Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Objava za prosto delovno mesto

5. februar 2024

STROKOVNI SODELAVEC V v Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti, Službi Turizem Tržič.

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPKC, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS) objavlja prosto strokovno - tehnično delovno mesto 

STROKOVNI SODELAVEC V v Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti, Službi Turizem Tržič  

I. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:
-    imeti morajo dokončano najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali najmanj srednjo splošno izobrazbo,
-    imeti morajo osnovno raven znanja tujega jezika,
-    imeti morajo veljaven vozniški izpit B kategorije.

II. Naloge, ki se opravljajo na opisanem delovnem mestu, so: 
-    opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog na področju turizma in informacijsko promocijske dejavnosti,
-    promocija prireditev po občinskih promocijskih kanalih,
-    podajanje informacij, usmerjanje, svetovanje in pomoč strankam,
-    vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi,
-    vnašanje podatkov v različne računalniške evidence,
-    opravljanje administrativno tehničnih nalog z delovnega področja,
-    priprava podatkov in informacij z delovnega področja,
-    prodaja spominkov in drugega blaga,
-    blagajniško poslovanje,
-    druga dela in naloge po odločitvi župana, direktorja občinske uprave, vodje urada in vodje službe.

III. Delovno mesto, čas in kraj dela:
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje na delovnem mestu Strokovni sodelavec V v Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti, Službi Turizem Tržič za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič in po potrebi na terenu.

IV. Prijava kandidata mora vsebovati:
1.    pisno izjavo glede izpolnjevanje pogoja zahtevane izobrazbe: v izjavi kandidat navede raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, pri kateri je bila izobrazba pridobljena,
2.    pisno izjavo glede izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja tujega jezika; v izjavi kandidat navede način in datum pridobitve znanja ter ustanovo, pri kateri je znanje pridobil,
3.    pisno izjavo glede izpolnjevanja pogoja razpolaganja z vozniškim izpitom B kategorije,
4.    pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev podatkov iz 1. in 3. točke razdelka IV. te javne objave prostega delovnega mesta iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko poleg pisnih izjav o izpolnjevanju natečajnih pogojev dodatno predloži še potrdila oz. pisna dokazila o izpolnjevanju le-teh.  

V. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom ter zahtevanimi pisnimi izjavami o izpolnjevanju pogojev objavljenega prostega delovnega mesta, najkasneje v 8 dneh od dneva objave tega prostega delovnega mesta na spletni strani Občine Tržič ter spletni strani in v prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti ovojnici, z označbo »Prijava na javno objavo prostega delovnega Strokovni sodelavec V v Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti, Službi Turizem Tržič«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

VI. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič - www.trzic.si. 

VII. Dodatne informacije o izvedbi postopka daje Darja Zupan, višja svetovalka za kadrovske zadeve, tel. 04/5971-543.

VIII. V besedilu javne objave prostega delovnega mesta so uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


(vsebina aktualna do: 13.2.2024)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...