Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

5. januar 2022

Svetovalec za prostorske zadeve v Uradu za okolje in prostor za nedoločen čas

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) objavlja

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec za prostorske zadeve v Uradu za okolje in prostor za nedoločen čas

I. Poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi delovnega prava morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:
- imeti pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj specializaciji po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolski strokovni izobrazbi (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolski univerzitetni izobrazbi (prva bolonjska stopnja),
- imeti morajo najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
- imeti morajo opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
- imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
- imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije,
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka, v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

II. Naloge, ki se opravljajo na opisanem delovnem mestu, so:
- opravljanje strokovnih, organizacijskih, razvojnih in upravnih nalog na področju urejanja prostora, graditve objektov, geodetskih postopkov, urejanja javnih površin, varstva okolja, množičnega vrednotenja nepremičnin,
- priprava potrdil iz uradnih evidenc in drugih upravnih aktov z delovnega področja,
- priprava podatkov in opravljanje nalog na področju obračuna NUSZ, skrb za evidenco zavezancev za NUSZ,
- vodenje postopka odmere komunalnega prispevka, spremljanje plačil in priprava podatkov za vložitev izvršilnih predlogov na podlagi verodostojnih listin,
- zastopanje občine v geodetskih postopkih,
- priprava stvarnopravnih pogodb z delovnega področja,
- pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
- zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
- samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
- sodelovanje v projektnih skupinah,
- usmerjanje, svetovanje in pomoč strankam,
- vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
- opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
- druga dela in naloge po odredbi župana, direktorja občinske uprave in vodje urada.

III. Delovno mesto, čas in kraj dela:
Izbrani kandidat bo delo na uradniškem delovnem mestu Svetovalec za prostorske zadeve opravljal v nazivu Svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv Svetovalec II in Svetovalec I.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6 mesečnim poskusnim delom.
Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se bo opravljalo v prostorih Občinske uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič in po potrebi na terenu.

IV. Prijava mora vsebovati pisno izjavo, iz katere mora biti razvidno:
1. izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe: v izjavi kandidat navede raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, pri kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj: v izjavi kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu ter navede raven zahtevnosti dela (raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu);
3. izpolnjevanje pogoja opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv, če je usposabljanje opravil;
4. izpolnjevanje pogoja opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, če je izpit opravil;
5. da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
6. da za namen tega javnega natečaja dovoljuje Občini Tržič pridobitev podatkov iz 1. do 5. točke razdelka IV. tega javnega natečaja iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko poleg pisnih izjav o izpolnjevanju natečajnih pogojev dodatno predloži še potrdila oz. pisna dokazila o izpolnjevanju le-teh.

Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se v skladu z 61.a členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

V. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom ter zahtevanimi pisnimi izjavami o izpolnjevanju natečajnih pogojev, najkasneje v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja na spletni strani Občine Tržič ter spletni strani in v prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti ovojnici, z označbo »Za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec za prostorske zadeve v Uradu za okolje in prostor«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

VI. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič - www.trzic.si.

VII. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje direktor Občinske uprave Občine Tržič, Klemen Srna, tel. 04/5971-510.

VIII. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Št. zadeve: 100-0001/2022
Tržič, 3. 1. 2022

mag. Borut Sajovic
župan

(vsebina aktualna do: 13. 1. 2022

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...