Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Urad za okolje in prostor

Urad za okolje in prostor    
Tomaž Ropret vodja tomaz.ropret@trzic.si  04 5971 527
Mojca Švajger   mojca.svajger@trzic.si  04 5971 529
Mateja Kosmač   mateja.kosmac@trzic.si  04 5971 557
Željko Babić   zeljko.babic@trzic.si  04 5971 534
Peter Rotar   peter.rotar@trzic.si  04 5971 538
Lea Celar Rihtaršič   lea.celar.rihtarsic@trzic.si  04 5971 518
Maja Bešter   maja.bester@trzic.si 04 5971 533

Vodja Urada za okolje in prostor je Tomaž Ropret.

Urad za okolje in prostor je pristojen za naslednja področja in opravlja  naslednje naloge:

 • spremljanje, analiza in oblikovanje cen s področja dela urada in podaja mnenj k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
 • vodenje postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine (nepremičnine in premičnine), ki zajema pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje tega premoženja,
 • izvajanje strokovnih nalog za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
 • opravljanje nalog v zvezi z gospodarjenjem z občinskimi zgradbami in drugimi nepremičninami,
 • določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev,
 • določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor (prostorski izvedbeni pogoji),
 • načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena,
 • priprava občinskih prostorskih aktov: občinski prostorski načrt (OPN), strateški del OPN kot občinski strateški prostorski načrt in občinske podrobne prostorske načrte (OPPN),
 • vodenje postopkov priprave občinskih prostorskih aktov,
 • izdaja lokacijskih informacij, upravnih potrdil, soglasij, dovoljenj in informacij z delovnega področja,
 • priprava pogojev za parcelacije na stavbnih zemljiščih,
 • priprava podlag za izvedbo geodetskih postopkov odmer, ureditev mej in objektnih sprememb,
 • načrtovanje opremljanja stavbnih zemljišč v skladu z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja,
 • priprava programov opremljanja stavbnih zemljišč,
 • zagotavljanje gradnje komunalne opreme,
 • spremljanje stanja prostora in skrb za podatke o stanju v prostoru ter prikaz stanja prostora v prostorskem informacijskem sistemu,
 • vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture,
 • vodenje baze podatkov za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
 • priprava odmer komunalnega prispevka ter spremljanje in zagotavljanje plačil,
 • nudenje strokovne pomoči pravnim in fizičnim osebam pri vprašanjih s področja urejanja prostora,
 • priprava programov varstva okolja, operativnih programov in skrb za njihovo izvedbo,
 • priprava sanacijskih programov za odpravo posledic naravnih nesreč in skrb za njihovo izvedbo,
 • opravljanje drugih upravnih nalog varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
 • priprava strokovnih podlag za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
 • izdelava programov razvoja gospodarskih javnih služb, skrb za njihovo izvajanje in izvajanje nadzora nad njihovim izvajanjem,
 • priprava programov na področju komunalnih dejavnosti, občinskih in gozdnih cest, prometa in zvez,
 • priprava projektov in investicijskih programov ter opravljanje nadzora nad investicijami,
 • naloge na področju izgradnje širokopasovnega omrežja,
 • naloge na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinskih odpadnih voda, zbiranja komunalnih odpadkov, prevoza komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
 • naloge na področju urejanja in čiščenja javnih površin, urejanje in izgradnja javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in drugih javnih površin,
 • urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov,
 • vzdrževanje občinskih javnih cest ter organizacija in izvajanje zimske službe na javnih površinah za katere je pristojna občina,
 • oskrba industrijskih in drugih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
 • upravljanje, vzdrževanje, izgradnja in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju gospodarskih javnih služb,
 • vodenje inventarizacije komunalnih objektov in naprav, ki zadevajo pitno vodo, odpadno vodo in odpadke (katastri),
 • organiziranje in izvajanje dejavnosti, ki so pomembne za identiteto prostora,
 • skrb za pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,
 • skrb za izvedbo ukrepov za deratizacijo in dezinfekcijo,
 • sprejem in uresničevanje občinskega stanovanjskega programa,
 • vodenje registra stanovanj,
 • izvajanje operativnih nalog v zvezi z razpolaganjem, upravljanjem in gospodarjenjem s poslovnimi prostori in stanovanji v lasti občine,
 • spremljanje in reševanje stanovanjske problematike v občini,
 • vodenje projektov od idejne do zaključne faze ter priprava investicijske dokumentacije,
 • priprava prijav na javne razpise sofinancirane iz evropskih skladov in državnega proračuna,
 • skrb za investicijsko vzdrževanje in investicije v objekte v lasti občine,
 • administrativna in strokovna podpora delovnim telesom občinskega sveta s področja okolja in prostora ter gospodarskih javnih služb,
 • skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev,
 • vodenje evidence nepremičnin v lasti občine,
 • druge naloge, ki po svoji naravi sodijo na področje dela urada.
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...