Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja

7. februar 2020

Za nami je močan požar v naselju Hudo, škoda je ogromna, ki pa bi bila lahko še mnogo hujša, če intervencija ne bi bila pravočasna. Preverite, kako lahko pomagate prizadeti družini. Na Občini Tržič smo gostili predstavnike vodstva Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gorenjski župani pa so se sestali s predstavniki ZVKDS. V Tržiču bo potekalo gorskokolesarsko tekmovanje ekip v eni najstarejših serij v enduru na svetu.

Močan požar v naselju Hudo: Kako pomagati prizadeti družini?

V sredo, 29. januarja, je domačijo Aljančičevih v naselju Hudo prizadel močan požar, v katerem je bila uničena domačija, gospodarsko poslopje, hlev in skedenj. "Škoda je ogromna. Najprej moram izraziti iskreno zahvalo vsem prostovoljnim gasilskim društvom s praktično celotnega dela te Gorenjske," je poudaril župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic.

V intervenciji je bilo prisotnih več kot 125 gasilk in gasilcev. "Takšna intervencija pa seveda ni mogoča brez podpore služb komunalnega podjetja, ki so v prvi fazi poskrbele za pomoč pri napajanju gasilskih vozil z vodo, kasneje pa za odstranjevanje odpadkov s pogorišča, tako z bagri kot tudi stroji za odvoz in prevoz. Nadalje hvala štabu Civilne zaščite, Rdečemu križu, službam Elektro, pa tudi službam Policijske postaje iz Tržiča in Kranja," je še povedal župan Sajovic in dodal: "Vsi skupaj smo se ob pomoči solidarnih sosedov izkazali kot res složna ekipa kot moštvo in poskrbeli za rešitev tistega, kar se je rešiti dalo, kajti požar je bil res na izjemno neugodni lokaciji. Prisotna je bila velika ogroženost sosednjih stavb, praktično na štirih od okoliških stavb so se že začeli vžigi ostrešja in strehe, tako da samo pravočasni intervenciji gre zahvala, da škoda ni še večja."

Sanacija pogorišča se je v naslednjih dneh nadaljevala. "Zadovoljen sem, ker solidarnostna pomoč že prihaja, vsi pa lahko sredstva nakažemo na račun, ki je na Rdečem križu odprt prav za prizadete v požaru. Občina Tržič bo pomagala, pomagala bo tudi Krajevna skupnost Kovor, zagotovo tudi kakšna od zavarovalnic in prepričan sem, da bomo pred naslednjo zimo domačijo s skupnimi močmi obnovili," je sklenil župan Sajovic.

Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali v intervenciji oz. ki ste kakorkoli pomagali. Iskrena hvala gasilcem PGD Bistrica pri Tržiču, Kovor, Tržič, Križe, Brezje pri Tržiču, Lom pod Storžičem, Podljubelj, Jelendol, Leše, GARS Kranj, Radovljica, Ljubno, Naklo, Duplje, Podbrezje, Žeje – Bistrica, Mavčiče in Breg ob Savi.

Na Rdečem križu Tržič so odprli račun za pogorelo hišo - kmetijo Aljančičevih. Denarna sredstva se lahko nakažejo na TRR: SI56 0510 0801 0063 548 s pripisom ZA DRUŽINO ALJANČIČ.

Slika: požar v naselju Hudo (Foto: Grega Podrekar)

Sestanek z vodstvom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

V minulem tednu smo se na Občini Tržič sestali z vodstvom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ob prisotnosti predstavnikov območne zbornice iz Tržiča. Zbornice so se potem, ko je bila ukinjena obvezna članarina znašle v posebni nezavidljivi situaciji. Na eni strani močen upad članstva, na drugi strani pa izziv za zbornico, ali se zna prilagoditi na nove razmere in obrtnikom ponuditi toliko in tako kvalitetne storitve, da jih bo članstvo zanimalo. Tukaj ima veliko težav prav naša tržiška enota, saj je članstvo iz skoraj 500 članov upadlo na manj kot 100.

