Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja

15. december 2020

Ob občinskem prazniku podeljena priznanja najzaslužnejšim, naziv častne občanke pripadel Zvonki Pretnar. Občina Tržič sofinancira nakup malih komunalnih čistilnih naprav. V dveh letih dvakrat dopolnjena Uredba o upravnem poslovanju. Objavljamo poziv k posredovanju predlogov kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju. Tržič na spletni strani Alpe Adria regija doživetij. Vabljeni na ogled nove praznične poti.

Občinski nagrajenci so svetilnik in vzor

V soboto, 12. decembra je občina Tržič praznovala občinski praznik. Letos brez slavnostne akademije, a s prisrčno podelitvijo občinskih priznanj. Župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic je priznanja župana podelil Borisu Horvatu, Urbanu Boletu, Špeli Maji Nolimal, Alenki Golmajer Terziev, Marti Markič in Mariji Lavtar. Ambasador občine Tržič je postal dr. Bojan Knific. Diplomi sta prejela Vrtec Tržič in Suzana Kokalj, plaketo občine pa PGD Bistrica in Uroš Bodlaj. Naziv častne občanke je pripadel Zvonki Pretnar. Posebno priznanje - zlati častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo, je za prizadevno delo na področju čezmejnega gasilskega sodelovanja iz rok njene ekscelence veleposlanice Republike Avstrije v Republiki Sloveniji magistrice Elisabeth Ellison-Kramer prejel Jani Žlindra, poveljnik Gasilske zveze Tržič.

Podrobne obrazložitve nagrajencev so zapisane na spletni strani www.trzic.si.

Občinski praznik je tudi priložnost za pregled opravljenega dela. »Za nami je zelo uspešno leto, ki ga je v največji meri zaznamovala uspešna sanacija po ujmi v letu 2018. Gre za eno najuspešnejših sanacij tudi v slovenskem merilu, kajti ni jih veliko, ki so do popolnosti končane v dveh letih. Zgrajenih je več kot pet kilometrov novih cest, šest povsem novih mostov, dodatne površine za pešce, turiste, obiskovalce, oporni zidovi. Podljubeljska, Jelendolska in Lomska dolina so lepše kot prej, ljudem prijaznejše. V sanacijo je vloženih več kot pet milijonov evrov sredstev. Zadovoljen sem, da smo v 34 krajih in vaseh, v trinajstih krajevnih skupnostih, poleg ujme, skoraj povsod uspeli postoriti vsaj nekaj. Tisto, kar gre v zgodovino in je rezultat trajnejšega značaja, pa je sanacija v BPT, razdeljena v dva dela. Prvi je mestni park z rekreacijsko površino, drugi pa odstranitev stavb, nova cesta in komunalna infrastruktura,« našteva župan in med dosežki letošnjega leta izpostavi še že sprejeti dve letni proračun občine, za leti 2021 in 2022. »V občinskem svetu ni bilo nikogar, ki bi temu nasprotoval, kar je prvič, odkar vodim občino. Ob tem, ko drug drugega spoštujemo, se držimo vsebine in ne politike, nedosegljivih ciljev ni,« je svoj nagovor optimistično sklenil mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič.

Uspešno zaključena 2. faza projekta Sanacija po neurju 2018

V noči iz 29. na 30. oktober 2018 je občino Tržič zajelo neurje z intenzivnimi padavinami, ki so povzročile poplavljanje Tržišče Bistrice in njenih pritokov, kakor tudi proženje večjega števila zemeljskih plazov. Tako je hitro in močno narasla Tržiška Bistrica, ki je poplavljala na izpostavljenih območjih, hkrati pa je s svojimi pritoki zaradi silovitega hudourniškega toka povzročila večjo škodo na vodni in cestni infrastrukturi. Posledice katastrofalnega neurja so bile ogromne: zgodilo se je šest večjih usadov na cesti Slap – Jelendol, poškodovani so bili mostovi čez Tržiško Bistrico, na odseku ceste Slap-Lom je prišlo do večjega zemeljskega usada, močno sta bili poškodovani vozišči cest Slap – Jelendol in Slap – Grahovše, prav tako je bila poškodovana geološko tematska pot v Dovžanovi soteski.

