Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja

10. november 2020

Voznike opozarjamo na spremenjeno prometno ureditev ceste Kovor-Brdo. Komunala Tržič je pripravljena na zimo. Sistem za spremljanje prostih parkirnih mest bo do sredine decembra letos v stanju poskusnega obratovanja. TPIC Tržič vas vabi k nagradnemu izzivu in napoveduje izdajo zimskega turističnega časopisa. Tudi v občini Tržič zagotovljen topli obrok za učence v času zaostrenih epidemioloških razmer. Krajevne skupnosti se pripravljajo na inventuro ob koncu leta. Objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini za leto 2021.

Težave s sistemom za spremljanje prostih parkirnih mest se odpravljajo

Pred mesecem dni smo poročali o projektu pametnega mesta »Vzpostavitev pametnih parkirišč v mestu Tržič«, ki je zaživel na dveh parkiriščih, pred Zdravstvenim domom Tržič in za Mošenikom. Uvedba nove tehnološke rešitve za parkirišča ima nekaj porodnih težav, ki jih odpravljamo in povzemamo sporočilo Telekoma Slovenije, kjer so v odgovor o nastalih težavah zapisali: »V teku je namestitev sistema za spremljanje prostih parkirnih mest na dveh parkiriščih (ZD Tržič In Za Mošenikom). Sistem je sestavljen iz nadzornih kamer, ki prepoznava silhueto vozila in zalednega sistema v oblaku, ki pošilja informacije na LED prikazovalnik. Gre za kompleksen sistem, ki zahteva sinhronizacijo več, med sabo oddaljenih sistemov. Celoten sistem je zaradi umerjanja in sinhronizacije v testni fazi in zato občasno prihaja do izpadov oziroma do »zamrznitve« podatkov na LED prikazovalniku. Strokovne ekipe intenzivno delajo na tem, da vse odklone čimprej odpravimo. Sistem bo do sredine decembra letos v stanju poskusnega obratovanja.«

Spremenjena prometna ureditev ceste Kovor-Brdo

V mesecu septembru je Občina Tržič na pobudo krajanov pristopila k pripravi dokumentacije za izdelavo varnega koridorja za pešce od križišča Hudo proti deponiji. Odsek v dolžini 300 metrov je z vidika prometa nekoliko problematičen zaradi pešcev. Zaradi uporabe zbirnega centra nenevarnih odpadkov, se namreč preko odseka vozi večje število osebnih in tovornih vozil. Glede na pobude krajanov, je na tem delu lokalne ceste zaradi varnosti zdaj hitrost omejena na 30 km/h. Krajan je doniral elektronski merilnik hitrosti, ki voznike dodatno opozarja na previdno vožnjo. Skladno z priporočili stroke in izdelanega elaborata, je Komunala Tržič postavila vertikalno signalizacijo ter ustrezno zarisala talne označbe. Glede na spremenjeno prometno ureditev je poskrbljeno za boljšo varnost odseka vseh udeležencev v prometu ter nadgradnjo celostne prometne ureditve po občini. Voznike opozarjamo na upoštevanje spremenjene prometne signalizacije in jih naprošamo, da se držijo cestno prometnih predpisov.

Zima trka na vrata, zimska služba v Tržiču pripravljena

Na Komunali Tržič se v začetku novembra že pripravljajo na zimsko službo. V prvi sklop priprave sodi izdelava plana izvajanja zimske službe. To je dokument, ki služi kot pomoč dežurnim organizatorjem zimske službe. V njem je opisan postopek za izvedbo akcije pluženja in posipanja po prednostnih razredih. Naslednji korak je pridobitev zunanjih izvajalcev pluženja po krajevnih skupnostih. Glede na vremenske razmere je potrebna priprava in ureditev strojev in vozil za pluženje ter zimske signalizacije (koli in prometni znaki). Omenjeno mora biti urejeno do 15. novembra tekočega leta, skladno z terminom za menjavo zimskih pnevmatik. Glede na potrebe, komunalna
služba redno razvaža posipne materiale po deponijah v uporabi kooperantov. Komunala skrbi še za polnjenje zabojnikov za ročni posip vozišča, ki so razkropljeni po celotni občini. Občinski koncesionar skrbi za več kot 130 km cest s svojo 24 urno zimsko službo. Poleg cest skrbi še za ostale javne površine.

Odkrij košček raja – nagradni izziv in zimski turistični časopis

Tržič je košček raja, v katerem vsakdo najde nekaj po svojem okusu, zato smo v TPIC Tržič pripravili nagradni izziv, s katerim želimo občane Tržiča spodbuditi k raziskovanju domačega kraja. Izziv vsebuje devet nalog. Vsi, ki bodo izpolnjen dnevnik izzivov do 8. marca 2021 dostavili v TPIC, bodo sodelovali v žrebanju za praktične nagrade, ki jih prispevajo Občina Tržič in turistični ponudniki na Tržiškem.

