Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Ponudba za odkup nepremičnine Občini, kot predkupnemu upravičencu

13. junij 2018

Nekdanja Predkupna pravica Občine

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur. l. RS, št. 61/2017) s 1. 6. 2018 spreminja postopek izdaje Potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice.

Področje predkupne pravice države in občine je v  ZUareP-2 opredeljeno v 189. 190 in 191. členu, in sicer:  

189 člen (predkupna pravica)

(1) Občina lahko določi območje predkupne pravice:

– na stavbnih zemljiščih;

– na ureditvenem območju naselja;

– na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih za namen graditve objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

– na območju za dolgoročni razvoj naselja, kot je določen v OPN.

(2) Država lahko določi območje predkupne pravice na območju:

– izbrane variante iz uredbe o najustreznejši varianti,

– veljavnega DPN ali

– uredbe o varovanem območju.

(3) Območje predkupne pravice mora biti določeno tako, da ga je možno grafično prikazati v zemljiškem katastru.

(4) Območje predkupne pravice se določi z uredbo vlade ali odlokom občinskega sveta.

190. člen (izključitev predkupne pravice) 

(1) Občina ne more uveljavljati predkupne pravice:

– če lastnik proda ali podari nepremičnino solastniku, svojemu zakoncu ali osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu;

– če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne službe, kakor tudi investitor gospodarske javne infrastrukture ali

– pri prodaji etažne lastnine, razen v primeru prenove po tem zakonu.

(2) Država ne more uveljavljati predkupne pravice v primerih iz prve in tretje alineje prejšnjega odstavka.

191. člen (pravice in obveznosti oseb, vključenih v prodajo) 

(1) Lastnik zemljišča, ki se nahaja v območju predkupne pravice po tem zakonu, mora zemljišče pred prodajo najprej ponuditi v odkup državi ali občini kot nosilcu predkupne pravice. Nosilec predkupne pravice se o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe izjavi v 15 dneh od njenega sprejetja, sicer se šteje, da ponudbe ne sprejema. V tem primeru lahko lastnik zemljišče proda drugi osebi, pri čemer pa cena ne sme biti nižja od tiste, ki je bila ponujena nosilcu predkupne pravice. Prodajalec se o ponudbi in pogojih prodaje, vsebovanih v ponudbi, z nosilcem predkupne pravice ni dolžan pogajati.

(2) Določba prejšnjega odstavka o višini cene za prodajo zemljišča drugi osebi veže prodajalca še dva meseca po tem, ko je zemljišče ponudil v odkup nosilcu predkupne pravice, vendar pa mora po preteku tega roka zemljišče z enako ali drugačno ceno zopet najprej ponuditi v odkup temu nosilcu predkupne pravice.

(3) Če gre za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije in občina ali država ne uveljavlja predkupne pravice, poteka prodaja kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda skladno z določbami zakona, ki ureja kmetijska zemljišča, in zakona, ki ureja gozdove.

(4) Prodajalec mora notarju predložiti:

– izjavo nosilca predkupne pravice, da ne sprejema njegove ponudbe, ali dokazila o tem, da je že preteklo 15 dni od njegove ponudbe in

– pisno ponudbo, ki jo je poslal nosilcu predkupne pravice.

(5) Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega poglavja, je nična.

Občina Tržič ima predkupno pravico v prometu z nepremičninami:

  • po Odloku o predkupni pravici Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 35/16) na poselitvenih območjih na nepremičninah, ki se urejajo z občinskim prostorskim načrtom; na poselitvenih območjih na nepremičninah, na katerih je v občinskem prostorskem načrtu predvidena priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta in izven poselitvenih območij na nepremičninah, na katerih so zgrajena ali predvidena infrastrukturna omrežja in objekti občinskega pomena,
  • po Odloku o razglasitvi starega mestnega jedra Tržič za kulturni in zgodovinski spomenik (UVG; št. 7/85), in sicer na ožjem in širšem zaščitenem območju spomenika,
  • po Zakonu o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04, 61/06, 8/10, 46/14, 21/18,31/18)  in Odloku o naravnem spomeniku Dovžanova soteska (Ur. l. RS, št. 23/18), na nepremičninah na območju naravnega  spomenika,
  • po Odloku o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik (UVG, št. 20/85) na nepremičninah na območju spomenika,
  • po Odloku o razglasitvi dela stare ljubeljske ceste EŠD 326 za kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. l. RS, št. 41/13), na vseh nepremičninah v vplivnem območju spomenika.

Vloge se nahajajo tukaj ...

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...