Konec novembra letos smo uspešno zaključili še 2. fazo projekta Sanacije po neurju 2018. Vrednost izvedenih del v letošnjem letu znaša 2.512.000 evrov, od tega je 1.792.000 evrov prispevala država, Občina Tržič pa je zagotovila 720 tisoč evrov lastnih sredstev. Skupna vrednost celotne sanacije, vključno s 1. fazo, ki se je izvedla tako v lanskem kot letošnjem letu, tako znaša 5.810.000 evrov, od tega je bilo nepovratnih sredstev države 4.193.259 evrov ter 1.616.000 evrov lastnih sredstev občine.

Sanacija se je v letošnjem letu izvajala na devetih odsekih. Obnovilo se je 2,5 km vozišča, celovita sanacija se je izvedla na dveh mostovih (most v Dolini pod RIS-om in na Slapu pred začetkom naselja Čadovlje), most pri Lenartovi domačiji je bil zaradi obsega poškodb v celoti odstranjen in na njegovem mestu zgrajen nov most. Sočasno z obnovo vozišča in premostitvenih objektov so se v strugi Tržiške Bistrice in Lomščice izvajala zavarovalna dela na brežinah in vodno gospodarske ureditve. Zgrajenih je bilo okrog 600 metrov podpornih in težnostnih zidov. Na vseh odsekih se je uredilo odvodnjavanje padavinskih in zalednih voda, sočasno se je na nekaterih odsekih izvedla tudi obnova in dograditev gospodarske javne infrastrukture (vodovod, javna razsvetljava, elektro vodi in telekomunikacijski vodi).

Celoten projekt sanacije v letih 2019 in 2020 je tako zajemal: obnovo 5,2 km vozišč, 12 premostitvenih objektov, 2000 metrov podpornih konstrukcij, 1,5 km javne razsvetljave ter 300 metrov dograjenega in obnovljenega vodovoda. Sočasno z občinsko investicijo je Direkcija za vode Republike Slovenije izvajala sanacijska dela na vodotokih ter Elektro Gorenjska in Telekom Slovenije posodobitev oz. obnove lastnih omrežij.

Občina Tržič sofinancira nakup malih komunalnih čistilnih naprav

Občina Tržič je zaključila javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) na območju Občine Tržič, v letu 2020. Občina je sofinancirala izgradnjo MKČN, skladno z razpisnimi pogoji, v višini 35 % nabavne vrednosti MKČN, vendar največ 1.400 evrov.
Na razpis se je z vlogami prijavilo osem prijaviteljev. Komisija je vloge pregledala in vlagateljem s popolnimi vlogami razdelila skupaj 6.734,73 evra. Nov razpis za sofinanciranje v letu 2021 bo objavljen predvidoma jeseni 2021. 

Dvakrat dopolnjena Uredba o upravnem poslovanju

V letošnjem letu je bila Uredba o upravnem poslovanju iz leta 2018 kar dva krat dopolnjena. Prvič v mesecu marcu in drugič v mesecu novembru. Spremembe se nanašajo predvsem na vročanje dokumentov po elektronski poti, ki se opravi v varni elektronski predal v informacijski sistem, ki ima dovoljenje ministrstva pristojnega za javno upravo. Seveda pa je na podlagi zakona vzpostavljen varni elektronski predal v informacijskem sistemu ministrstva, pristojnega za javno upravo katerega uporablja Občina Tržič.

