Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Obvestilo občanom prizadetih v ujmi in poziv k prijavi škode

8. november 2018

Občino Tržič je dne 29. in 30. oktobra 2018 prizadelo silovito neurje z močnim vetrom in poplavami. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: URSZR) je zato dne 5. 11. 2018 izdala sklep št. 844-24/2018-23-DGZR o ocenjevanju škode na stvareh.

Vsi obrazci so dostopni tukaj ...


Zadeva št.: 844-3/2018 204
Datum: 9. 11. 2018

Obvestilo občanom prizadetih v ujmi in poziv k prijavi škode

Občino Tržič je dne 29. in 30. oktobra 2018 prizadelo silovito neurje z močnim vetrom in poplavami. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: URSZR) je zato dne 5. 11. 2018 izdala sklep št. 844-24/2018-23-DGZR o ocenjevanju škode na stvareh.

 1. Opis postopka ocene škode

Naloga Občine Tržič oz. občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah je, da na predpisanih obrazcih (vlogah) oceni nastalo škodo skladno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08). Podatke iz obrazcev občinska komisija vnese v spletno aplikacijo Ajda.

Prijavljeno škodo preverijo regijske komisije in državna komisija za ocenjevanje škode. Državna komisija pripravi končno oceno škode ter jo pošlje Vladi RS. Vso dokumentacijo (obrazce/izvirnike vlog in izpise z Ajde) bo občinska komisija do določenega roka oddala na Izpostavo URSZR Kranj, kjer bodo zadevo pregledali in predali pristojnemu ministrstvu. Pristojna ministrstva bodo pripravila program za odpravo posledic škode, ki ga bo potrdila Vlada RS. V primeru odobritve s strani Vlade RS boste upravičeni do dodelitve državnih sredstev za odpravo posledic škode, sami pa boste neposredno sodelovali z državnimi institucijami, ki vam bodo posredovale vse potrebne informacije za morebitno izplačilo odškodnin. Občina Tržič nima neposredne zakonske podlage za izplačila povračil škode, ki so v neurju nastale fizičnim in pravnim osebam, ampak je to pristojnost države Republike Slovenije.

Več informacij o poteku ocenjevanja škode si lahko preberete na spletnem naslovu URSZR: www.sos112.si

Obveščamo vas, da ocenjevanje spodaj navedene škode NI v pristojnosti občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah in jo morate morebitni oškodovanci prijaviti neposredno stvarno pristojnemu organu:

 • na gozdnih cestah in gozdovih škodo ocenjuje Zavod za gozdove RS,
 • na vodotokih škodo ocenjuje Direkcija RS za vode,
 • na kulturni dediščini škodo ocenjuje Zavod za varstvo kulturne dediščine,
 • v gospodarstvu škodo ocenjuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (prijava škode se vrši preko Gospodarske zbornice Slovenije),
 • na elektrovodih pa Ministrstvo za infrastrukturo.
 1. Prijava škode na stvareh (pristojnost občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah)

Prosimo vas, da zadevno škodo prijavite IZKLJUČNO na predpisanih obrazcih, ki jih najdete na https://www.trzic.si/aktualno/ ali jih prevzamete v sprejemni pisarni Občine Tržič.

»OBRAZEC 1 - Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči« je namenjen prijavi škode na kmetijskih zemljiščih.

»OBRAZEC 3 – Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči« je namenjen prijavi škode za popolnoma uničen objekt.

»OBRAZEC 4 – Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči« je namenjen prijavi delne škode na objektih.

»OBRAZEC 5 – Ocena škode na gradbenih in inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski plinovodi, vodni objekti, dovozi, ceste, podporni zidovi in drugo), povzročene po naravni nesreči« pa je namenjen prijavi škode na gradbeno-inženirski infrastrukturi.

 1. Navodila za izpolnjevanje vlog
 • na »OBRAZCU 1« nadaljujte z izpolnjevanjem rubrik od 1.4 dalje. V tabeli pod točkama 1.7 in 1.8. namenjeni oceni škode vpišete podatke o parcelnih številkah (A), katastrskih občinah (B) in oceno poškodovane površine (površina ha). Ostalih podatkov oškodovanci NE izpolnjujejo. Ne pozabite na lastoročni podpis vloge (vlogo se podpiše na dveh mestih). Na obrazec obvezno dopišite tudi vaše kontaktne podatke in telefonsko številko.
 • na OBRAZCIH 3, 4 in 5 nadaljujte z izpolnjevanjem rubrik od številke 2 dalje, razen rubrike »2.7. CENTROID x, CENTROID y«, ker ta podatek dobi občina ob vnosu v Ajdo (izjema – ta podatek morate izpolniti pri cestni infrastruri = koordinata poškodovanega odseka). Izpolnite rubriko 3. PODATKI O LASTNIKU ALI NAJEMNIKU. V rubriko »3.7. KONTAKTNI PODATKI« vpišite telefonsko številko, kjer ste dosegljivi, zaradi dogovora glede obiska ocenjevalne komisije. Rubrike 4. OCENA ŠKODE ne izpolnjujete, ker to izpolni občinska Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah. Ne pozabite na lastoročni podpis vloge (vlogo se podpiše na dveh mestih).

