Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Celostna prometna strategija

Sprejeta CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

»Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

Vprašalnik o viziji in ciljih na področju prometa

Spoštovani občani in člani delovne skupine CPS Tržič!

Pošiljamo vam vprašalnik, s katerim želimo izvedeti vaše strinjanje z novo prometno vizijo in cilji Občine Tržič. Nastali so na podlagi delavnic z Delovno skupino CPS Tržič in na delavnici za širšo javnost v preteklih mesecih, ki ste se jih morda tudi sami udeležili.

Vizija in cilji se nanašajo na leto 2025, razen če je omenjeno drugače. Zastavljeni so realno, a hkrati ne manjka ambicioznosti, potrebne pri nadaljnih prometnih odločitvah. Nacionalne in mednarodne zaveze namreč narekujejo občutno zmanjšanje emisij in negativnih učinkov iz prometa. Dosegli jih bomo le z napredno zastavljenimi cilji.

Pomembno je, da vizijo podpre čim več deležnikov. Preden oblikujemo končno verzijo, potrebujemo vaše mnenje.

SKUPNA vizija in cilji so razdeljeni na področja PEŠCI, KOLESARJI, JAVNI POTNIŠKI PROMET in CESTNI PROMET. Vprašanja v nadaljevanju se tako nanašajo na vseh 5 sklopov.

Povezava do vprašalnika: https://goo.gl/forms/pjcrebBM5zkSuud52 

Prosimo za odgovore do 21.11.2016! Vabljeni, da vprašalnik delite po vaših kanalih, socialnih omrežjih (Facebook) in skupinah občanov, s katerimi ste vsakodnevno v stiku. Le tako bomo dobili širšo sliko, kakšnih sprememb si želijo prebivalci.

Hvala za vaš čas.

Konzorcij CPS

Ulični festival za prijetnejše ulice

Konzorcij CPS

Zabava za vse generacije 

V petek, 16. 9., je središče Tržiča oživelo z Uličnim festivalom Zelena luč za trajnost, ki ga je Občina Tržič s pomočjo organizatorjev iz Konzorcija CPS pripravila ob začetku Evropskega tedna mobilnosti. Kljub slabemu vremenu in zato tudi manjšemu številu obiskovalcev je bilo vzdušje veselo, saj se je zvrstilo kar nekaj zanimivih plesnih in pevskih nastopov, projekcija filma, aktivnosti za otroke in trajnostno naravnane ter osveščevalne aktivnosti za odrasle. 

Obiskovalci so imeli možnost brezplačnega popravila svojih koles, marsikdo pa se je opogumil in z električnim kolesom popeljal v hrib. Izračun stroškov osebnega vozila, ki ga omogoča poseben Kalkulator stroškov avtomobila, je presenečal z višino stroškov, ki jih predstavlja lastništvo avtomobila in oceno koliko časa posameznik dela zato, da pokrije stroške njegove uporabe. 

Največ veselih obrazov otrok in ponosnih obrazov staršev je bilo videti med nastopom pevskega zbora OŠ Križe, v katerem so nas prvo- in drugošolčki navdušili s pesmicama Avto od šefa ima luknjo na gumi in Moj rdeči avto. Izbor pesmi ni bil naključje, saj je bil dogodek organiziran v okviru priprave Celostne prometne strategije, ki jo za Občino Tržič izvaja skupina strokovnjakov iz Konzorcija CPS. Celostna prometna strategija bo pomagala izboljšati trenutno stanje v prometu v občini ter s tem prispevati h kakovosti bivanja in boljšemu zdravju ljudi ter okolja. 

Na dogodku so organizatorji z žrebom nagrad osrečili tudi nekaj nagrajencev nagradne igra, ki je potekala ob oddaji Ankete o mobilnosti v Tržiču junija letos. Mestno kolo, skiroja in mesečne vozovnice za avtobusni prevoz so simbolični prispevek k spodbujanju zdravega načina mobilnosti. 