"Kot župan si želim, da s svojim delom znajo prepričati in navdušiti svoje kolege podjetnike in obrtnike, na drugi strani pa pri sodelovanju z občino, za katerega smo zainteresirani, pričakujemo konkretne rezultate in dosežke," povzema sestanek župan Sajovic in dodaja: "Eno je zagotovo sodelovanje na prireditvah kot je denimo Šuštarska nedelja, potem pa vidim nekaj prostega prostora tudi pri poklicnem usmerjanju otrok ob zaključku osnovne šole, da se z neko usklajeno, premišljeno in dobro organizirano akcijo predstavi dobre tržiške zaposlovalce, ki delajo z modernimi tehnologijami. Za to bi lahko navdušili naše mlade, ki želijo v smeri tehničnih poklicev nadaljevati šolanje na srednješolski stopnji."

Izpis odprtih postavk – IOP

Najmanj enkrat letno, običajno pred sestavo letnega obračuna, lahko pa tudi med letom, se preveri stanje terjatev in obveznosti Občine Tržič in sicer z obrazcem IOP (izpis odprtih postavk). Na podlagi usklajenih podatkov se stanje terjatev in obveznosti vnese v zaključne bilance.

Občina Tržič svojim kupcem pošlje IOP na določen dan (npr. 31. 12. 2019) in prosi, da kupci preverijo, če imajo tudi oni na ta dan odprte obveznosti do Občine Tržič v enaki višini, kot je navedeno na IOP. V kolikor se kupec s stanjem strinja, obrazec potrdi, v nasprotnem primeru pa sporoči odstopanja, na podlagi katerih se poiščejo morebitne napake pri evidentiranju terjatev ali obveznosti. IOP obrazce pa Občina Tržič prejme v uskladitev in potrditev tudi od svojih dobaviteljev.

Prejemanje in plačevanje računov

V skladu z ZOPSPU (Uradni list RS, št. 59/2010, 111/2013) lahko proračunski uporabniki od 1. 1. 2015 račune prejemamo izključno v elektronski obliki prek Uprave za javna plačila - UJP (na naš TRR SI56 013310100006578 odprt pri Banki Slovenije). E-račun mora biti pripravljen v obliki e-SLOG, ki je enotna standardizirana oblika e-računa.

Transakcijski račun Občine Tržič je podračun Enotnega zakladniškega računa – EZR in kot tak vključen v sistem EZR. Podračune EZR vodi UJP, ki izvaja plačilni promet za javni sektor. Sistem EZR države in občin, v katerega so vključeni vsi proračunski uporabniki, omogoča pregled nad denarnimi sredstvi, gibanjem le teh in gospodarno upravljanje proračunskega denarja.

Občina Tržič svoje obveznosti do dobaviteljev poravnava v zakonsko določenem roku in sicer 30 dni po prejemu računa. V skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije – ZIPRS, je plačilni rok 30. dan od dneva uradnega prejema računov – na vstopno točko pri UJP.

Občina Tržič veliko pozornost namenja temu, da pravočasno poravna svoje obveznosti. Iz grafa je razvidno, da so se zapadle obveznosti Občine Tržič na dan 31. 12. v letu 2018 in 2019, v primerjavi z letom 2014, močno zmanjšale, oziroma jih skoraj ni, kar pomeni, da so računi plačani na rok zapadlosti.

Na drugi strani pa Občina Tržič skrbi tudi za zmanjševanje terjatev do kupcev. Mesečno se izdajajo opomini neplačnikom in pri daljših zamudah ter neodzivnosti, vložimo izvršbo. Tudi tukaj se kaže napredek, saj so se terjatve v letu 2019, napram letu 2014 precej zmanjšale.

Kupci račune, izdane s strani Občine Tržič, poravnajo na TRR Občine Tržič, ki je naveden na izdanem računu. Svoje obveznosti do Občine Tržič pa lahko, brez provizije, plačajo tudi na blagajni Občine Tržič, ki se nahaja v pritličju stavbe, na naslovu Trg svobode 18, Tržič. To velja le za manjše vrednosti, saj Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) v 67. členu predpisuje omejitve gotovinskega poslovanja. Po tem zakonu osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga ali opravljajo storitve v Republiki Sloveniji, pri prodaji posameznega blaga ali opravljanju posamezne storitve ne smejo od stranke ali nekoga tretjega prejeti plačila v gotovini, če to presega vrednost 5.000 EUR. Omejitev velja tudi, če se plačilo opravi v več med seboj povezanih gotovinskih transakcijah, ki skupaj presegajo vrednost 5.000 EUR. Kadar znesek presega 5.000 EUR, osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga ali opravljajo storitev, plačilo od stranke ali nekoga tretjega sprejmejo na svoj transakcijski račun. Skladno z ZDavP-2 morajo pravne in druge osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila prejemnikom nakazovati na njihove transakcijske račune.

