Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Vloge in obrazci

ELEKTRONSKE VLOGE ZA OBČANE (eUprava)

Družbene dejavnosti

Okolje in prostor

Splošne in pravne zadeve

Urad za finance, javna naročila in digitalni razvoj

Seznam vseh elektronskih vlog na eUpravi za Občino Tržič je dostopen tukaj ...

ELEKTRONSKE VLOGE ZA POSLOVNE SUBJEKTE (SPOT - Občine)

Družbene dejavnosti

Okolje in prostor

Splošne in pravne zadeve

Več o e-vlogah si lahko preberete tukaj ...

STANDARDNE VLOGE

Vse obiskovalce spletne strani www.trzic.si naprošamo, da vloge v elektronski obliki pošiljate na uradni e-naslov Občine Tržič obcina@trzic.si.

Stranke upravno takso lahko plačajo na sledeče načine:

  • Sprejemni pisarni Občine Tržič
  • elektronsko na račun Občine Tržič, št. SI56 0133 1531 0309 198, sklic: SI11 76317-7111002
  • za vloge o zaporah cest se takse plačajo na dva različna TRR (obrazloženo na posamezni vlogi)

Varstvo osebnih podatkov - upravljavec osebnih podatkov je Občina Tržič. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na e-mailu: dpo@trzic.si. Osebni podatki se obdelujejo le za namen, za katerega so bili zbrani. Pravico imate, da od občine kadarkoli zahtevate popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenosa vaših osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.
Več informacij o obdelavi in varstvu osebnih podatkov najdete na naši spletni strani https://www.trzic.si/gdpr.html ali v sprejemni pisarni Občine Tržič.

Urad za splošne in pravne zadeve

Prošnje občanov

Pritožbe o delu občinskih uradnikov

Urad za okolje in prostor (splošno)

Vloga - splošno

Urad za okolje in prostor (prostorski akti)

Pobuda za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta

Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Urad za okolje in prostor (gradnje)

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev

Zahteva za izdajo mnenja

Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavne stavbe

Zahteva za soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom

Vloga za odmero komunalnega prispevka

Urad za okolje in prostor (ceste in parkirišča)

Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo ceste zaradi izvajanja del na njej

Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo ceste zaradi prireditve na njej

Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas občinske ceste

Vloga za prodajo zemljišča, po katerem poteka občinska kategorizirana cesta

Vloga za izdajo dovolilnice za parkiranje (2021)

Urad za okolje in prostor (nepremičnine)

Vloga za izdajo lokacijske informacije

Ponudba za prodajo zemljišča nosilcu predkupne pravice

Vloga za dodelitev bivalne enote

Vloga za obnovo stanovanja

Vloga za obnovo poslovnega prostora

Vloga za dodelitev poslovnega prostora (brez javnega razpisa)

Vloga za odkup stanovanja

Vloga za vpis in izpis uporabnika stanovanja ali zamenjavo nosilca

Vloga za zamenjavo stanovanja

Vloga za nakup zemljišča v lasti Občine Tržič

Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah v lasti Občine Tržič

Vloga za najem zemljišča v lasti Občine Tržič

Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine

Urad za okolje in prostor (NUSZ)

Vloga za spremembo podatkov pomembnih za odmero nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča

Vloga za 5 letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Urad za okolje in prostor (prireditve)

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Urad za okolje in prostor (varstvo okolja)

Vloga za izjavo občine, da se oskrbovani objekt ne nahaja na območju javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba oziroma da izvajanje javne službe na tem območju ni predvideno

Urad za okolje in prostor (živali)

Vloga za kastracijo in sterilizacijo (2024)

Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti

Vloga za dodelitev enkratnega denarnega prispevka za novorojence v občini Tržič

Vloga za dovolitev pokopa oz. raztrosa pepela zunaj pokopališča

Obrazec vloge za dodelitev socialnovarstvene pomoči za osnovnošolske otroke

Vloga za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata

Obratovalni čas gostinskega obrata (kmetije)

Vloga za oddajo Kulturnega centra Tržič v najem

Vloga za izposojo stojnic

Vloga za najem šotora in / ali prireditvenega odra

Obvestilo lokalni skupnosti o prireditvi – shodu

Vloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza otroka

Vloga za uveljavitev subvencije za kritje stroškov e-oskrbe (e-oskrba)

K vlogi za izdajo neprenosne vstopnice mora vlagatelj predložiti svojo fotografijo (fotografija za dokumente). Vloge za izdajo sezonske vstopnice sprejema Služba turizem Tržič (STT), Trg svobode 18, 4290 Tržič, od ponedeljka do petka od 9. do 15.30 ure (tel.: 04 597 15 36).

Urad za finance, javna naročila in digitalni razvoj

POZIV za prejemanje računov s strani Občine Tržič v elektronski obliki (e-račun)

Obrazec "Soglasje za SDD direktno obremenitev" | Obvestilo tukaj ...

Občinski svet

Pobude in vprašanja

Omejitev poslovanja - funkcionarji

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...