Javna razprava o prometu 

V okviru festivala, ki ga je ob 16.00 z nagovorom otvoril župan Borut Sajovic, je potekala tudi javna razprava o viziji in ukrepih v prometu v občini Tržič. Na razpravo so bili vabljeni vsi občani, saj so člani Konzorcija CPS na njej predstavili trenutno fazo priprave Celostne prometne strategije in zbirali mnenja, želje ter težave ljudi, ki so vsakodnevni udeleženci v prometu v občini Tržič. Teh je bilo veliko. 

Občani so se strinjali, da bi nadaljnje spodbujanje avtomobilskega prometa privedlo do izgube dragocenega prostora in s tem tudi varnosti za pešce in kolesarje. Ti se že dolgo spoprijemajo s kar nekaj težavami. Ker se ne počutijo dovolj varno, ljudje pešačijo zgolj v središču Tržiča in v Bistrici, med naselji in v vaseh pa je pešačenje zaradi odsotnosti pločnikov problematično. V vaseh je na cestah še vedno precej nevarnih delov, ki sploh niso primerni za pešce, nekateri občani pa si želijo tudi, da bi bile bolje urejene bližnjice za pešce. 

Tudi kolesarji se srečujejo z veliko izzivi. Prvi izmed njih je posledica dejstva, da v občini praktično ni kolesarskih stez, ki bi omogočale večjo varnost kolesarjem. To je problematično predvsem na cestah, na katerih je dovoljena hitrost 50 km/h ali celo več.  Poleg tega je za tržiško občino značilna tudi številčnost strmih klancev, ki so za marsikaterega kolesarja prezahtevni. Kolesarjenje kot oblika mobilnosti je zato v občini bolj izjema kot pravilo. 

Javni potniški promet je nezadovoljiv predvsem za starejše občane. Tem je v nekaterih primerih težko dostopen, saj so postajališča več kot 500 ali celo 1000 m oddaljena od krajev, v katerih živijo. Zato si občani želijo nove možnosti prevoza za starostnike in druge ranljive skupine, uvedbo lokalnih minibusov, izpostavili pa so tudi potrebo po urejenih parkiriščih, na katerih bi lahko pustili svoj avto in se naprej odpeljali z javnim potniškim prometom. 

Celostna prometna strategija se nadaljuje

Vse to je bil seveda samo del izraženih želja, ki jih Konzorcij CPS skupaj z Občino Tržič že spreminja v potrebne ukrepe v okviru Celostne prometne strategije. Skupna vizija in nabor ukrepov bosta pripravljena in občanom predstavljena v naslednji fazi priprave dokumenta, ki bo predvidoma novembra letos. Vsi si želimo, da bi bilo življenje v občini Tržič bolj zdravo in prijetno ter prijazno pešcem, kolesarjem in drugim ranljivim skupinam v prometu, kot so na uličnem festivalu prikazovala tudi čudovita likovna dela otrok z osnovnih šol Tržič, Lom in Križe.  

Organizatorji se zahvaljujejo vsem, ki so sodelovali na dogodku in jim pomagali pregnati oblake nad Tržičem.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 16.- 22. SEPTEMBER 2016

V Sloveniji je vedno več občin, ki sodelujejo v Evropskem tednu mobilnosti (ETM - http://www.tedenmobilnosti.si/). Letos jih bo aktivnih 71, med sodelujočimi pa je tudi Občina Tržič. Poleg občin se lahko s svojimi aktivnostmi pobudi priključijo tudi posamezne organizacije, podjetja ali skupine posameznikov.

Slogan ETM 2016 je »Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost«. Več raziskav je pokazalo, da ima trajnostna mobilnost pozitivne učinke tudi na ekonomsko uspešnost občin in mest. Vrednost nepremičnin v mestih z dobro kolesarsko infrastrukturo in učinkovitim javnim prevozom je višja. Otroci, ki gredo v šolo peš ali s kolesom, dosegajo boljše rezultate. Zaposleni, ki so pešci in kolesarji v povprečju delajo učinkoviteje od voznikov avtomobilov, gredo manjkrat k zdravniku in manj časa preživijo na bolniški. Vse to ima pozitiven vpliv na ekonomski položaj lokalne skupnosti.

