Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Javni razpis za sofinanciranje stroškov kastracije lastniških mačkov in sterilizacije lastniških mačk na območju občine Tržič v letu 2024

29. december 2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov kastracije lastniških mačkov in sterilizacije lastniških mačk na območju občine Tržič v letu 2024.

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju stroškov
kastracije lastniških mačkov in sterilizacije lastniških mačk na območju Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 30/23) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV KASTRACIJE LASTNIŠKIH MAČKOV IN
STERILIZACIJE LASTNIŠKIH MAČK NA OBMOČJU OBČINE TRŽIČ V LETU 2024

I. Uporabnik proračunskih sredstev
Proračunska sredstva dodeljuje Občina Tržič.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov kastracije lastniških mačkov in sterilizacije
lastniških mačk na območju Občine Tržič v letu 2024.

III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2024 na proračunski
postavki »31001 SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ IN ZAŠČITA ŽIVALI«, višina razpisanih sredstev
za leto 2024 je 2.000,00 EUR.
Z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi, kar bo objavljeno na spletni strani občine.

IV. Upravičenci
Za sofinanciranje lahko zaprosijo fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo stalno prebivališče na območju Občine Tržič,
- so lastniki živali (mačka, mačke ali več njih), za katero uveljavljajo sofinanciranje in je bila
pri tej živali opravljena sterilizacija oziroma kastracija,
- da je bila storitev opravljena od 1. 11. 2023 do porabe sredstev oziroma najdlje do 31.
10. 2024,
- da jim v koledarskem letu razpisa še ni bila sofinancirana storitev, ki je predmet razpisa,
za posamezno gospodinjstvo, v katerem upravičenec prebiva, za dve živali.
Pisni vlogi na obrazcu, ki je priloga javnega razpisa, morata biti priloženi naslednji obvezni prilogi:
- fotokopija računa o opravljeni storitvi pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev s
podatki o lastniku živali, ki mora biti opravljena v časovnem obdobju, določenem v javnem
razpisu,
- potrdilo o plačilu računa,
- dokazilo o stalnem prebivališču lastnika živali.

V. Višina sofinanciranja
Upravičencem se prizna sofinanciranje stroškov sterilizacije v znesku 33,90 EUR na lastniško
mačko in kastracije v znesku 23,40 EUR na lastniškega mačka.

VI. Način in rok za predložitev vlog
Vloga se vloži v zapečatenem ovitku izključno na razpisnem obrazcu, ki je del razpisne
dokumentacije, ki jo dobite v sprejemni pisarni Občine Tržič ali na spletni strani Občine Tržič.
Rok za oddajo vlog: od 1. 1. 2024 do 31. 10. 2024 osebno ali priporočeno po pošti na naslov:
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, s pripisom »NE ODPIRAJ – JR za sofinanciranje
stroškov kastracije in sterilizacije v letu 2024«; na ovojnico levo zgoraj pa navedete polni naziv
in naslov vlagatelja. Za pravočasne se bodo štele vloge s poštnim žigom do vključno 31. 10. 2024.
Upoštevane bodo le pravilno oddane in izpolnjene vloge z obveznimi prilogami. V primeru
formalno nepopolne vloge bo vlagatelj pozvan, da jo ustrezno dopolni v roku petih dni od prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se
zavržejo.
Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah ne bodo obravnavane in
se zavržejo.

VII. Postopek in način izbora
Vloge se obravnavajo sproti do porabe sredstev. Vloge, oddane po porabi sredstev, se zavržejo.
Vloge bo obravnavala občinska uprava. Upravičenec pridobi pravico do sofinanciranja stroškov
kastracije in sterilizacije na podlagi odločbe občinske uprave.
Subvencija bo izplačana v roku 15 dni od dokončnosti odločbe.
Zoper odločitev občinske uprave ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v roku 15 dni od vročitve
odločbe. O pritožbi odloča župan.

VIII. Vprašanja
Za morebitna vprašanja se zainteresirani lahko obrnejo na Tamaro Lazar, e-mail: tamara.lazar@trzic.si, tel. št. 04/5971 551.

Vloga je dostopna tukaj ...

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...