Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti

Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti   
Klemen Srna vodja klemen.srna@trzic.si 04 5971 555
Aneta Lavtar   aneta.lavtar@trzic.si  04 5971 522
Drago Goričan   drago.gorican@trzic.si  04 5971 523
Nevenka Cotelj   nevenka.cotelj@trzic.si  04 5971 535
Andreja Starman   andreja.starman@trzic.si  04 5971 549
Petra Hladnik   petra.hladnik@trzic.si  04 5971 524
Janja Nemc STT janja.nemc@trzic.si  04 5971 526
Gašper Golmajer STT gasper.golmajer@trzic.si  04 5971 556
Pija Mejač STT pija.mejac@trzic.si 04 5971 536
Anja Kodele STT anja.kodele@trzic.si 04 5971 536
Neža Vovk STT neza.vovk@trzic.si 04 5971 545

Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti je pristojen za naslednja področja in opravlja naslednje naloge: 

 • priprava strategije razvoja občine ter programskih usmeritev in programov razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva in turizma ter skrb za njihovo izvedbo,
 • izvajanje strokovnih nalog za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju izbirnih gospodarskih javnih služb,
 • izvajanje nalog na področju turistično gospodarske dejavnosti in koordiniranje dela izvajalcev na tem področju,
 • izvajanje funkcije usklajevalca in izvajalca skupnih nalog za pospeševanje razvoja posameznih področij,
 • spremljanje in analiziranje gospodarska gibanja v občini,
 • skrb za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordiniranje delovanja različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in nadziranje izvajanje programov,
 • priprava projektov in investicijskih programov ter vodenje in opravljanje nadzora nad investicijami,
 • skrb za distribucijo zemeljskega plina, upravljanje in vzdrževanje plinske infrastrukture,
 • upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč,
 • naloge na področju pogrebnih storitev,
 • naloge na področju javne razsvetljave,
 • naloge na področju šolskih prevozov,
 • naloge na področju energetskih sanacij,
 • skrb za plakatiranje, izobešanje zastav, organizacijo in pripravo občinskih prireditev, okraševanje naselij,
 • skrb za upravljanje javnega kopališča,
 • priprava prijav investicij na javne razpise sofinancirane iz evropskih skladov in državnega proračuna,
 • opravljanje operativnih nalog v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj gospodarstva, razvojem in pospeševanjem malega gospodarstva, obrti, turizma, trgovine, podjetništva in ostalih gospodarskih dejavnosti,
 • opravljanje operativnih nalog v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva in razvoja podeželja,
 • vodenje javnih razpisov za dodeljevanje sredstev na področju turizma, gospodarstva, kmetijstva in družbenih dejavnosti,
 • administrativna in strokovna podpora delovnim telesom občinskega sveta s področja gospodarstva in družbenih dejavnosti,
 • pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture, športa in socialnega skrbstva,
 • sodelovanje z javnimi zavodi in celovito spremljanje delovanja javnih zavodov,
 • pripravljanje in uresničevanje programov razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva,
 • skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev neposredno s strani občine ali prek drugih subjektov,
 • naloge v zvezi z izvajanjem koncesij na področju izbirnih gospodarskih javnih služb,
 • zagotavljanje obračunavanja in vodenja evidenc občinskih taks ter izdaja ustreznih odločb,
 • organizacija prireditev občine, praznovanj in protokolarnih zadev,
 • naloge na področju odnosov z javnostmi in protokola,
 • naloge na področju mednarodnega sodelovanja,
 • koordinacija izdajanja občinskega glasila
 • druge naloge, ki po svoji naravi sodijo na področje dela urada

V okviru Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti deluje:

 • Služba Turizem Tržič (STT).
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...