Evropski teden mobilnosti je odlična priložnost za ozaveščanje o izzivih, s katerimi se soočamo v današnjem času, za spreminjanje vedenja ljudi in za doseganje napredka na področju bolj trajnostnih prometnih strategij. Hkrati je tudi priložnost, da se sreča vsa zainteresirana javnost znotraj občine in razpravlja o različnih vidikih mobilnosti in kakovosti zraka, poiščejo inovativne rešitve za zmanjšanje uporabe avtomobilov in zmanjšanje izpustov ter preskusijo nove tehnologije ali načrtovalske ukrepe.  To je čas namenjen ljudem, da razmislijo, čemu so ulice v mestih v resnici namenjene, in, da razpravljajo o dejanskih rešitvah za izzive, kot so onesnaženost zraka in obremenitev s hrupom, zastoji, prometne nesreče in zdravstveni problemi.

Za pestrost in aktivnosti letošnjega ETM bo poskrbela tudi priprava Celostne prometne strategije, ki jo Občina Tržič pripravlja pod budnim očesom Ministrstva za infrastrukturo. Cilj tega strateškega dokumenta je zagotoviti celostne spremembe v prometu ter boljšo kakovost bivanja za sedanje in prihodnje generacije.

Občina Tržič v Tednu mobilnosti pripravlja organizacijo ozaveščevalnih aktivnosti o trajnostni mobilnosti.

Vabimo vas k sodelovanju.

Pridružite se nam s posameznimi aktivnostmi in dogodki v tem tednu, da pokažemo, da si želimo prispevati k preprečevanju podnebnih sprememb, da skrbimo za skupnost in zdravje občanov.

V tednu mobilnosti pustite avto doma ter se v službo, šolo ali po drugih opravkih odpravite na trajnosten način. Vabimo vas tudi, da se udeležite aktivnosti v okviru ETM. Program bo objavljen na spletnem portalu Občine Tržič.

Publikacija "Okolje, promet in zdravje"

SPOROČILA

ZLOŽENKE

ZELENA LUČ ZA TRAJNOST 

Občina Tržič prihaja v novo obdobje; v obdobje novega pristopa k načrtovanju prometa, ki bo skušal doseči večjo kakovost bivanja za nas in za prihodnje generacije. Začenjamo namreč s pripravo Celostne prometne strategije (CPS) in z njo promet v naši občini organizirati še bolj trajnostno. Pripravo strategije je Evropska unija podprla z namenom, da bi zmanjšali zastoje, onesnaževanje zraka, stroške, povezane s prometom, ter posledično okrepili zdravje in zadovoljstvo vseh, ki tu živimo in delamo. 

Pred nami je veliko dela, vendar pa bo rezultat procesa izdelave CPS zelo pomemben strateški dokument občine za trajnostno načrtovanje prometa in reševanje vseh s prometom povezanih izzivov. Ta dokument nam bo omogočal tudi, da se bomo kot občina lahko potegovali za sredstva na prihodnjih evropskih razpisih, povezanih s prometno ureditvijo.   

Za Tržičane bo nova ureditev pomenila predvsem, da bo naša občina postala bolj urejena, privlačna in prijaznejša pešcem, kolesarjem ter uporabnikom javnega potniškega prometa. Izboljšali se bosta dostopnost delovnih mest in storitev ter prometna varnost, zmanjšali pa se bodo prometni zastoji, onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov, poraba energije in stroški za mobilnost. Kakovost našega bivanja bo zato mnogo boljša, z njo pa tudi možnost lokalnih skupnosti za uspešen razvoj. 

Priprava CPS bo potekala v več fazah in bo vključevala načela vključevanja, sodelovanja in vrednotenja, zato je zelo pomembno, da nam s svojimi opažanji, željami in predlogi pomagate vsi Tržičani. V ta namen bomo organizirali več javnih razprav, izvedli več intervjujev, anket in predstavitev. Začeli bomo z analizo trenutnega stanja, že junija pa bomo organizirali javno razpravo, na katero ste vsi lepo vabljeni. Veseli bomo vašega mnenja o dobrih in slabih straneh, povezanih s prometom, z vsakodnevnimi potmi, ki jih opravljate, ter vaših želja in pričakovanj. O poteku priprave CPS in dogodkih vas bomo redno obveščali. 