Pri izpolnjevanju obrazcev in oddaji vloge upoštevajte tudi naslednje:

 1. Uničen objekt se oceni na »OBRAZCU 3«, delna škoda povzročena na stanovanjskem ali poslovnem objektu pa se oceni na »OBRAZCU 4«,
 2. Vsak objekt (stanovanjski, poslovni,…) se oceni ločeno in popiše na obrazcu 4 (delna škoda na stavbi), torej mora biti za vsak poškodovan objekt oddana svoja vloga,
 3. Za poškodbe na skupnih delih stavb prijavo vloži upravnik stavbe,
 4. Za objekte v solastništvu, škodo prijavi eden izmed solastnikov,
 5. Obrazcu priložite tudi slikovno gradivo, ki izkazuje škodo.
 1. Oddaja vlog

Vloge morate oddati najkasneje do torka, 20. novembra 2018:

 • v sprejemni pisarni Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič v času uradnih ur,
 • po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič s pripisom »Vloga – poplave in močan veter oktober 2018«.
 1. Prijava škode na premičninah

Skladno z izdanim sklepom Sklepom URSZR in Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08) škoda na premičninah ni predmet popisa in oškodovanci ne morete računati na morebitno izplačilo odškodnin s strani države.

Vse prizadete občane vseeno naprošamo, da na Občino Tržič v kolikor tega še niste storili, sporočite:

 • točen naslov objekta ali številko zemljiške parcele, kjer je nastala škoda na premičninah,
 • kratek opis nastale škode na premičninah s finančno oceno, priložite tudi slikovno gradivo, ki izkazuje škodo,
 • podatek ali je bilo za premično premoženje sklenjeno zavarovanje pri komercialni zavarovalnici.

Škodo bo pregledala posebna Občinska komisija za razdelitev zbranih sredstev v humanitarnih akcijah (predstavnik Občine, predstavniki krajevnih skupnosti in dobrodelnih organizacij). Dobrodelne organizacije (Rdeči Križ, Karitas, Rotary klub idr.) v okviru humanitarnih akcij namreč zbirajo sredstva za pomoč prizadetim v ujmi. Ko bodo zbrani podatki o oškodovancih in škodi, bo omenjena posebna občinska komisija tako zbrana sredstva razdelila med morebitne upravičence.

 1. Dodatne aktivnosti in pomoč Občine Tržič

Občina Tržič bo skladno z zakonodajo in pristojnostmi v okviru občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah zbrala škodo na stvareh (poglavje 2.) in jo do določenega roka posredovala na Izpostavo URSZR Kranj. V tem delu boste oškodovance upravičeni do morebitne pomoči države Republike Slovenije.

Občina koordinira dejavnosti različnih humanitarnih organizacij, ki za prizadete zbirajo finančna in materialna sredstva in bo s svojim predstavnikom sodelovala v posebni Občinski komisiji za razdelitev zbranih sredstev v humanitarnih akcijah.

Občina Tržič bo v svojih prihodnjih proračunih zagotovila namenska sredstva za čim hitrejše sanacijo poškodovane občinske infrastrukture: ceste, mostovi, komunalna infrastruktura, oporni zidovi. Ocenjujemo, da bo potek sanacije škode na občinski infrastrukturi izjemno tehnično in finančno zahteven. Občina bo pripravila temeljit načrt sanacije škode po ujmi oktober 2018, ki bo predložen na Vlado RS. Ocenjujemo, da bo potek sanacije trajal približno tri leta. Prednostno bomo odpravljali škodo na objektih, kjer je ogroženo zdravje in življenje ljudi ter na infrastrukturi, ki onemogoča nemoten dostop občanov do njihovih domov. Računamo, da bomo za načrt sanacije škode po ujmi oktober 2018 dobili tudi pomoč države, za kar se že dogovarjamo.

Preučili bomo tudi možnosti, da preko vsakoletnega Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tržič v naslednjih letih ciljno usmerimo še dodatna sredstva za sanacijo škode nastale na kmetijskih površinah. V sodelovanju s Centrom za socialno delo Tržič pa bomo reševali morebitno problematiko socialno ogroženih posameznikov in družin.

mag. Borut Sajovic
župan OBČINE TRŽIČ

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...