Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

31. januar 2024

Višji svetovalec za investicije v Uradu za okolje in prostor za nedoločen čas

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) objavlja

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za investicije v Uradu za okolje in prostor za nedoločen čas

Poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi delovnega prava morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • imeti pridobljeno najmanj specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja),
 • imeti morajo najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • imeti morajo opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • imeti morajo vozniški izpit B kategorije,
 • imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka, v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Naloge, ki se opravljajo na opisanem delovnem mestu, so:

 • opravljanje strokovnih, organizacijskih, razvojnih in upravnih nalog na področju investicij, cestne in prometne ureditve, javne razsvetljave, gozdnih cest, javnih površin, varstva okolja in odprave posledic naravnih in drugih nesreč,
 • priprava odlokov in drugih izvedbenih aktov z delovnega področja,
 • načrtovanje, spremljanje, izvedba in nadzor projektov z delovnega področja,
 • vodenje investicij ter izvajanje nalog na področju investicij in investicijskega vzdrževanja z delovnega področja,
 • sodelovanje pri pripravi operativnih programov izgradnje posameznih vrst gospodarske javne infrastrukture,
 • samostojna priprava prijav programov in projektov za pridobitev sredstev na državnih in mednarodnih razpisih,
 • izvajanje del in nalog v zvezi s posekom lesa v občinskih gozdovih in drugih gozdnogojitvenih del,
 • izvajanje del in nalog v zvezi z zapuščenimi živalmi in sodelovanje z zavetiščem za zapuščene živali,
 • izdajanje potrdil iz uradnih evidenc, upravnih dovoljenj, soglasij in drugih upravnih aktov z delovnega področja,
 • usmerjanje, svetovanje in pomoč strankam,
 • sodelovanje pri opravljanju administrativnih, strokovnih, tehničnih, operativnih in organizacijskih del in nalog na področju civilne zaščite, požarne varnosti, elementarnih nesreč,
 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov na prvi stopnji,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
 • druga dela in naloge po odločitvi župana, direktorja občinske uprave in vodje urada.

Delovno mesto, čas in kraj dela:

Izbrani kandidat bo delo na uradniškem delovnem mestu Višji Svetovalec za investicije opravljal v nazivu Višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv Višji svetovalec II in Višji svetovalec I.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6 mesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič in po potrebi na terenu.

Prijava mora vsebovati pisno izjavo, iz katere mora biti razvidno:

 1. izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe: v izjavi kandidat navede raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, pri kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj: v izjavi kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu ter navede raven zahtevnosti dela (raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu);
 3. izpolnjevanje pogoja opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv, če je usposabljanje opravil;
 4. izpolnjevanje pogoja opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, če je izpit opravil;
 5. izpolnjevanje pogoja razpolaganja z vozniškim izpitom B kategorije;
 6. da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 1. da za namen tega javnega natečaja dovoljuje Občini Tržič pridobitev podatkov iz 1. do 6. točke razdelka IV. tega javnega natečaja iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko poleg pisnih izjav o izpolnjevanju natečajnih pogojev dodatno predloži še potrdila oz. pisna dokazila o izpolnjevanju le-teh. 

Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se v skladu z 61.a členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom ter zahtevanimi pisnimi izjavami o izpolnjevanju natečajnih pogojev, najkasneje v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja na spletni strani Občine Tržič ter spletni strani in v prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti ovojnici, z označbo »Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec za investicije«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič - www.trzic.si.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Darja Zupan, višja svetovalka za kadrovske zadeve, tel. 04/5971-543.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


(vsebina aktualna do: 9.2.2024)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...