Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega položajnega delovnega mesta

1. december 2023

Sekretar – vodja urada v Uradu za okolje in prostor za nedoločen čas

I. Poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi delovnega prava morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • imeti  pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj specializaciji po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali najmanj magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja),
 • imeti morajo najmanj 7 let delovnih izkušenj,
 • imeti morajo opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij znanosti, doktorat znanosti oziroma zaključen specialistični študij. 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka, v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

II. Naloge, ki se opravljajo na delovnem mestu:

 • vodenje urada, koordinacija, organizacija, usmerjanje in nadzor nad delom urada ter skrb za polno zaposlenost ter učinkovito in zakonito izvajanje nalog zaposlenih v uradu skladno z zakoni in pooblastili ter določbami Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič,
 • priprava odlokov in drugih izvedbenih aktov ter izvajanje strokovnih, razvojnih, organizacijskih in upravnih nalog s področja prostorskega načrtovanja, urejanja prostora, graditve objektov, zemljiške politike, geodetskih postopkov, množičnega vrednotenja nepremičnin, varstva okolja, varstva naravne in kulturne dediščine,  gospodarskih javnih služb in infrastrukture, investicij, cestne in prometne ureditve,  javne razsvetljave, gozdnih cest, javnih površin, odprave posledic naravnih in drugih nesreč, stanovanjskega področja, stvarnega premoženja, trajnostne mobilnosti ter razvoja širokopasovnih omrežij,
 • samostojna priprava najzahtevnejših analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih najzahtevnejših gradiv ter strategij, programov in ukrepov za realizacijo odločitev na delovnem področju urada,
 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanje z drugimi notranjimi organizacijskimi enotami in sodelovanje z drugimi organi,
 • sodelovanje pri izvajanju strokovnih in razvojnih nalog prostorskega pomena z delovnega področja drugih uradov,
 • spremljanje in nadzor nad upravljanjem in uporabo premoženja in osnovnih sredstev v lasti občine, katerega upravljavec oz. uporabnik ni občina, z delovnega področja urada,
 • administrativna in strokovna pomoč odboru za okolje in prostor,
 • vodenje investicij ter izvajanje nalog na področju investicij z delovnega področja,
 • samostojno opravljanje nalog in upravnih postopkov na delovnem področju,
 • opravljanje nalog nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti pogodbenih strank z delovnega področja,
 • zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
 • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • usmerjanje, svetovanje in pomoč strankam,
 • vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji,
 • vodenje v najzahtevnejših upravnih postopkih na drugi stopnji,
 • samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
 • druga dela in naloge po odločitvi župana in direktorja občinske uprave.

III. Delovno mesto, čas in kraj dela:
Izbrani kandidat bo delo na uradniškem položajnem delovnem mestu Sekretar – vodja urada v Uradu za okolje in prostor opravljal v nazivu Sekretar.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6 mesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič in po potrebi na terenu.

IV. Prijava mora vsebovati pisno izjavo, iz katere mora biti razvidno:
1.    izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe: v izjavi kandidat navede raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, pri kateri je bila izobrazba pridobljena;
2.    izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj: v izjavi kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu ter navede raven zahtevnosti dela (stopnjo zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu);
3.    izpolnjevanje pogoja opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv, če je usposabljanje opravil;
4.    izpolnjevanje pogoja opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, če je izpit opravil; 
5.    da:

 •  je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

6.    da za namen tega javnega natečaja dovoljuje Občini Tržič pridobitev podatkov iz 1. do 5. točke razdelka IV. tega javnega natečaja iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko poleg pisnih izjav o izpolnjevanju natečajnih pogojev dodatno predloži še potrdila oz. pisna dokazila o izpolnjevanju le-teh.  

Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se v skladu z 61.a členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

V. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom ter zahtevanimi pisnimi izjavami o izpolnjevanju natečajnih pogojev, najkasneje v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja na spletni strani Občine Tržič ter spletni strani in v prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti ovojnici, z označbo »Za javni natečaj za prosto uradniško položajno delovno mesto Sekretar – Vodja urada v Uradu za okolje in prostor«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

VI. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič - www.trzic.si

VII. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Darja Zupan, višja svetovalka za kadrovske zadeve, tel. 04/5971-543.

VIII. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 100-0014/2023  
Datum:   29. 11. 2023 

Peter Miklič, župan


(vsebina aktualna do 8.12.2023)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...