Veselimo se novega, zelenega obdobja v našem prelepem Tržiču. 

»Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

Anketa o prometu v občini Tržič

 Ta teden smo vsi občani Tržiča v nabiralnikih prejeli zloženko s podrobnejšim opisom poteka priprave Celostne prometne strategije in s priloženo anketo o prometu v občini Tržič. Anketa je izjemno pomemben del priprave dokumenta, saj nam bo pomagala pri boljšem razumevanju potreb in težav, s katerimi se vsakodnevno soočate občani v lokalnem prometu, in pri načrtovanju ukrepov, ki bodo povečali zadovoljstvo vseh. Zato vas prosimo, da anketo v čim večjem številu izpolnite in jo do torka, 5. julija 2016:
- oddate v vložišče Občine Tržič na Trgu svobode 18,
- oddate na TPIC, Turistično-informacijski center, Trg svobode 18,
- pošljete na naslov Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana,
- prinesete na javno razpravo, ki bo 5. julija 2016 ob 18.00 v Galeriji Paviljon NOB.

Anketo lahko še enostavneje izpolnite v elektronski obliki na https://www.1ka.si/cps-trzic. Pazite le, da jo boste oddali do zgoraj navedenega roka.

 Nagradna igra

Vsi, ki boste izpolnili anketo, boste sodelovali v nagradni igri, v kateri boste z malo sreče izžrebani za bogate in trajnostno obarvane nagrade.

Podelili bomo mestno kolo, dva skiroja in tri avtobusne vozovnice v obliki dobroimetja. Nagrade bomo izžrebali septembra v okviru javnega dogodka ob Evropskem tednu mobilnosti.

Več o nagradni igri, o pogojih in pravilih pa si lahko preberete tu.

Javna razprava o prometni ureditvi

Želimo si, da bi pri pripravi Celostne prometne strategije aktivno sodelovali vsi prebivalci občine Tržič. Vaša mnenja, opažanja, predlogi in želje so izjemno dragoceni za analizo trenutnega stanja, zato smo poleg ankete pripravili nekaj delavnic in javnih posvetov, na katere ste lepo vabljeni vsi.

Serijo dogodkov začenjamo z javno razpravo, ki bo v torek, 5. julija 2016, ob 18.00 v Galeriji Paviljon NOB. Vabimo vas, da nam pridete predstavit svoje mnenje in vizijo prometa v svojem kraju ter tako skupaj z nami oblikujete trajnostno prihodnost občine Tržič.

Upamo, da se nam boste pridružili v čim večjem številu.

Konzorcij CPS

Pri pripravi projekta Celostna prometna strategija nam pomagajo strokovnjaki iz Konzorcija CPS. Konzorcij je sestavljen multidisciplinarno, saj so njegovi člani strokovnjaki na področjih urbanizma, prometnega načrtovanja, geografije in komuniciranja z bogatimi izkušnjami ter dolgoročno zavezanostjo k trajnostni mobilnosti. Prihajajo iz organizacij Inštitut za politike prostor – IPOP, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, City Studio, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, in socialni marketing Iz principa.

Ker bo Konzorcij CPS do aprila 2017, ko naj bi se projekt predvidoma zaključil, »dihal« z občino Tržič in njeno prometno ureditvijo, vas vabimo, da si več o njem preberete na konzorcij-cps.si, svoja mnenja in vprašanja strokovnjakom pa lahko naslovite na http://goo.gl/forms/fylujF8Pu5K6uyB42

Kontakti

Pripravo Celostne prometne strategije in obvestila o aktualnih dogodkih, povezanih z njo, lahko spremljate na tej spletni strani. Če boste želeli izvedeti še več, pa nam pišite na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič ali na spletni naslov obcina@trzic.si.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...