Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Priprava gradiv (seznanitev javnosti)

Strategija turizma 2024 - 2031

Strategija razvoja športa in analiza stanja športa ter športne infrastrukture v občini Tržič


Arhiv

Osnutek pravilnika o participativnem proračunu

Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin članom občinskega sveta in njegovih delovnih teles, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Občini Tržič

Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2024

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Tržič

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za mladino, šport in turizem

Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Tržič

Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2023

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe zdravstvenega varstva otrok v občini Tržič

Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v občini Tržič

Zaključni račun proračuna občine Tržič za leto 2021 (delno gradivo)

Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Tržič

Gradivo za seznanitev javnosti - Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ROČ 08 Ročevnica - Na Jasi III

Gradivo za seznanitev javnosti - Odlok o priznanjih Občine Tržič

Osnutek Odloka o priznanjih Občine Tržič 2021

Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa

Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Tržič

Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Tržič

Odlok o cestno prometni ureditvi v Občini Tržič

Odlok o o občinskih cestah v Občini Tržič

Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju občine Tržič

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Tržič

Odlok o proračunu Občine Tržič za leti 2021 in 2022

Pravilnik za kulturo

Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Tržič v najem

Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Tržič

Seznanitev javnosti - Cenik turističnih vodenj za naročene in razpisane oglede na ravni turističnega območja občine Tržič in Primerjava veljavnih in predloga novih cen

Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2020

Javna obravnava in Odlok o javnem redu in miru v Občini Tržič

Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Tržič | Seznanitev javnosti

Priprava gradiva za seznanjanje javnosti - Sprememba Odloka o turističnem vodenju na ravni turističnega območja občine Tržič | Predlog sprememb Odloka

Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno -  varstvenega zavoda Vrtec Tržič

Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Tržič

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - varstvenega zavoda Vrtec Tržič

Osnutek odloka o koncesiji za izvajanje storitev gospodarske javne službe na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Tržič

Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2019

Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Tržič - javna obravnava

Seznanitev javnosti - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej

Seznanitev javnosti - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne

Seznanitev javnosti - Odlok o glasilu Občine Tržič

Obrazložitev Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec TržičPravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič

Seznanitev - Pravilnik o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Tržič |Osnutek Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Tržič  

Seznanitev javnosti - Odlok o pokopališkem redu v Občini Tržič in Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Tržič

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič (seznanitev javnosti) 

Ljubiteljska kulturna dejavnost ima v Tržiču dolgoletno in bogato tradicijo. Kulturna društva so lastno Zvezo kulturnih društev v Tržiču ustanovila 1962. Danes se to združenje ljubiteljskih kulturnih društev imenuje Zveza kulturnih organizacij Tržič (ZKO). Osnovni namen ZKO je bogatitev kulturnega življenja s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, povezovanjem kulturnih društev, skupin in posameznikov, ki delujejo ljubiteljsko na področju prostočasnih kulturnih dejavnosti, s kulturno vzgojo in izobraževanjem ter posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot. 

Ljubiteljska kultura je neločljivi del slovenske kulture. Da se pri tem ne opira na profesionalnost, ne pomeni, da zapostavlja kriterije kvalitete in izvirnosti. Ljubiteljska kultura ni posel, ampak način življenja, ki prehaja z generacije na generacijo. Vanj je vloženega obilo znanja, talentov, časa in materialnih sredstev posameznikov, ki na ta način manifestirajo ne le svoje osebne kvalitete, ampak tudi kvalitete okolja, v katerem  delujejo. Zato je ljubiteljska kultura deležna podpore zelo širokega kroga ljudi, kar se kaže na tisočerih kulturnih prireditvah širom Slovenije. 

V tržiško Zvezo kulturnih društev je včlanjenih 18 kulturnih društev z nekaj manj kot 700 člani, ki delujejo v 48 različnih sekcijah oz. skupinah. Sredstva za svojo dejavnost kulturna društva in ZKO pridobivajo iz več virov: 

 • preko javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v občini Tržič,
 • članarin, vstopnin ali preko prodaje svojih programov in storitev,
 • donacij in sponzorskih sredstev ter
 • preko javnih razpisov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ali Ministrstva RS za kulturo. 