»Nagradni izziv je v prvi vrsti namenjen domačinom, sodelujejo pa lahko tudi vsi drugi, ki bodo v tem času našo destinacijo izbirali za dnevni izlet ali počitnice. Kljub zaostreni epidemiološki situaciji pa smo tudi za zimsko sezono 2020/21 pripravili turistični časopis, v katerem so zbrani namigi za preživljanje prostega časa in počitnic na Tržiškem,« je v vabilo na nagradni izziv zapisala Petra Hladnik, strokovna sodelavka TPIC Tržič.

Objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini za leto 2021.

Na spletni strani Občine Tržič je objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Tržič za leto 2021. Sofinanciranje Letnega programa športa v občini za prihodnje leto okvirno znaša 203.000 evrov. Sofinancirajo se naslednja področja športa: športni programi, športni objekti in površine za šport v naravi, delovanje športnih organizacij ter športne prireditve in promocija športa.

Pogoji, ki jih izvajalci letnih programov športa morajo izpolnjevati za pridobitev sredstev in vse druge podrobnosti razpisa, so zapisane na spletni strani www.trzic.si. Zadnji rok za oddajo vloge je 4. 12. 2020.

Krajevne skupnosti se pripravljajo na inventuro ob koncu leta

Krajevne skupnosti lahko investirajo v nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja za lastne potrebe oz. za opremljanje lastnih poslovnih prostorov. Prav tako lahko investicijsko vzdržujejo le lastne poslovne prostore, tekoče vzdržujejo ceste in urejajo javne površine v lasti krajevne skupnosti. Ne smejo investirati in vzdrževati tujih osnovnih sredstev.

Vsa osnovna sredstva in drobni inventar se evidentira v register osnovnih sredstev in se amortizira na podlagi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Konec koledarskega leta se v okviru sveta krajevne skupnosti oblikuje inventurna komisija, ki popiše osnovna sredstva in drobni inventar. Inventurna komisija izvede popis v dveh delih. V prvem delu popiše stanje osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 31. 12., v drugem delu pa stanje denarnih sredstev, terjatev in obveznosti.
Sredstva, za katera inventurna komisija ugotovi, da ni več uporabno oz. je uničeno, se ga izloči iz evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Pri popisu denarnih sredstev, terjatev in obveznosti inventurna komisija ugotavlja stanje terjatev in obveznosti na dan 31. 12., za kar so podatki na voljo po zaključku leta, za katerega se popis vrši, torej v januarju. Krajevne skupnosti so tekom leta dolžne skrbeti za sprotno izterjavo terjatev in v skladu z zakonom obveznosti plačati 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa. Inventurna komisija po opravljeni inventuri pripravi poročilo, ločeno za osnovna sredstva in ločeno za denarna sredstva, terjatve in obveznosti. V poročilu inventurna komisija navede ugotovitve popisa na dan 31. 12.

Pri izvajanju popisa je krajevnim skupnostim na razpolago strokovna pomoč zaposlenih na Uradu za finance Občine Tržič.

V občini Tržič zagotovljen topli obrok za učence v času zaostrenih epidemioloških razmer

V zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za učence, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo in v tem obdobju potrebujejo topel obrok, Občina Tržič v sodelovanju z osnovnimi šolami na območju občine Tržič, učencem s prebivališčem v občini, omogoča, da se prijavijo na brezplačni topli obrok. Učenci se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. Šole nato zbrane podatke o prijavah posredujejo na e-naslov OŠ Križe (natasa.markelj@oskrize.si), ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje toplega obroka.

Osnovne in srednje šole oz. zavodi, kjer se šolajo upravičeni prejemniki, so dolžni pravočasno posredovati podatke o upravičencih Osnovni šole Križe. Učenci oz. njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, ki jo otrok obiskuje, izjemoma pa se za učence, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostava toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v občini.

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Zahvala Štaba Civilne zaščite občine Tržič

Za nami je mesec dni dela in boja proti širjenju drugega vala virusa Covid-19. Vsi, ki smo vključeni v ta boj, svoje delo izvajamo vestno, korektno ter strokovno - za svoje domače, sosede, prijatelje, občane. »Štab Civilne zaščite občine Tržič, v sodelovanju z občinsko upravo, se vsem zahvaljuje za vložen trud in želi uspešno delo na področju omejevanja še naprej. Le skupaj nam bo uspelo. Ostanite zdravi,« je v zahvalo zapisal poveljnik Civilne zaščite občine Tržič Peter Rotar.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...