Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Tržiški muzej

14. januar 2022

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor Tržiškega muzeja« v petnajstih (15) dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg), 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP) ter 12. in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej (Ur.l. RS, št. 46/2018) objavlja

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Tržiški muzej

Poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi delovnega prava, mora kandidat, ki se prijavi na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri oziroma ustrezno izobrazbo po bolonjskem načinu izobraževanja,
– ima strokovni izpit iz muzejske stroke oziroma ga opravi v enem letu po prevzemu direktorske funkcije,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno obvlada slovenski jezik in vsaj en svetovni jezik ter pasivno drug svetovni jezik,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– strokovno pozna področje dela javnega zavoda.

Ob prijavi na razpis za delovno mesto direktorja mora kandidat predložiti program poslovnega in programskega razvoja za mandatno obdobje.

Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da aktivno slovenski jezik obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.

Izpolnjevanje pogoja aktivne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju tujega jezika ustrezne izobraževalne institucije (šola tujega jezika) ali s potrdilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to uradni jezik) ali s potrdilom, da je kandidat dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija tujega jezika ali s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.

Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma z drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje pasivno znanje svetovnega jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:

1. program poslovnega in programskega razvoja javnega zavoda Tržiški muzej v prihodnjih petih letih (poslovni in programski razvoj javnega zavoda Tržiški muzej za mandatno obdobje 2022 – 2027, s posebnim poudarkom na razvoju dejavnosti Tržiškega muzeja v luči povečanega števila obiskovalcev, izvedbe prireditev in vključenosti v lokalno okolje ter povečani prepoznavnosti Tržiča v smislu razvoja kulturnega turizma);

2. izjavo, da je državljan Republike Slovenije;

3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe: v izjavi kandidat navede raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, pri kateri je bila izobrazba pridobljena;

4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu muzejske stroke (v kolikor kandidat izpita nima opravljenega, ga mora pridobiti v enem letu po prevzemu direktorske funkcije);

5. opis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje naslednjih razpisnih pogojev:

• najmanj 5 let delovnih izkušenj in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnjo zahtevnosti delovnega mesta);
• strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda - muzeja (strokovna, programska in poslovna dejavnost javnega zavoda – muzeja ter poznavanje muzejske stroke);
• sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu.

6. izjavo, da aktivno obvlada slovenski jezik (v izjavi kandidat navede vrsto izobraževanja in izobraževalno institucijo, v okviru katere je bilo znanje pridobljeno in predloži fotokopijo ustreznega potrdila);

7. izjavo, da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik (v izjavi kandidat navede vrsto izobraževanja in izobraževalno institucijo, v okviru katere je bilo znanje pridobljeno in predloži fotokopijo ustreznega potrdila);

8. izjavo, da pasivno obvlada drug svetovni jezik (v izjavi kandidat navede vrsto izobraževanja in izobraževalno institucijo, v okviru katere je bilo znanje pridobljeno in predloži fotokopijo ustreznega potrdila);

9. izjavo, da za namen tega javnega razpisa dovoljuje Občini Tržič, da pridobi podatke iz 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točke iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko poleg pisnih izjav o izpolnjevanju razpisnih pogojev dodatno predloži še potrdila oz. pisna dokazila o izpolnjevanju le-teh.

Kandidati, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

Občinski svet Občine Tržič bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih (8) dni po zaključenem postopku.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor Tržiškega muzeja« v petnajstih (15) dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je ga. Marjeta Maček, tel. 04/ 59 71 516.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 100-0023/2021
Datum: 11.1.2022

mag. Borut Sajovic
župan Občine Tržič


(vsebina aktualna do: 29. 1. 2022)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...