Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega položajnega delovnega mesta

16. januar 2023

Podsekretar – vodja urada v Uradu za splošne in pravne zadeve za nedoločen čas

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju ZJU) objavlja

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega položajnega delovnega mesta Podsekretar – vodja urada v Uradu za splošne in pravne zadeve za nedoločen čas

 1. Poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi delovnega prava morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:
 • imeti  pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj specializaciji po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali najmanj magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja),
 • imeti morajo najmanj 6 let delovnih izkušenj,
 • imeti morajo opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij znanosti, doktorat znanosti oziroma zaključen specialistični študij.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka, v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

2. Delovno področje:

 • vodenje urada, koordinacija, organizacija, usmerjanje in nadzor nad delom urada ter skrb za polno zaposlenost ter učinkovito in zakonito izvajanje nalog zaposlenih v uradu, skladno z zakoni in pooblastili ter določbami Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič,
 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanje z drugimi notranjimi organizacijskimi enotami in sodelovanje z drugimi organi,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv na delovnem področju urada,
 • priprava odlokov in drugih splošnih in posamičnih pravnih aktov ter izvajanje strokovnih, razvojnih, organizacijskih, upravnih in pravnih nalog s področja dela urada,
 • sprotno spremljanje in preučevanje zakonodaje ter sprotno predlaganje ustreznih ukrepov za usklajenost splošnih aktov občine z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi,
 • samostojno opravljanje nalog in sodelovanje pri zahtevnejših upravnih nalogah s področja dela celotne občinske uprave,
 • administrativna in strokovna pomoč Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih in drugih skupinah,
 • vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov na drugi stopnji,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
 • druga dela in naloge po odredbi župana in direktorja občinske uprave.

3. Delovno mesto, čas in kraj dela:

Izbrani kandidat bo delo na uradniškem delovnem mestu Podsekretar – vodja urada v Uradu za splošne in pravne zadeve opravljal v nazivu Podsekretar.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6 mesečnim poskusnim delom.

Delo na navedenem uradniškem položajnem delovnem mestu se bo opravljalo v prostorih Občinske uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič in po potrebi na terenu.

4. Prijava mora vsebovati pisno izjavo, iz katere mora biti razvidno:

 1. izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe: v izjavi kandidat navede raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, pri kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj: v izjavi kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu ter navede raven zahtevnosti dela (raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu);
 3. izpolnjevanje pogoja opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv, če je usposabljanje opravil;
 4. izpolnjevanje pogoja opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, če je izpit opravil;
 5. da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 1. da za namen tega javnega natečaja dovoljuje Občini Tržič pridobitev podatkov iz 1. do 5. točke razdelka IV. tega javnega natečaja iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko poleg pisnih izjav o izpolnjevanju natečajnih pogojev dodatno predloži še potrdila oz. pisna dokazila o izpolnjevanju le-teh. 

Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se v skladu z 61.a členom ZJU ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

5. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom ter zahtevanimi pisnimi izjavami o izpolnjevanju natečajnih pogojev, najkasneje v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja na spletni strani Občine Tržič ter spletni strani in v prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti ovojnici, z označbo »Za javni natečaj za prosto uradniško položajno delovno mesto Podsekretar – vodja urada v Uradu za splošne in pravne zadeve«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

6. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič - www.trzic.si.

7. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje v.d. direktorja Občinske uprave Občine Tržič, Jure Meglič, tel. 04/5971-510.

8. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


(vsebina aktualna do: 24. 1. 2023)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...