Zaradi dejstva, da se bo v prihodnosti povečalo število e-vlog, torej tudi vedno več e-odločb, sklepov in drugih e-dokumentov, je potrebno organom uskladiti poslovanje, ki je predpisano z Uredbo. Tako bo na dokumentu, izdanem v elektronski obliki in podpisanim z elektronskim podpisom na vidnem mestu označeno, da je podpisan z elektronskim podpisom, kdo ga je odpisal, datum podpisa, številka dokumenta, podatki o izdajatelju, identifikacijski številki in veljavnosti potrdila za elektronski podpis.

Poziv k posredovanju predlogov kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju

V Uradnem listu RS, št. 180/2020 z dne, 4. 12. 2020 je bil objavljen poziv Okrožnega sodišča v Kranju (št. Su 652/2020 Os-3390/20), v katerem v skladu z določili drugega in petega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB4 s spremembami in dopolnitvami) predsednica Okrožnega sodišča v Kranju predstavniške organe občin Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka in Tržič, poziva, da predlagajo kandidate za 90 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kranju.

Na podlagi 41. člena in naslednjih Zakona o sodiščih (Uradni list RS 94/2007-UPB, s spr. in dop., v nadaljevanju ZS) pri izvajanju sodne oblasti sodelujejo tudi državljani kot sodniki porotniki pri okrožnih sodiščih. Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko ponovno imenovani.

Sodnike porotnike bo imenoval predsednik Višjega sodišča v Ljubljani. Občina Tržič predlaga kandidate za 6 sodnikov porotnikov, od tega so 3 sodniki porotniki za mladoletnike.
Predloge kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju na Občini Tržič sprejemamo do 17. decembra 2020. Pogoji, ki jih morajo kandidati za sodnike porotnike izpolnjevati, so objavljeni na spletni strani www.trzic.si.

Tržič na spletni strani Alpe Adria regija doživetij

V projektu Alpe Adria regija doživetij se je povezalo dvanajst slovenskih in avstrijskih partnerjev z namenom razvoja turizma in specializirane turistične ponudbe na čezmejnem območju zahodnih Karavank. V projektu je bil pripravljen strateški načrt turističnega razvoja in razviti trije turistični produkti doživetij s poudarki na področju pohodništva, gorskega kolesarstva in zimskih aktivnosti. Projekt se je v letošnjem letu uspešno zaključil z nadgrajeno in posodobljeno infrastrukturo na naših planinskih in kolesarskih poteh ter v planinskih kočah.
Da pa bo pridobljena oprema služila svojem namenu, moramo poskrbeti tudi za uspešno promocijo. Pred časom so bile že izdane brošure s predstavitvijo partnerjev in aktivnosti, ki jih ponujajo. Ustvarjena je bila tudi spletna stran, kjer partnerji projekta skrbimo za bogato in privlačno vsebino svoje regije, za vse tiste, ki jo obiščejo.

Na spletni strani lahko izbirate med različnimi kolesarskimi in pohodniškimi potmi ter zimskimi aktivnostmi. Svojo turo prilagodite težavnosti, izberete lahko tudi, ali si želite na poti predajati razgledom, občudovati botanične raznolikosti pokrajine ali raziskovati kulturne znamenitosti ob poti. Če pa si boste privoščili večdnevno turo, so vam na voljo tudi povezave do ponudnikov namestitev, kjer bi želeli prenočiti. Za aktivno preživljanje prostega časa vabljeni, da obiščete spletno stran: https://regio.outdooractive.com/oar-alpe-adria-erlebnisregion/sl/.

Nova praznična pot po Tržiču

Na Občini Tržič se zavedamo težkih časov, ki nam jih je prineslo leto 2020. Tudi zato smo se odločili, da našim občanom in obiskovalcem v prazničnem času pričaramo zimsko pravljico v novo okrašenem mestnem jedru Tržiča. Občina Tržič je investirala v celotno obnovo okrasitve Trga svobode, Muzejske ulice, Partizanske ulice, dela Cankarjeve in Koroške ceste, atrija Občine Tržič, Tržiškega muzeja, Kurnikove hiše in vseh treh mostov čez Tržiško Bistrico.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...