Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja

5. januar 2021

Letos začenjamo s sanacijo gradu Neuhaus in Tržiškega muzeja. V letu 2020 je bilo poskrbljeno tudi za vzdrževanje pokopališke infrastrukture. Pametna razsvetljava v okolici večstanovanjskih objektov. Od konca decembra v veljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Tržič. Z darili in lepimi mislimi vstopili v novo leto tudi v Domu Petra Uzarja.

Energetska obnova gradu Neuhaus in Tržiškega muzeja

Občina Tržič je skupaj s preostalima zainteresiranima občinama Preddvor in Kamnik, prevzela vodilno vlogo za vodenje skupne operacije »Celovita energetska obnova objektov v lasti Občine Tržič, Občine Kamnik in Občine Preddvor«. Vloga na javni razpis JOB_2021, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, je bila podana 8. decembra 2020. V operacijo je vključena energetska sanacija šestih objektov: GRAD NEUHAUS, TRŽIŠKI MUZEJ, DOM KULTURE KAMNIK, POLICIJSKA POSTAJA KAMNIK, OBČINSKA STAVBA OBČINE PREDDVOR IN STAVBA TURIZEM PREDDVOR.
Ocenjena skupna vrednost operacije znaša 2.365.957,94 evra z vključenim DDV-jem. Skladno z razpisnimi pogoji je možno pridobiti do 49 % upravičenih stroškov naložbe brez vključenega DDV-ja, zato ocenjujemo, da bo višina sofinanciranja vseh šestih objektov znašala do 811.357,06 evar (Kohezijski sklad 85 %, RS-slovenska udeležba 15 %).

Energetska sanacija gradu Neuhaus je predvidena v letu 2021, Tržiškega muzeja pa delno v letu 2021 in v letu 2022. Po projektantski oceni znaša celovita energetska prenova obeh objektov, ki sta v lasti Občine Tržič 1.232.378,51 evra, od tega je ocenjena višina sofinanciranja 426.349,63 evra. Na gradu Neuhaus je predvidena izolacija strehe in menjava kritine, obnova strojnih (kotlovnica) in elektro inštalacij (razsvetljava), menjava oken in senčil, obnova in izolacija fasade stavbe z izolativnim ometom in ostala pripadajoča dela. Projektantska ocena investicije znaša 875.214,02 evra.

V Tržiškem muzeju pa je predvidena menjava in obnova zunanjega stavbnega pohištva, obnova okenskih in vratnih kamnitih portalov, sanacija vlage vzhodnega dela objekta, ureditev in sanacija RAK, ureditev fasadnega podstavka in odvodnjavanja, izolacija podstrešja, prenova elektro inštalacij in ostala pripadajoča dela, kjer pa znaša ocenjena vrednost investicije višini 357.164,49 evra.

Investicijsko vzdrževanje pokopališč

V letu 2020 je bilo poskrbljeno tudi za vzdrževanje pokopališke infrastrukture.

Pokopališče Tržič

Na pokopališču Tržič so prepleskane kovinske ograje na stopniščih in obnovljeno betonsko stopnišče pri “Kajnerju”. Sanirane so zimske poškodbe na granitni tlakovani poti ter postavljene nove obvestilne table. V objektu poslovilnih vežic Tržič je obnovljena elektro inštalacija od odjemnega mesta do razdelilne omarice z namestitvijo ustreznih električnih varovalk. V kuhinji mrliških vežic je zamenjan drobni inventar (kozarci, skodelice, ipd.) in nameščene nove ogrevalne plošče (radiatorji) iz naravnega kamna.

Pokopališče Križe

Na pokopališču Križe sta obnovljeni še zadnji dve potki na novem delu pokopališča Križe, z nameščenimi novimi obvestilnimi tablami. V kuhinji mrliških vežic so zamenjani vsi leseni elementi, nameščena je nova steklokeramična plošča in zamenjan drobni inventar (kozarci, skodelice). Kuhinja je opremljena tudi z novimi ogrevalnimi ploščami (radiatorji) iz naravnega kamna.

Pokopališče Kovor
Na pokopališču Kovor je zgrajena nova vrsta za grobne enote in sicer pot in temelj za nagrobnike. V kuhinji mrliških vežic je zamenjan drobni inventar (kozarci skodelice) in nameščene nove ogrevalne plošče (radiatorji) iz naravnega kamna.

Pokopališče Lom pod Storžičem

Na pokopališču Lom pod Storžičem pa je nameščena nova obvestilna table.

