Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem

22. julij 2022

Predmet oddaje v najem je prostor na posameznih lokacijah za postavitev avtomatov za tople napitke in avtomatov za kosovno distribucijo

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo

Namero o sklenitvi  pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem

 1. Predmet oddaje v najem je prostor na posameznih lokacijah za postavitev avtomatov za tople napitke in avtomatov za kosovno distribucijo na naslednjih lokacijah:
  1. v I. nadstropju poslovne stavbe Občine Tržič, na naslovu Trg svobode 18, 4290 Tržič; (1x avtomat za tople napitke, 1x avtomat za kosovno distribucijo in 1x koš za odpadne lončke),
  2. v II. nadstropju poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Balos 4, 4290 Tržič; (1x avtomat za tople napitke, 1x avtomat za kosovno distribucijo in 1x koš za odpadne lončke),
  3. v Info točki Dovžanova soteska, ki se nahaja na parc. št. 889/14, k. o. 2142 Lom Pod Storžičem (1x avtomat za tople napitke in 1x koš za odpadne lončke), in
  4. v Raziskovalno izobraževalnem središču Dolina, na naslovu Dolina 22, 4290 Tržič; (1x avtomat za kosovno distribucijo).
 1. Stroške postavitve, vzdrževanja in servisa avtomatov krije najemnik. Najemnik krije stroške izvedbe morebitnih električnih ali vodovodnih napeljav ter stroške v zvezi z vzpostavitvijo prvotnega stanja po odstranitvi avtomatov.

Najemnik mora ves čas trajanja najemne pogodbe zagotoviti na vseh s pogodbo dogovorjenih lokacijah ustrezne in delujoče avtomate. Najemnik brez predhodnega soglasja ne sme spreminjati niti lokacije niti vrste avtomata.

Najemodajalec bo za oddan prostor za avtomate najemniku obračunal mesečno najemnino, v kateri so vključeni tudi stroški porabe električne energije in vode. Plačilo najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe. 

Najugodnejši ponudnik, s katerim bo najemodajalec sklenil najemno pogodbo, bo izbran na podlagi najvišje ponujene cene za najem, ki je izražena v % od neto prometa toplih napitkov in prometa od kosovne distribucije na vseh lokacijah. Najnižji ponujeni % mora znašati najmanj 5%.

V primeru več enakovrednih ponudb se bodo opravila pogajanja.

Ponudba mora zajemati vse lokacije navedene v 1. točki te namere. 

 1. Pogodba se sklepa za obdobje dveh (2) let.
 1. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za najem v roku 20 dni od objave tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu, ki vključuje navedbo izdelka, ki bo na voljo v posameznem avtomatu in ceno le-tega ter višino ponujene cene za najem, ki je izražena v % od neto prometa toplih napitkov na vseh lokacijah, po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 1. 9. 2022.
 1. Vse dodatne informacije je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 110, na telefonski številki 04 5971 528 (Jolanda Stelzer) ali preko elektronske pošte na naslovu jolanda.stelzer@trzic.si.
 1. Osnutek najemne pogodbe, iz katere so razvidni ostali pogoji sklenitve pogodbe, je priloga te namere.
 1. Predstojnik Občine Tržič ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.

(vsebina aktualna do: 8. 8. 2022)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...