Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Poziv k podaji predlogov za predstavnike javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov

16. november 2023

Obveščamo vas, da je Občina Tržič prejela poziv ministrstva za notranje zadeve - Poziv lokalnim skupnostim za predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov.

V pozivu se navaja, da vse občine v Republiki Sloveniji pozivajo, da podajo predloge za imenovanje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov v skladu z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US, 47/19 in 153/21 – odl. US, v nadaljevanju ZNPPol). Navedeni zakon v IV. poglavju ureja postopek reševanja pritožb zoper delo policistov, podrobneje pa ga opredeljuje Pravilnik o reševanju pritožb zoper delo policistov (Uradni list RS, št. 54/2013).

V pritožbenem postopku se neodvisno, nepristransko in strokovno preveri pritožba, pri čemer se pritožniku in policistu sočasno zagotovijo vse postopkovne pravice. Pritožbe zoper delo policistov se rešujejo na dveh ravneh, in sicer v pomiritvenem postopku pri vodji organizacijske enote policije, ter pred senatom ministrstva. Pred senatom se obravnava pritožba, če pomiritveni postopek ni bil uspešno končan oz. se pritožnik ni strinjal z ugotovitvami, predstavljenimi na pomiritvenem postopku, ali se pritožnik ni udeležil pomiritvenega postopka, vendar je do razpisanega pomiritvenega postopka sporočil, naj se postopek nadaljuje na senatu. Neposredno se na senatu obravnavajo pritožbe, če so podani posebni pogoji iz četrtega odstavka 148. člena ZNPPol.

Reševanje pritožb na ministrstvu se izvaja v senatih, ki jih sestavljajo trije člani, in sicer pooblaščenec ministra kot vodja senata ter dva predstavnika javnosti kot člana senata.

Predstavnike javnosti na predlog samoupravnih lokalnih skupnosti z območja posamezne policijske uprave na podlagi 145. člena ZNPPol imenuje in razrešuje minister za notranje zadeve. Občine predlagajo število predstavnikov glede na število prebivalcev občine po naslednjem ključu: do 20.000 prebivalcev – 1 predstavnik javnosti, od 20.000 do 50.000 prebivalcev – 2 predstavnika javnosti, od 50.000 do 100.000 prebivalcev – 3 predstavniki javnosti ter nad 100.000 – 5 predstavnikov javnosti.

Za predstavnika javnosti je lahko imenovan polnoletni državljan Republike Slovenije, ki:

  • ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti;
  • ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti in
  • ni s pravnomočno odločbo obsojen za dva ali več prekrškov z znaki nasilja ali za tri ali več hujših prekrškov zoper varnost cestnega prometa, za katere so kot sankcija predpisane kazenske točke.

Za predstavnika javnosti se pričakuje, da ni javni uslužbenec policije (policist ali drug javni uslužbenec, zaposlen v policiji) ali funkcionar (sindikalni zaupnik) reprezentativnih sindikatov policistov. Prav tako se pričakuje, da aktivno obvlada slovenski jezik in je osebnostno primeren za sodelovanje v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov oz. na strokovnem področju ali v lokalnem okolju uživa ugled in zaupanje stroke ali soobčanov ter je na podlagi njegovega dosedanjega življenja, ravnanja in obnašanja mogoče utemeljeno sklepati, da bo svoje delo kot član senata opravljal pošteno in vestno.

Predstavnik javnosti bo imenovan za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Pred potekom dobe, za katero bo imenovan, se ga lahko na podlagi petega odstavka 145. člena ZNPPol razreši, če sam tako zahteva; če ne izpolnjuje več naštetih pogojev; če se ne udeležuje obveznih oblik usposabljanja; ali se neupravičeno ne udeleži dveh sej senata v enem letu ali nevestno opravlja delo.

Predstavnikom javnosti, ki sodelujejo na senatih, za udeležbo na seji senata pripada sejnina v višini zneska dnevnice, ki velja za službena potovanja javnih uslužbencev v državi v trajanju nad 12 ur, razen za seje senata, ki trajajo manj kot eno uro, ko jim pripada 60 odstotkov navedenega zneska. Na podlagi zahtevka pripada članom senata povračilo potnih stroškov za prevoz na sejo senata, pri čemer se jim prizna kilometrina za razdaljo po najkrajši poti od kraja njihovega prebivališča oz. od kraja, od koder se dejansko pripeljejo, in nazaj, in sicer v višini, ki se upošteva kot povračilo za stroške prevoza na delo in z dela za javne uslužbence.

Zaradi postopka preveritve izpolnjevanja pogojev za imenovanje ter nadaljnjega sodelovanja na posameznih sejah senata ministrstvo v pozivu naproša, da se za predlagane predstavnike javnosti izpolni podatke, ki so navedeni v priloženi tabeli.

Na podlagi navedenega vas pozivamo, da posredujete predloge za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov, na naslov

OBČINA TRŽIČ
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Trg svobode 18
4290 TRŽIČ,

 v zaprti ovojnici, s pripisom »Predlog za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov; ne odpiraj«, najkasneje do 1.12.2023.

Prosimo, da predlogu obvezno priložite pisno soglasje h kandidaturi ter obrazložitev predloga, ter tudi izpolnjeno tabelo, ki je v prilogi.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!

mag. Drago Zalar l.r.,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


(vsebina aktualna do 1.12.2023)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...