Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Javno zbiranje ponudb

16. december 2021

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena: katastrska občina 2144 BISTRICA parcela 36/2 (ID 416968, ID znak: parcela 2144 36/2), v izmeri 733 m2.

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18), 16. do 18. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti 2021 in 2022 ter sklepa Občinskega sveta, sprejetega na 24. redni seji dne 2. 12. 2021 naslednje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.

Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem Občine Tržič (Komisija) v sestavi:
- Jasna Kavčič, predsednica,
- Klemen Srna, namestnik predsednice,
- Mojca Švajger, članica,
- Drago Goričan, član,
- Željko Babić, član,
- Tomaž Ropret, član.

Komisija je sklepčna, če so prisotni najmanj trije člani.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je oceno vrednosti opravil sodni cenilec Nikolaj Omersa.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena:

- katastrska občina 2144 BISTRICA parcela 36/2 (ID 416968, ID znak: parcela 2144 36/2), v izmeri 733 m2.

Nepremičnina se po namenski rabi nahaja v območju stavbnih zemljišč, stanovanjske površine (SS), enota urejanja prostora BIS 07. V skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) (Uradni list RS, št. 3/20) gradnja objektov na predmetni nepremičnini ni dovoljena, pač pa se ohranja zelene površine (sadovnjak, vrt).

Nepremičnino imajo v posesti tretje osebe, ki imajo na predmetni nepremičnini urejene vrtove za osebno pridelavo.

Izhodiščna cena: 33.718,00 EUR (z vključenim 22% DDV)

3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.

4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika:
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno oz. v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. V primeru, da bo prispelo več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem Občine Tržič (Komisija) pozvala vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali opravila med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer bo za izklicno ceno določila ceno, ki jo bodo v svojih ponudbah določili najugodnejši ponudniki. Če bodo vsi ponudniki z enakimi najugodnejšimi ponudbami tudi z oddajo novih ponudb ali na javni dražbi vztrajali pri enakih ponudbah, se šteje, da je najuspešnejši tisti ponudnik, katerega varščina bo prva prispela na račun Občine Tržič.

5. Način in rok plačila kupnine:
Uspešni ponudnik oziroma kupec je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačana varščina se kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi.

6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb.

7. Pisne ponudbe ponudniki oddajo v zaprti kuverti, na kateri je treba navesti: »Ponudba za nakup parc. št. 36/2 k.o. Bistrica – NE ODPIRAJ«, in sicer osebno v sprejemni pisarni Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po pošti na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. Kot pravočasne bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež prodajalca vključno 5. 1. 2022.

8. Ponudniki so dolžni plačati varščino v višini 10 % od izhodiščne cene (3.371,80 EUR), ki mora prispeti na račun Občine Tržič najkasneje do vključno 5. 1. 2022. Plačilo varščine v navedenem roku je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. SI56 0133 1010 0006 578, ki je odprt pri Banki Slovenije, z navedbo: »Varščina za nakup parcele - Bistrica«.

9. Plačana varščina, brez obresti, bo po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni, v roku 15 dni od dneva odpiranja pisnih ponudb.

10. Javno odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pisnih ponudb bo v veliki sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne 6. 1. 2022, ob 13.00. Za udeležbo na javnem odpiranju ponudb je treba izpolnjevati pogoje in upoštevati navodila za zajezitev širjenja bolezni COVID-19, ki bodo veljali na dan javnega odpiranja ponudb. Za ponudnike udeležba pri odpiranju ponudb ni obvezna.

11. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.

12. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje oz. dogovorijo za ogled nepremičnine pri Tomažu Ropretu, tel. št.: 04/5971-527.

13. Župan Občine Tržič lahko na predlog Komisije postopek brez odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se ponudnikom vrnejo vplačane varščine brez obresti.

14. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.

15. V skladu z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) na javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

16. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti naslednje dokumente:
- fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta - osebne izkaznice ali potnega lista (za fizične osebe, samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma zastopnike),
- izpolnjen in lastnoročno podpisan obrazec, ki je priloga 1 te objave,
- parafiran ali podpisan osnutek prodajne pogodbe,
- potrdilo o plačilu varščine,
- redni izpisek iz poslovnega oziroma sodnega registra (le za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe,
- notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb, v primeru, da ponudnika zastopa pooblaščenec.
Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni iz postopka.

17. Ponudbo, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, Komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. Ponudba je popolna, če so izpolnjeni vsi podatki in potrjeni vsi razpisni pogoji ter priložene vse zahtevane listine. Ne glede na navedeno, pa lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.

18. Strošek notarske overitve podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu, strošek vknjižbe v zemljiško knjigo in vse ostale stroške v zvezi s pogodbo krije kupec.

19. Izročitev nepremičnine v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu kupnine.

20. Občina Tržič bo z najugodnejšim ponudnikom sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo varščino. Občina Tržič ima pravico zadržati varščino tudi v primeru, da kupec ne poravna kupnine v roku 30 dni od sklenitve pogodbe.

21. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo uredila Občina Tržič na stroške kupca.

22. Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu celotne kupnine.

23. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.

24. To javno zbiranje ponudb se objavi na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.

Številka: 478-72/2020-11
V Tržiču, dne 16. 12. 2021

Občina Tržič
Župan, mag. Borut Sajovic

Priloga 1 tukaj ...

Osnutek pogodbe tukaj ...


(vsebina aktualna do: 6. 1. 2022)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...