Rezultati društev, vključenih v ZKO so vsako leto boljši. Večina društev svoje celoletno delo predstavi na samostojnih prireditvah, v strokovnem pogledu pa so za njih najpomembnejši nastopi v okviru skladovih revij, srečanj in tekmovanj najprej na območni ravni, nato pa se izbrani programski dosežki predstavijo še na medobmočni in državni ravni. Na nekaterih področjih naša društva in skupine posegajo po najvišjih priznanjih in odličjih celo na državni ravni. 

Občina Tržič je pravilnik za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti prvič sprejela leta 2004. Zaradi manjših popravkov pravilnika, ki jih narekuje praksa postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v občini Tržič ter zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo, ki se je v več kot desetletju spremenila, Občinskemu svetu Občine Tržič predlagamo, da se sprejme noveliran pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič. 

Vsebinsko ter zakonodajno prevetritev pravilnika je pripravila Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v občini Tržič za leto 2017 v naslednji sestavi: 

 • Metka Knific Zaletelj, podpredsednica ZKO Tržič, vodja KD Jerbas, folklornica, glasbenica, direktorica LU Tržič,
 • za članico komisije,
 • Boris Kuburič, vodja OI JSKD OI Tržič, tajnik Mladinskega gledališča Tržič, gledališčnik
 • Nana Peharc, režiserka v KUD Lom in tajnik KD Ignacij Hladnik,
 • Mira Kramarič, predsednica OI JSKD Tržič, dolgoletna ljubiteljska kulturna delavka, mentorica otroškim lutkovnim in gledališkim skupinam in
 • Aneta Lavtar, predstavnica občinske uprave Občine Tržič. 

Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih zagotavlja občina v občinskem proračunu, namenjenih za kulturne dejavnosti lokalnega pomena. Sprejem pravilnika nima dodatnih finančnih posledic, ker so sredstva že predvidena v proračunu za leto 2017 in 2018. 

Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) v 25. členu pravi, da država in lokalne skupnosti v javnem interesu zagotavljajo pogoje za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se na trgu ne zagotavljajo v zadostnem obsegu in kakovosti ali dostopnosti najširšemu krogu uporabnikov. 

Ta pravilnik ureja:

 • postopek dodeljevanja finančnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulture,
 • pogoje za sodelovanje v postopku javnega razpisa za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Tržič,
 • določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ureja ta pravilnik. 

Razpis za sofinanciranje programov  na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič vodi komisija, ki je imenovana s strani župana Občine Tržič. Z vlagatelji oz. izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Tržič se med Občino Tržič ter izvajalci na podlagi pravnomočne odločbe o sofinanciranju programov s področja ljubiteljske kulture, sklene še pogodba o sofinanciranju dejavnosti ter s tem omogoči izvedbo posamičnih kulturnih dejavnosti, ki so v javnem interesu. 

Občinskemu svetu se predlaga sprejem omenjenega Pravilnika.

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Tržič (seznanitev javnosti)

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja Občine Tržič (seznanitev javnosti)

Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Tržič

Predstavitev popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Tržič

Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Tržič

Obrazložitev Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Tržič in Program opremljanja

Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za območje občine Tržič

Obrazložitev Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Tržič

Osnutek Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Tržič

Odlok o proračunu Občine Tržič za leti 2017 in 2018

Odlok o o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič

Odlok o o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič - seznanitev javnosti

Osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Tržič

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Tržič (19.4.2016)

Seznanitev javnosti z Odlokom o ravnjanju z odpadki (18.3.2016)

Osnutek Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Tržič (18.3.2016)

Seznanitev javnosti z Odlokom o zaključnem računu proračuna Občine Tržič za leto 2015 

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Tržič

Seznanitev javnosti z Odlokom o ravnanju z odpadki (2.2.2016)

Seznanitev javnosti z Načrtom razvoja širokopasovnih povezav (3.2.2016)

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Tržič (3.2.2016)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...