Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Javna dražba

27. julij 2021

Predmet javne dražbe in izklicna cena: katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 307/3 (ID 4280196, ID znak: parcela 2147 307/3), zemljišče v izmeri 715 m2.

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18), 13. do 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti 2021 in 2022 ter sklepa Občinskega sveta, sprejetega na 21. redni seji dne 17. 6. 2021 naslednjo

JAVNO DRAŽBO

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena:

- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 307/3 (ID 4280196, ID znak: parcela 2147 307/3), zemljišče v izmeri 715 m2.

V zemljiški knjigi je pri predmetni nepremičnini na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 478-8/2016/46(206) z dne 5. 5. 2021 vknjižena služnost uporabe dela služeče nepremičnine za uporabo in vzdrževanje stavbe št. 2147-734, z naslovom Retnje 14, 4294 Križe, ki stoji na parceli 2147 307/4, v širini 2,5 m od navedene stavbe oziroma skupaj v približni izmeri 85 m2, kot je razvidno iz grafične priloge k citirani pogodbi, za čas obstoja navedene stavbe, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parcela 2147 307/4 (ID pravice: 21924046).

Nepremičnina je brez ustrezne pravne podlage v posesti lastnika sosednje nepremičnine. Meje predmetne parcele niso urejene. Iz podatkov zemljiškega katastra je razvidno, da na manjši del nepremičnine sega del stavbe št. 2147 KRIŽE 754.

Izklicna cena: 46.989,00 EUR (z vključenim 22% davkom na dodano vrednost).

3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.

4. Najnižji znesek višanja kupnine je 500,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine:
Uspešni dražitelj oziroma kupec je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe na račun Občine Tržič št. SI56 0133 1010 0006 578, ki je odprt pri Banki Slovenije. Plačana varščina se kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi.

6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni dražitelj plačal v postopku javne dražbe.

7. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala v veliki sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne 18. 8. 2021 s pričetkom ob 16.00 uri.

8. Varščina: Dražitelji morajo do vključno 17. 8. 2021 plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene (4.698,90 EUR). Vplačilo varščine se opravi na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. SI56 0133 1010 0006 578, ki je odprt pri Banki Slovenije, z navedbo: »Varščina za dražbo parc. št. 307/3 k.o. Križe«. Plačilo varščine do navedenega roka je pogoj za sodelovanje na javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, Občina Tržič varščino obdrži. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti.

9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brez obresti najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
10. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje oz. dogovorijo za ogled nepremičnine pri Tomažu Ropretu, tel. št.: 04/5971-527.

11. Komisija lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek brez odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer vrne vplačano varščino brez obresti.

12. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki bodo najkasneje do začetka javne dražbe priporočeno po pošti oziroma osebno na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, oddali:
- fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta - osebne izkaznice ali potnega lista (za fizične osebe, samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma zastopnike),
- številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
- redni izpisek iz poslovnega oziroma sodnega registra (le za pravne osebe in samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od 30 dni do dneva javne dražbe,
- notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec,
- potrdilo o plačilu varščine,
- parafiran ali podpisan osnutek prodajne pogodbe,
- pisno in podpisano izjavo, da dražitelj sprejema vse pogoje te javne dražbe.
Če ni navedeno drugače, je treba listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni iz postopka.

13. V skladu z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Uspeli dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

14. Drugi pogoji:
- Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.
- Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja.
- Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
- Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina Tržič v 15 dneh po končani dražbi sklenila prodajno pogodbo. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo varščino.
- DDV, strošek notarske overitve podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu, strošek vknjižbe v zemljiško knjigo in ostale stroške v zvezi s pogodbo krije kupec.
- Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu celotne kupnine.

15. To besedilo javne dražbe se objavi na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.

V Tržiču, dne 27. 7. 2021

Občina Tržič
Župan, mag. Borut Sajovic

Osnutek pogodbe tukaj ...

Pogodba o ustanovitvi služnosti ...


(vsebina aktualna do: 18. 8. 2021)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...