Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Rekonstrukcija križišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču

www.eu-skladi.si 

Opis operacije

Operacija obravnava rekonstrukcijo križišča Sokolnica, ki se bo preoblikovalo v krožno križišče z ureditvijo prehodov za pešce, površin za pešce, pločnikov ter napravami in ukrepi za umirjanje prometa. Trenutno križišče je nevarno, neustrezno in v posamičnih segmentih ni v skladu z zakonodajo in standardi.

Operacija se nanaša na Sklop 1 - infrastruktura za pešce, ukrep "Rekonstrukcija križišča in gradnja prehodov za pešce".
V okviru operacije bodo zgrajeni naslednji objekti oz. postavljene naprave: površine za peš promet, površine križišča za motorni promet, prometna signalizacija, površine za umirjanje prometa, javna razsvetljava, prestavitev elektrovodov, vodovod, fekalna kanalizacija, parkovne in druge ureditve ter urbana oprema. Stroški so porazdeljeni med upravičene in neupravičene.

Operacija je skladna s Celostno prometno strategijo občine Tržič, pri čemer se še posebej sklada z vizijo in cilji (Občina Tržič je pešcem prijazna občin, idr.) na področju hoje in akcijskim načrtom (odprava 5 nevarnih točk za pešce letno); str. 30 in 31.

Namen in cilji operacije

Namen investicije je rekonstrukcija ene izmed najnevarnejših točk za pešce v občini Tržič z namenom izboljšanja prometne varnosti pešcev in drugih udeležencev v prometu.

Splošni cilji so prispevati k varni in udobni hoji med pomembnejšimi naselji, pešcem prijazni občini, spodbujanju pešačenja kot temeljne oblike potovanja in izboljšani prometni varnosti pešcev.

Specifični cilji: odprava ene nevarne točke za pešce z ureditvijo prehodov za pešce, povečanje števila površin, ki so namenjene izključno pešcem in umiritev prometa s prometnimi otoki.

Trenutno stanje

Trenutno stanje (ključnimi problemi): promet pešcev skozi križišče ni urejen, še posebej v skladu s smernicami in normativi trajnostne mobilnosti, saj ni pločnikov, prehodi za pešce preko cestnih priključkov so neprimerni in v nasprotju z zakonodajo; za smer Tržič-Bistrica/Kranj in obratno se dosegajo dokaj velike hitrosti, kar otežuje vključevanje iz smeri stranskih cest; izvoz iz smeri Trgovskega centra Mercator je zelo otežen, enako velja za dostop pri TC Mercator, saj morajo tovorna vozila pri zavijanju zapeljati na nasprotni vozni pas.

SKUPAJ CELOTNA VREDNOST OPERACIJE: 696.924,62 EUR
Predvidena višina sofinanciranja operacije iz državnega proračuna: 141.951,90 EUR
Sredstva EU 85 % (KS): 120.659,11
Nacionalni delež (15 %): 21.292,79

Operacijo »Rekonstrukcija križišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču« delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Slike: Park prijateljstva in krožišče Sokolnica

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...