Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Javno naznanilo

4. april 2018

Javna razgrnitvi in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE TRŽIČ (sprememba št. 4)

Na podlagi 50. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 30. člena Statuta Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/2013, 74/2015) župan občine Tržič s tem

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST O Javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE TRŽIČ (sprememba št. 4)

I.

Občina Tržič z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne gradivo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Tržič (sprememba št. 4), ki ga je izdelalo podjetje Domplan d.d., Bleiweisova 14, Kranj.

Spremembe in dopolnitve OPN obsegajo dopolnitev tekstualnega dela OPN. Le te se nanašajo na pogoje umestitve predlagane dozidave objekta v prostor znotraj obstoječe gospodarske cone na Loki v EUP LOK 03, ki se ureja s PPIP po določilih 121. člena OPN.

II.

Gradivo dopolnjenega osnutka bo javno razgrnjeno od 11. aprila 2018 do 25. aprila 2018, v poslovnem času občinske uprave, v prostorih Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič, na Uradu za okolje in prostor in na spletni strani Občine Tržič.

Javna obravnava bo 23. aprila 2018 ob 16.00 uri, organizirana v veliki sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič.

III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo OPN.

Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno pošljejo na Občino Tržič, Trg svobode 18, Tržič ali posredujejo po elektronski pošti na elektronski naslov obcina.trzic@trzic.si, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev OPN Tržič«, oziroma se jih poda ustno na javni obravnavi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Občina Tržič bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Tržič.

IV.

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Tržič, na oglasnih deskah Občine Tržič in na Radiu Gorenc.

Gradivo 

Številka: 350-0001/2018
Datum: 4.4.2018

Župan občine Tržič
mag. Borut Sajovic

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...