Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

V občini Tržič se dogaja

20. september 2022

Občinski svet Občine Tržič je v četrtek, 15. septembra 2022 zasedal na svoji 30. redni seji, ki je bila v tem sklicu Občinskega sveta najbrž predzadnja. Mandat se počasi izteka, kljub temu pa so svetnice in svetniki morali sprejeti kar nekaj pomembnih odločitev.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v sprejem predlagala nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Križe, imenovan je bil gospod Janez Škerjanc in nadomestnega kandidata za člana Razvojnega sveta gorenjske regije – predstavnika Občine Tržič, saj je s prenehanjem mandata župana mag. Borutu Sajovicu prenehala tudi ta funkcija. Za nadomestnega člana je Občinski svet soglasno potrdil Dušana Bodlaja, podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana.

Svetnice in svetniki so se v nadaljevanju seje seznanili s poročilom o polletnem poslovanju vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Tržič in s poročilom o poslovanju podjetja Komunala Tržič d.o.o. v poslovnem letu 2021.

Sledila je točka Predlog cen in subvencije cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ter cene zbiranja bioloških odpadkov. Podjetje Komunala Tržič je zaradi nenadne in nepredvidene rasti stroškov elektrike, goriva, zemeljskega plina, materiala in drugega (od 5 do 400 % podražitve), Občini Tržič predložila dodatke k elaboratom. Občinska uprava je dodatke po usklajevanju potrdila in pričela postopek potrjevanja novih cen za posamezne gospodarske javne službe. Ker bi predlagana povišanja cen zaradi neugodnih makroekonomskih razmer (podražitve električne energije, energentov, stroškov dela….) močno vplivala na socialni položaj uporabnikov teh storitev v naši občini, je podžupan predlagal uvedbo višjih subvencij, s katerimi bi vpliv podražitev cen komunalnih storitev ublažili v največji možni meri. Z višjimi subvencijami se bodo predlagane cene za gospodinjstva znižale in bo vpliv višjih cen na skupni znesek na položnici za gospodinjstva minimalen. Tako se bodo položnice zvišale, glede na različne kombinacija storitev, za 0,7 do največ 1,06 evra. Vsi sklepi pri tej točki so bili s strani večine svetnikov sprejeti.

Občinski svet je soglasno sprejel tudi predlog Odloka o ustanovitvi režijskega obrata Občine Tržič v prvi obravnavi. S tem bo upravljanje in urejanje javnih parkirnih površin Občina lahko opravljala v okviru Občinske uprave. Režijski obrat bo po sprejemu odloka v drugi obravnavi oblikovan kot nova organizacijska enota znotraj Urada za okolje in prostor.

Prvo branje Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2023 je bil predzadnja točka 30. redne seje. Podžupan Dušan Bodlaj je na kratko pojasnil, da se mu zdi pomembno, da se proračun sprejme že pred volitvami, saj je pripravljen v razmerah visoke negotovosti zaradi posledic vojne v Ukrajini, težav v dobavnih verigah in preskrbi z energijo. Soočamo se z visoko ravnijo inflacije, makroekonomske napovedi so negotove. Največja tveganja za uresničitev planov predstavljajo visoke cene energentov in cene gradbenih storitev. Obstajajo tudi tveganja zaradi pomanjkanja nekaterih surovin in energentov. Zaradi vsega tega je potrebno izvajati ukrepe za optimiziranje in zmanjševanje stroškov, vendar je to dolgotrajen proces. Že začete investicije Občina namerava izpeljati do konca, pri novih investicijah pa bo treba s kakšno od njih počakati na bolj ugodne tržne razmere in stabilnejše cene. Razprava svetnic in svetnikov glede Proračuna za leto 2023 je bila pestra, produktivna, na koncu je bil postavljen rok za predloge sprememb in dopolnitev, ki jih bo Občinska uprava že lahko upoštevala pri pripravi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2023 za drugo branje. Predlog odloka je bil na seji sicer sprejet soglasno.

Kot zadnjo so svetnice in svetniki obravnavali točko Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v občini Tržič. 

Kot je v poročilu s seje zapisala Mateja Nosan, bo naslednja, 31. redna seja Občinskega sveta Občine Tržič, v četrtek, 20. oktobra 2022.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...