Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Razpis za prosto delovno mesto na LU Tržič

7. september 2023

Svet zavoda Ljudske univerze Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, razpisuje prosto delovno mesto direktorja / direktorice (m/ž) javnega zavoda Ljudske univerze Tržič.

Kandidati (m/ž), ki se bodo prijavili na delovno mesto direktorja (m/ž), morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • Izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo ustreza izobrazbi druge stopnje;
  • Pedagoško-andragoška izobrazba v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja;
  • Opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja:
  • Najmanj 5 let delovnih izkušenj , od tega 3 leta na področju izobraževanja odraslih;

Dodatno so zaželena še naslednja znanja in sposobnosti: andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Kandidat (m/ž) mora k prijavi priložiti še:

  • Overjeno kopijo dokazila o izobrazbi;
  • Overjeno kopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu;
  • Življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju z dokazili (kandidat naj doda izpis iz zavarovanj v RS iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje);
  • Program vodenja, razvoja in vizije zavoda za dobo 5 let;
  • Potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše od 30 dni);
  • Potrdilo sodišča , da zoper osebo ne teče kazenski postopek (ne sme biti starejše od 30 dni);

Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v roku 15 dni po objavi tega razpisa priporočeno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj - Prijave na razpis za delovno mesto direktorja / direktorice« na naslov Svet zavoda Ljudske univerze Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Vloge kandidatov (m/ž), ki k prijavi ne bodo priložili zahtevanih dokazil, navedenih v razpisu, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Svet zavoda bo s prijavljenimi kandidati (m/ž), ki bodo poslali prijavo in ustrezali razpisnim pogojem, izpeljal predstavitve in razgovore (o datumu bodo kandidati obveščeni po elektronski pošti, ki jo bodo navedli v prijavi in je zato elektronski naslov obvezni del prijave).

Začetek dela je 1. 1. 2024. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let, za polni delovni čas.

O izbiri bodo kandidati (m/ž) pisno obveščeni po elektronski pošti.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z razpisom, je Tea Dolinar, predsednica Sveta zavoda Ljudske univerze Tržič (tea.dolinar1@gmail.com).

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...