Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja

17. november 2020

Občina Tržič ima sprejet nov odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Tržič. Pišemo o vplivu paketov protikorona ukrepov na postopke javnega naročanja lokalnih skupnosti. Tržiško gospodarstvo vodita v prihodnost razvoj in modernizacija. Obnovili smo spominsko ploščo grobišča borcev NOB na tržiškem pokopališču.

Občina Tržič ima sprejet nov odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Tržič

Komunalni prispevek se je do sedaj odmerjal na podlagi veljavnega Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tržič (Ur. l.RS št. 74/16). Na 15. redni seji občinskega sveta Občine Tržič dne 22. 10. 2020 je bil sprejet nov Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Trži, ki bo začel veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS, predvidoma konec meseca novembra 2020.

Glavni razlog za prenovo dosedanjega programa opremljanja je sprejetje treh sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) po letu 2016 in sprememba zakonodaje na področju komunalnega opremljanja in odmere komunalnega prispevka. S sprejetjem Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) je potrebno skladno s 34. členom uredbe vse dosedanje programe opremljanja ter odloke o merilih in odmeri komunalnega prispevka, ki so bili sprejeti pred uveljavitvijo te uredbe, uskladiti najpozneje do 30. marca 2021.

Za potrebe programa opremljanja je bila narejena analiza obstoječe komunalne opreme (vodovod, kanalizacija, ceste, javne površine) na podlagi dostopnih podatkov in informacij o dolžinah in karakteristikah posameznih vodov (digitalizirani podatki o vodih, podatki posredovani s strani Občine, upravljavcev komunalne opreme ipd.), kakor tudi o vrednostih posamezne vrste obstoječe komunalne opreme, ki je bila na novo zgrajena po letu 2016. Komunalni prispevek se bo po novem odloku nekoliko povišal.

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. Zavezanec, kateremu je bil komunalni prispevek odmerjen zaradi objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, plača komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe. Zavezanec, kateremu je bil komunalni prispevek odmerjen zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, pa plača komunalni prispevek ali v enkratnem znesku ali v največ šestih (6) obrokih, pri čemer rok plačila ne sme biti daljši od dveh (2) let od izdaje odmerne odločbe.
Novi odlok vsebuje tudi celotne oprostitve plačila komunalnega prispevka za gradnjo naslednjih vrst objektov:
• za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima samostojnih priključkov na komunalno opremo,
• za gradnjo enostavnih objektov,
• za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta,
• v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji,
• za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina ali država in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.

Predvidene pa so še nove delne oprostitve plačila komunalnega prispevka, in sicer kot spodbuda gospodarstvu v višini 50 % za gradnjo:
- stavb za rastlinsko pridelavo (CC-SI: 12711; sem spadajo rastlinjaki, pokrite drevesnice in podobne stavbe),
- stavb za rejo živali (CC-SI: 12712; sem spadajo hlevi, svinjaki, staje, konjušnice, ipd.),
- industrijskih stavb (CC-SI 1251; sem spadajo tovarne, delavnice, tiskarne, pekarne, mizarske delavnice, stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov, kompostarne, ipd.),
- stavb za storitvene dejavnosti (CC-SI: 12304; sem spadajo frizerski in kozmetični saloni, pralnice, popravljalnice, avtopralnice, avtomehanične delavnice, ipd.)
- stavbe za zdravstveno oskrbo živali, in sicer veterinarska klinika ali ambulanta (CC-SI: 12640), ter v višini 30 % kot spodbuda k obnovi obstoječega stavbnega fonda za prizidave ali rekonstrukcije zakonito zgrajenega obstoječega objekta.

Tržiško gospodarstvo vodita v prihodnost razvoj in modernizacija

Občina Tržič tudi v letošnjem letu namenja spodbude za razvoj podjetništva in gospodarstva. Cilj ukrepa A »Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj«, je spodbujanje investicij v gospodarstvo in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti upravičenih prejemnikov. Na razpis je prispelo 23 vlog. Skupna višina sredstev, ki se bodo razdelila med 12 vlagateljev, znaša 91.607,97 evra.

