Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja ...

6. avgust 2018

Pregled izvedenih aktivnosti v preteklem tednu (23. julij 2018)

Dela na gradbiščih uspešno potekajo

Pričela so se dela na krožišču Sokolnica. V prvi fazi projekta se bo izvajala prestavitev komunalnih vodov ter izgradnja podpornih zidov.

Dela na gradbišču Leše - Peračica se nadaljujejo. Izvaja se zamenjava spodnjega ustroja na radovljiški strani. V prihodnih dneh je predvidena priprava za asfaltiranje. Vsa dela naj bi bila zaključena v prvi polovici avgusta.

Dela na pločniku Zvirče se nadaljujejo z drugo fazo projekta - ureditev hodnika za pešce od Kuzmanovskega do Šlibarja. V prihodnjih dneh bodo pričeli s postavitvijo robnikov in lamel ter z ureditvijo otoka za umirjanje prometa.

Podjetje Gratel v sklopu posodobitve telekomunikacijskega omrežja zaključuje dela na Cankarjevi cesti in Predilniški cesti.

V prejšnjem tednu je bilo objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca za ureditev treh cestnih odsekov  Kovtrnca, Neuhaus in Balentov ovinek na cesti Podljubelj Matizovc. Pričetek del je predviden v drugi polovici avgusta 2018.

V prihodnjem tednu bo objavljeno javno naročilo za sanacijo odseka ceste Lom – Grahovše.

Uspešna prijava Vrtca Deteljica na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo, namenjen celoviti energetski sanaciji stavb

Občina Tržič je skupaj z Občino Bohinj uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo s skupno operacijo, sestavljeno iz skupine projektov, med njimi tudi celovito energetsko prenovo Vrtca Deteljica.

Za izvedbo energetske sanacije vrtca Deteljica je vloga izpolnjevala vse pogoje in merila za sofinanciranje upravičenih stroškov energetske sanacije objekta. Skladno z razpisnimi pogoji je bilo možno pridobiti 40 % upravičenih stroškov naložbe. Občina Tržič je za izvedbo projekta pridobila sofinanciranje v višini 126.100,61 EUR nepovratnih sredstev (od tega 85 % iz sredstev sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike).

Po projektantski oceni so dela za celovito energetsko prenovo Vrtca Deteljica, ki obsega izolacijo fasade, podzidka, menjavo stavbnega pohištva, dodatno izolacijo strehe, prenovo električnih inštalacij, posodobitev ogrevalnega sistema z uporabo toplotne črpalke in ostala pripadajoča dela ocenjena v vrednosti 359.664,81 EUR brez DDV-ja, ocenjeni upravičeni stroški pa znašajo 315.251,51 EUR brez DDV-ja.

Energetska sanacija vrtca Deteljica je predvidena v naslednjem letu.

Obnova tartana v Športnem parku Križe

V začetku julija, ko se je zaključil šolski pouk, smo pričeli z obnovitvenimi deli na tartanski podlagi v Športnem parku OŠ Križe. Nujna vzdrževalna dela, da ohranimo tartansko podlago omenjenega športnega igrišča, smo načrtovali že dalj časa, v letošnjem proračunu pa smo v ta namen tudi zagotovili ustrezna sredstva. V kolikor tartanske podlage ne bi obnovili, bi se utegnilo v letu ali dveh zgoditi, da bi jo morali zamenjati v celoti, kar pa bi predstavljalo nekajkrat večji strošek za občinski proračun. Izvajalec, izbran na podlagi javnega povabila, bo z deli predvidoma zaključil do konca meseca. Vrednost obnovitvenih del znaša slabih 35.000,00 EUR brez DDV.

Slika: Obnova tartana v Športnem parku Križe

Športno igrišče Žiganja vas-Sebenje

Konec meseca junija so se začela dela na ureditvi dostopne poti, parkirišča in infrastrukture na Športnem igrišču Žiganja vas-Sebenje. Na zemljišču, ki ga je Občina Tržič odkupila za namen rešitve dostopne poti in parkirišča za omenjeno športno igrišče, je na podlagi javnega povabila izbrani izvajalec že izvedel zemeljska dela in položil ustrezne vode za zagotovitev komunalne infrastrukture športnega igrišča ter utrdil dostopno pot in parkirišče v makadamski izvedbi. Dela nadaljuje na pripravi terena za postavitev otroškega igrišča in ureditvi dostopa, ki bo prijazen mamicam z otroškimi vozički in invalidom.

Vrednost predvidenih investicijsko vzdrževalnih del znaša nekaj manj kot 39.000,00 EUR brez DDV.

Preplastitev in obnova Balinišča Bistrica

V začetku julija je, na podlagi javnega povabila, izbrani izvajalec začel z deli obnove Balinišča Bistrica. Predvidena je ureditev odvodnjavanja in preplastitev vseh štirih stez balinišča z novim asfaltom, kar bo zagotavljalo Balinarskemu klubu Bistrica nemoteno vadbo in izvedbo tekmovanj v prehodnem obdobju, dokler se ne zagotovi ustrezno zemljišče, ki bi zagotovilo izdelavo ustreznega projekta in izvedbo novega pokritega balinišča in ostalih spremljajočih športno rekreativnih objektov za potrebe krajanov KS Bistrica pri Tržiču.

Vrednost predvidenih vzdrževalnih del znaša nekaj manj kot 14.000,00 eur brez DDV.

Rekonstrukcija javne razsvetljave na območju naselja Retnje - Breg

Izvedena je rekonstrukcija javne razsvetljave na območju naselja Retnje – Breg, od odcepa v naselje Breg pri Bistrici do avtobusnega postajališča na križišču v naselju Žiganja vas.

Izvajalec je, skladno s pogodbo, zaključil z gradbenimi in elektro deli. Na obravnavanem odseku je v celoti obnovljeno kabelsko omrežje v kabelski kanalizaciji ter zamenjani vsi obstoječi temelji in drogovi javne razsvetljave z novimi.

Rekonstrukcija javne razsvetljave je potekala na trasi dolžine 1.443 m, postavljenih pa je 22 novih svetilk javne razsvetljave.

Slika: Rekonstrukcija javne razsvetljave na območju naselja Retnje-Breg

Pokopališče Tržič

Na osrednjem tržiškem pokopališču je postavljena konstrukcija nadstreška in položen teraco tlak pod nadstreškom. Prav tako so izvedena dela kamnoseške obdelave – brušenje in poliranje kamna stopnic in podesta, vključno z zamenjavo kamna ter obdelavo podstavka za krste v teraco brušeni izvedbi.

Na zahodni strani mrliških vežic, med objektom vežic in cerkvijo, je izvedena rampa z ograjo, širine 150 cm, za prevoz invalidov in mrliškega vozička do mrliških vežic, iz platoja pred cerkvijo na plato nadstreška na pokopališču v Tržiču, ki posega v območje obstoječega stopnišča v dolžini 200 cm. Rampa omogoča lažji dostop invalidom na vozičku, pogrebni službi pa prevoz mrliškega vozička iz zgornjega platoja pred vežicami do cerkve.

Izhodna cev prezračevanja pri pomožnem objektu s hladilnico je ozelenjena s cipresami, v dogovoru z župnikov in pogrebno službo so svečomati prestavljeni  v manj pozorno lokacijo, nameščene so opozorilne table in urejena osvetlitev nadstreška ter ozvočenje, na stopnicah je montirana ograja za lažji dostop.

Nadaljevanje del je predvideno z gradnjo žarnega zidu, ki je v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.

Slika: Urejena zunanjost tržiškega pokopališča 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...