepotrebnih investicijskih sredstev, davek pa bo plačevala tudi Občina za javne objekte (šole, vrtci, zavodi, igrišča, itd.).
Več tukaj...

Dne 28.10.2013
Letni program športa in kulture 2014

Letni program športa 2014 tukaj...
Letni program kulture 2014 tukaj...

Dne 6.6.2013
Nove dovolilnice za parkiranje

Vse imetnike dovolilnic za parkiranje izdanih na podlagi 36. čl. Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Tržič (Ur. list RS, št. 78/2012), obveščamo, da bodo s 15.7.2013 začele veljati nove dovolilnice za parkiranje na območju občine Tržič. Vse do sedaj izdane dovolilnice za parkiranje je zato potrebno nadomestiti z novimi.
Imetniki dovolilnic za parkiranje staro dovolilnico lahko nadomestijo z novo na način, da vložijo izpolnjeno Vlogo za izdajo dovolilnice za parkiranje (dostopna na www.trzic.si ali v Sprejemni pisarni Občine Tržič), kateri priložijo fotokopijo osebnega dokumenta in fotokopijo prometnega dovoljenja. Prosimo upoštevajte, da je vlogo potrebno vložiti najmanj 15 dni pred začetkom veljavnosti nove dovolilnice.
Več tukaj...

Dne 8.4.2013
Soglasje za SEPA direktno obremenitev

Na spletni strani Občine Tržič smo pripravili obrazec za otvoritev trajnika »Soglasje za SEPA direktno obremenitev«, ki ga, v kolikor se želite vključiti v sistem, natisnjenega in izpolnjenega pošljete na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič. Sprejemali bomo samo pravilno izpolnjene in podpisane obrazce. Omenjeni obrazec lahko dobite in izpolnite tudi v sprejemni pisarni Občine Tržič. Za ureditev SDD prinesite s seboj bančno kartico.
Več tukaj...
Obrazec "Soglasje za SDD direktno obremenitev"


Vsa obvestila