Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

12. maj 2021

na položaju Direktor občinske uprave Občine Tržič za določen čas

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, na podlagi 58., 59. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 63/13 - ZS-K, 158/20 - ZIntPK-C, 203/20 - ZIUPOPDVE, 28/21 - odl. US) objavlja

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju Direktor občinske uprave Občine Tržič za določen čas

I. Poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:
- imeti morajo dokončano najmanj specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali najmanj magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja),
- imeti morajo najmanj 7 let delovnih izkušenj,
- imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
- imeti morajo pridobljena funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov,
- imeti morajo veljaven vozniški izpit B kategorije,
- imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije,
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka, v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20 - ZZUSUDJZ-A, 175/20 - ZIUOPDVE ), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Izbrani kandidat, ki nima pridobljenih funkcionalnih znanj upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov, mora ta znanja pridobiti v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj v skladu z 81. členom Zakona o javnih uslužbencih.

II. Naloge, ki se opravljajo na opisanem delovnem mestu, so:
- neposredno vodenje, koordinacija, organizacija, usmerjanje in nadzor občinske uprave skladno z zakoni in pooblastili ter določbami Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič,
- skrb za zakonitost, učinkovitost, smotrnost opravljanja nalog občinske uprave ter skrb za zagotavljanje delovne discipline,
- sodelovanje in usklajevanje dela z drugimi organi, organizacijami in zunanjimi institucijami,
- zagotavljanje oz. neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja občinske uprave,
- samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
- vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah za najzahtevnejše in ključne projekte ter drugih delovnih telesih,
- organiziranje strokovnega, organizacijskega in administrativnega dela za potrebe občinskega sveta ter njegovih delovnih teles,
- odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije,
- odgovorna oseba za izdajo dovolilnic za parkiranje,
- koordinacija in usklajevanje dela medobčinskega inšpektorata in notranje revizijske službe na območju občine,
- vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
- vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji,
- opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
- druga dela in naloge po odločitvi župana.

III. Delovno mesto, čas in kraj dela:
Izbrani kandidat bo delo na uradniškem delovnem mestu Direktor občinske uprave opravljal v nazivu Sekretar.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas petih let, s polnim delovnim časom.
Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se bo opravljalo v prostorih Občinske uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič in po potrebi na terenu ali na domu.

IV. Prijava mora vsebovati pisno izjavo, iz katere mora biti razvidno:

1. izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe: v izjavi kandidat navede raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, pri kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj: v izjavi kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu ter navede raven zahtevnosti dela (raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu);
3. izpolnjevanje pogoja opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, če je izpit opravil;
4. izpolnjevanje pogoja pridobljenih funkcionalnih znanj upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov, če je ta znanja pridobil (opravljen program);
5. izpolnjevanje pogoja imetništva veljavnega vozniškega izpita B kategorije,
6. da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
7. da za namen tega javnega natečaja dovoljuje Občini Tržič pridobitev podatkov iz 1. do 6. točke razdelka IV. tega javnega natečaja iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko poleg pisnih izjav o izpolnjevanju natečajnih pogojev dodatno predloži še potrdila oz. pisna dokazila o izpolnjevanju le-teh.

Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se v skladu z 61.a členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 - ZIntPK-C, 203/20 - ZIUPOPDVE, 28/21 - odl. US) ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

V. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom ter zahtevanimi pisnimi izjavami o izpolnjevanju natečajnih pogojev, najkasneje v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja na spletni strani Občine Tržič ter spletni strani in v prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti ovojnici, z označbo »Za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto na položaju Direktor občinske uprave Občine Tržič«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

VI. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič - www.trzic.si.

VII. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Metka Keršmanc, tel. 04/5971-521.

VIII. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Št. zadeve: 100-0012/2021
Tržič, 10.5.2021

mag. Borut Sajovic
Župan


(vsebina aktualna do: 20.5.2021)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...