Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Razpis za prosto delovno mesto - LUT

19. januar 2024

Svet zavoda Ljudske univerze Tržič razpisuje prosto delovno mesto DIREKTORJA / DIREKTORICE (m/ž) JAVNEGA ZAVODA LJUDSKE UNIVERZE TRŽIČ

Svet zavoda Ljudske univerze Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, na podlagi Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudske univerze Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB in s spremembami) ter Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA / DIREKTORICE (m/ž) JAVNEGA ZAVODA LJUDSKE UNIVERZE TRŽIČ 

Kandidati (m/ž), ki se bodo prijavili na delovno mesto direktorja (m/ž), morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • Izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo ustreza izobrazbi druge stopnje;
  • Pedagoško-andragoška izobrazba v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja;
  • Opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja:
  • Najmanj 5 let delovnih izkušenj , od tega 3 leta na področju izobraževanja odraslih;

Dodatno so zaželena še naslednja znanja in sposobnosti: andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Kandidat (m/ž) mora k prijavi priložiti še:

  • Overjeno kopijo dokazila o izobrazbi;
  • Overjeno kopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu;
  • Življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju z dokazili (kandidat naj doda izpis iz zavarovanj v RS iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje);
  • Program vodenja, razvoja in vizije zavoda za dobo 5 let;
  • Potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše od 30 dni);
  • Potrdilo sodišča , da zoper osebo ne teče kazenski postopek (ne sme biti starejše od 30 dni);

Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v roku 15 dni po objavi tega razpisa priporočeno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj - Prijave na razpis za delovno mesto direktorja / direktorice« na naslov Svet zavoda Ljudske univerze Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Svet zavoda bo s prijavljenimi kandidati (m/ž), ki bodo poslali prijavo in ustrezali razpisnim pogojem, izpeljal predstavitve in razgovore (o datumu bodo kandidati obveščeni po elektronski pošti, ki jo bodo navedli v prijavi in je zato elektronski naslov obvezni del prijave.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let, za polni delovni čas.

O izbiri bodo kandidati (m/ž) pisno obveščeni po elektronski pošti.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z razpisom, je Tea Dolinar, predsednica Sveta zavoda Ljudske univerze Tržič (tea.dolinar1@gmail.com).


(vsebina aktualna do: 5.2.2024)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...