Gorenjski župani sedli s predstavniki ZVKDS

V minulem tednu je v Kranju potekal sestanek z vodstvom slovenskega in gorenjskega Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS). "Za občine kot je naša je to področje izjemnega pomena, saj je kulturne dediščine obilo. Staro mestno jedro je v celoti zaščiteno kot kulturni spomenik in seveda tukaj prihaja do nuje po iskanju številnih potrebnih rešitev," je poudaril župan Sajovic in nadaljeval: "Na eni strani smo bili župani navdušeni nad razstavo, ki je prikazovala, kaj je bilo v vsaki od posameznih občin že obnovljeno. V Občini Tržič je bil dan kar velik poudarek na obnovo, ki se je tudi v sodelovanju z lastnikom in ZVKDS, začela v BPT. Tam je bila v prvi fazi obnovljena elektrarna in potem s strani občine odstranjena stara upravna stavba. Sedaj se na številnih objektih obnavljajo strehe, pa tudi tehnična stolpa."

"V letošnjem letu se bo zgodila rušitev dimnika in čiščenje trase za sodobno cesto skozi kompleks s površinami za pešce," je povedal župan Sajovic in dodal: "Občina Tržič bo na severnem delu še v letošnjem letu začela z gradnjo priljubljenega pumptracka oz. t. i. gorskokolesarskega parka z razgibano asfaltno stezo in mestnega parka. Konec leta pa načrtujemo tudi nadaljevanje obnove ceste od mostu na severni strani kompleksa, ki je bil uspešno obnovljen v letu 2019."

"Mnenja so bila zelo različna, župani pa smo omenili tudi praktične težave, na katere naletimo pri pridobivanju potrebnih soglasij in mnenj ZVKDS, tako da je bilo osnovno sporočilo in tudi priporočilo vodstva iz Ljubljane, da se je o izzivih, ki jih prinaša to pomembno področje potrebno veliko pogovarjati, usklajevati in na koncu dogovoriti," pojasnjuje župan Sajovic in dodaja: "To se mi zdi pomembno in ključno sporočilo, predvsem, ker je dejstvo, da vse kulturne dediščine nikdar in nikoli v celoti ne moremo ohraniti. V spominu mi je ostala misel iz Evropskega parlamenta izpred nekaj let, ko sem poslušal predavanje nemškega strokovnjaka za to področje in njegova ključna misel je bila, da velja in je nujno ohraniti samo tisto dediščino, ki služi prihodnosti, tista, ki pa je sama sebi namen pa je v marsičem vprašljiva. Je pa Občina Tržič na tem področju trenutno v fazi pridobivanja dovoljenj in načrtov za delno sanacijo gradu Neuhaus, v prvi fazi fasade in strehe."

V Tržiču gorskokolesarsko tekmovanje ekip v eni najstarejših serij v enduru na svetu

Tržiške kolesarske poti so v sodelovanju z Zavodom za spodbujanje gorskega kolesarstva Trans Julius septembra 2019 gostile številne ljubitelje gorskega kolesarstva, ki so lahko izbirali med vodenimi turami za različne discipline, kot sta cross-country in enduro, ter v različnih težavnostih za družine in tehnično dobro podkovane gorske kolesarje.

V letu 2020 je, zaradi odličnega odziva obiskovalcev, padla odločitev o organizaciji prvega gorskokolesarsko tekmovanja ekip v eni najstarejših serij v enduru na svetu, imenovani SloEnduro. Tako bo vikend od 16. do 17. maja 2020 v Tržiču spet aktivno obarvan z ljubitelji gorskega kolesarstva, ki iščejo odmik od vsakdanjega vrveža in pristne užitke na dveh kolesih, seveda ne bodo manjkali niti »pumptrack«, gorskokolesarski poligon za otroke in različne delavnice za aktivno preživljanje vikenda v Tržiču.

Več o tem si lahko preberete v prispevku "Zmajevo gnezdo za pobeg iz turistične gneče" v Dnevnikovem Katalogu Oddih 2020 na strani 26 (https://www.alpeadria.si/za-obiskovalce/katalog-oddih-2020).

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...