Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Stališča do pripomb na osnutek odloka o naravnem spomeniku Dovžanova soteska

14. februar 2018

Stališča do pripomb na osnutek odloka o naravnem spomeniku Dovžanova soteska prejete v času javne razgrnitve

Št.:  007-003/2016
Datum: 12.2.2018

ZADEVA: STALIŠČA DO PRIPOMB NA OSNUTEK ODLOKA O NARAVNEM SPOMENIKU DOVŽANOVA SOTESKA PREJETE V ČASU JAVNE RAZGRNITVE

PRIPOMBA ŠT. 1

PRIPOMBA: V odloku navesti še naslednje  izjeme od varstvenih režimov:

  • v povezavi s 7. točko 7. člena
  1. vzdrževati, rekonstruirati, zamenjati obstoječo javno infrastrukturo (ceste, poti, parkirišča, izogibališča, mostovi, brvi)
  2. vzdrževati, rekonstruirati, zamenjati elektroenergetske vode in komunalne vode s pripadajočo opremo, obnoviti obstoječi daljnovod z enako napetostjo ali ga rekonstruirati v kablovod,
  • v povezavi s 14. točko 7. čelna
  1. loviti lovno divjad v skladu z določili lovskogojitvenega načrta,
  2. izvajati športni ribolov

Stališče: Pripomba v povezavi s 7. točko 7. člena se upošteva.

Za obstoječe infrastrukturne objekte in naprave se poleg vzdrževanja predvidi dudi izjema od varstvenega režima in se dopusti tudi rekonstrukcija in zamenjava obstoječe infrastrukture. 3. alineja 1. točke  8. člena odloka se spremeni z naslednjo vsebino: » vzdrževati, rekonstruirati, zamenjati obstoječo gospodarsko infrastrukturo in infrastrukturo  za interpretacijo«.

Pripomba v povezavi s 14. točko 7. čelna se upošteva.

  1. točka 7. člena odloka opredeljuje, da je prepovedano izvajati lov, ribolov ter nabirati rastline ali živali. Točka se v odloku črta. Lov in ribolov se na območju izvajata skladno s predpisi s tega področja (lovsko gojitveni načrt in ribolovno območje od Jelendola do Save). Varstveni režimi glede rastlin in živali pa so že navedeni v 18. točki 7. člena, ki opredeljuje, da je prepovedano izkopavati, lomiti, nabirati ali drugače poškodovati rastline, odvzemati rastline in živali iz narave ter se približevati gnezdiščem ali kotiščem živali ali izvajati druga ravnanja, s katerimi se živali namerno vznemirjajo, poškodujejo ali uničujejo.

PRIPOMBA ŠT. 2

PRIPOMBA: V odloku popraviti naziv Razstavno informacijsko središče v Razstavno izobraževalno središče.

Stališče: Pripomba se upošteva.

V odloku se zamenja naziv Razstavno informacijsko središče z Razstavno izobraževalno središče.

Pripravili:

Mojca Švajger,
Višja svetovalka

Tadeja Šubic,
Naravovarstvena svetnica,                                               
Zavod RS za varstvo narave                                               

Mag. Borut Sajovic,
Župan Občine Tržič l.r.


(vsebina ni več aktualna ...)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...