Obnova spominske plošče

Občina Tržič del proračunskih sredstev vsako leto nameni tudi za vzdrževanje in izvedbo nujnih vzdrževalnih del na spominskih obeležjih in grobiščih, ki predstavljajo nepremično kulturno dediščino Tržiča.
Konservatorsko - restavratorska služba Tržiškega muzeja je tako konec oktobra strokovno, na podlagi pridobljenega kulturnovarstvenega soglasja, obnovila spominsko ploščo grobišča borcev NOB na tržiškem pokopališču. Na plošči iz poroznega istrskega kamna je bilo med drugim treba obnoviti tudi 1530 znakov. Grobišče je bilo urejeno po načrtih arhitekta Antona Bitenca leta 1958. Na grobišču je postavljenih 44 kamnitih kvadrov – nagrobnikov, ki jih bo treba skupaj s pohodnimi ploščami obnoviti v prihodnje.

Vpliv paketov protikorona ukrepov na postopke javnega naročanja lokalnih skupnosti

Občina Tržič od letošnjega aprila dalje aktivno spremlja in implementira sprejete ukrepe v svoje postopke javnega naročanja. Prva dva protikorona paketa sta tako narekovala dvig spodnjih mejnih vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), kar je pomenilo obveznost objave na Portalu javnih naročil za tista javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali višja od 40 tisoč evrov (naročila blaga ali storitev), oziroma 80 tisoč evrov (naročila gradenj). Hkrati je bilo s tem paketom začasno odvzeto splošno (in do takrat obvezno) pooblastilo za izvajanje javnih naročil v imenu in za račun krajevnih skupnosti. Te so do 15. aprila 2021 samostojno odgovorne za izvedbo posameznih javnih naročil, kar pomeni, da krajevne skupnosti oddajajo naročila na ravni posamezne samostojne krajevne skupnosti.

Ta paket je tudi skrajšal plačilne roke za plačila zasebnim subjektom s 30 na 8 dni, in sicer je ukrep veljal do 31. maja 2020. Poleg navedenega pa tudi velja, da se v času trajanja epidemije določbe o pogodbenih kaznih zaradi zamude ne uporabljajo, pogodbeno dogovorjeni roki pa se podaljšajo za obdobje trajanja epidemije. Tretji paket je za javna naročila gradnje dvignil mejno vrednost za obvezno objavo v evropskem uradnem listu. Na podlagi tega ukrepa do 15. aprila 2021 za naročila gradnje do ocenjene vrednosti 1 mio evrov brez DDV, lahko iščemo izvajalce »le« z objavo na slovenskem portalu javnega naročanja.

Tretji paket nam je naročnikom tudi naložil obveznost, da v enakem obdobju ponudnikom ob določenih pogojih dovolimo popravljalne ukrepe ob morebitnem neplačilu davkov in prispevkov ter neoddanih REK obrazcev. Peti paket pa že sprejet ukrep o dvigu spodnjih mejnih vrednosti za uporabo zakona na splošnem področju podaljšuje do 31. decembra 2021.

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) je včeraj na svojem spletnem portalu, objavila »Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19«. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja gostinstva in turizma bodo sofinancirani obratovalni stroški zaradi izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije COVID-19, ki so nastali v obdobju od 12. marca do 31. maja 2020. Podjetjem je na voljo skupno 10 milijonov evrov finančnih sredstev.

Je pa rok za oddajo vlog zelo kratek, in sicer samo do 26.11.2020 do 18.00.

Več o pozivu si lahko preberete na spodnji povezavi:
https://www.gov.si/novice/2020-11-16-objava-javnega-poziva-za-sofinanciranje-obratovalnih-stroskov-podjetjem-v-gostinstvu-in-turizmu-v-casu-epidemije-covid-19/ 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...