Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Javno naznanilo

12. april 2023

Dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje TRŽ 23 Severni priključek.

Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi
s 298. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199//21) in 30. člena
Statuta Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/2013, 74/2015) župan Občine Tržič, s tem

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje TRŽ 23 Severni priključek

I. Občina Tržič z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne gradivo dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje TRŽ 23 Severni priključek (v nadaljevanju OPPN), ki se vodi pod identifikacijsko številko prostorskega akta ID 2842. Območje OPPN je določeno v Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 3/20-UPB1) in obsega enoto urejanja prostora z oznako TRŽ 23 Severni priključek, podrobna namenska raba PC – površine cest. Območje OPPN obsega zemljišča in dele zemljišč s parc.št.: 894/6, 913/2, 1005 in 1025, vse k.o. Podljubelj (2141) in 414/9, 414/10, 415/13, 415/25, 415/26, 415/27, 415/28, 656/1 in 682, vse k.o. Tržič (2143) ter meri cca. 0,65 ha.Predmet načrtovanja je gradnja novega »severnega cestnega priključka« na glavno cesto G2-101 MP Ljubelj-Podtabor in sicer na odseku 0232 MP Ljubelj-Bistrica (Tržič). Na ta način se bo severni del mesta Tržič lahko priključil na državno cesto, ne da bi obremenjeval mestno jedro. S tem se bo izboljšala dostopnost mesta na državno cestno omrežje in tudi prometna varnost v mestnem jedru. Neposredno z ureditvijo cestnega priključka je povezana tudi ureditev struge Mošenika, saj cestni priključek prečka potok Mošenik, ki ga bo za te namene potrebno regulirati.

II. Gradivo OPPN bo javno razgrnjeno od 17. aprila 2023 do 17. maja 2023, v poslovnem času
občinske uprave, v prostorih Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič, na Uradu za okolje in prostor in na spletni strani Občine Tržič https://www.trzic.si/. Javna obravnava bo organizirana 10. maja 2023 ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi občine Tržič.

III. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge izključno na razgrnjeno
gradivo OPPN. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve podajo pisno na mestu
javne razgrnitve ali pisno pošljejo na Občino Tržič, Trg svobode 18, Tržič ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@trzic.si, s pripisom: »Pripombe na gradivo OPPN TRŽ 23, oziroma
se jih poda ustno na javni obravnavi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve. Občina Tržič bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Tržič.

IV. To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Tržič, na oglasnih deskah Občine Tržič in
Krajevne skupnosti Ravne.

Dokumentacija tukaj ...

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...