Ureditev javne razsvetljave

V letu 2020 smo v projektu Pametna razsvetljava v okolici večstanovanjskih objektov v naselju Bistrica pri Tržiču, Ravne, na območju pešpoti za Mošenikom, na cesti za Jezom in Koroški cesti, neustrezne svetilke, ki so osvetljevale tudi stanovanjske stavbe, zamenjali s svetilkami, ki zmanjšujejo svetlobno onesnaževanje okolja in ne motijo nočnega počitka prebivalcev in imajo možnost zatemnjevanja oz. izklopa v določenem delu noči.
Z revitalizacijo območja nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice je bila rekonstruirana tudi javna razsvetljava na območju parkirišča v obsegu osmih novih kandelabrov in sodobnih luči javne razsvetljave. Na območju vasi Lom pod Storžičem so položene cevi zaradi nadalnje ureditve javne razsvetljave, dela so potekala na trasi od cerkve do odcepa stare ceste preko Brda proti Grahovšam skupaj z deli Elektra Gorenjske. Na Begunjski cesti v naselju Bistrica pri Tržiču je bilo ukinjeno stikališče in izveden začasni priklop znaka za pešce, zaradi racionalizacije obratovalnih stroškov.

Ob zaključku leta pa smo pričarali zimsko pravljico v novo okrašenem mestnem jedru Tržiča. Občina Tržič je investirala v celotno obnovo okrasitve Trga svobode, Muzejske ulice, Partizanske ulice, dela Cankarjeve in Koroške ceste, atrija Občine Tržič, Tržiškega muzeja, Kurnikove hiše in vseh treh mostov čez Tržiško Bistrico.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Tržič (Ur. l. RS, št. 184/2020)

25. decembra 2020 je pričel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič, ki ga je na lanski novembrski seji sprejel Občinski svet Občine Tržič.

Na podlagi Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ) (Ur. list RS, št. 13/18) smo februarja 2020 pristopili k določitvi in evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture za potrebe evidentiranja dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture v matično evidenco. Upravljalec matične evidence je Direkcija za infrastrukturo.

Pogoj za vpis v matično evidenco je predhodno evidentiranje prometne infrastrukture v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture (GJI), kategorizacija prometne infrastrukture in skladnost dejanskega stanja javne cestne infrastrukture v naravi z zbirnim katastrom GJI. Podatki o dejanski rabi zemljišč javne cestne infrastrukture bodo skladno z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) 1. januarja 2021 osnova za izračun vrednosti nepremičnin v sklopu drugega sistemskega množičnega vrednotenja nepremičnin. V primeru, da podatki dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture ne bodo vpisani v matično evidenco, se bo vrednost nepremičnin, po katerih poteka prometna infrastruktura, določila na podlagi podatkov namenske rabe zemljišč. Nove vrednosti nepremičnin, kjer bo upoštevan tudi podatek o dejanski rabi prometne infrastrukture, se bodo v postopkih uveljavljanja pravic iz javnih transferjev začele uporabljati 1. julija 2021.
Občina Tržič kot upravljavec javne cestne infrastrukture mora dejansko rabo zemljišč evidentirati skladno z določili ZEDRZ in jo posredovati Direkciji za infrastrukturo.

Zaradi ugotovljenih odstopanj med dejansko rabo zemljišč pod cestami in slojem osi cest v zbirnem katastru GJI ter obstoječim odlokom o kategorizaciji občinskih cest je bilo potrebno uskladiti podatke pri 58 odsekih kategoriziranih cest (krajšanje ali daljšanje osi kategorizirane ceste, sprememba poteka osi ceste), pri čemer je šlo za večji obseg sprememb kot jih dopušča pravilnik (več kot 2 % odstopanje grafične dolžine in dolžine v odloku za posamezen popravljen odsek), zato je bilo potrebno pristopiti tudi k spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest.
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest je pravni akt, ki ga po predhodnem mnenju s strani Direkcije za infrastrukturo (DRSI), potrdi občinski svet občine. V skladu z 18. členom Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest, občina predlagane spremembe in dopolnitve Odloka o kategorizaciji občinskih cest pošlje v predhoden pregled in mnenje DRSI.

Sprejete spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest bodo omogočile vpis dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture v občini Tržič v matično evidenco javne cestne in železniške infrastrukture pri DRSI.

V Domu Petra Uzarja pozorni do svojih stanovalcev

Dom Petra Uzarja je izvajalec pomoči na domu v občini Tržič. Trenutno je v storitev socialne oskrbe na domu vključenih 58 uporabnikov. Dom Petra Uzarja je tudi konec lanskega leta poskrbel za pozornost ob praznikih. Vsi uporabniki pomoči na domu so dobili koledar in darilo – šal, čestitko otrok ter zavojček z lepo mislijo. Dijaka Ana in Matic sta spontano prišla na idejo, da božič in novo leto polepšata uporabnikom pomoči na domu. Lastnoročno sta napisala lepe misli, jih zložila in zavila z lepo pentljo. Vsak uporabnik je dobil eno misel. Maja Olip, koordinatorka pomoči na domu v DPU je povedala, da so se uporabniki pozornosti zelo razveselili in jim ob prejemu podarili iskrene nasmehe.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...