Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Šport v občini

V skladu s 13. členom Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/2017) se izvajanje Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji na ravni lokalnih skupnosti določi z letnim programom športa, ki ga sprejme in potrdi Občinski svet za vsako leto ločeno. Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje ter obseg sredstev, ki se za ta namen zagotovijo v občinskem proračunu. Predlagane vsebine in programi letnega programa športa so skladni z nacionalnim programom športa in Odlokom o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Tržič (Uradni list RS, št. 64/2018 ). Občinska uprava pripravi osnutek letnega programa športa v Občini Tržič za posamezno leto. Osnutek javno obravnava civilno-družbena športna javnost združena v Športni zvezi Tržič in poda svoje mnenje. Višina sredstev za šport in športno infrastrukturo je določena z veljavno sprejetim proračunom Občine Tržič za posamezno leto.

Na podlagi sprejetega letnega programa športa, ki ga sprejme Občinski svet Občine Tržič, Občinska uprava Občine Tržič pripravi razpisno dokumentacijo z navedbo potrebnih dokazil, ki jih morajo izvajalci športnih programov predložiti k vlogi. Javni razpis za izbiro izvajalcev letnih športnih programov se objavi na spletni strani Občine Tržič predvidoma pred koncem leta  za prihodnje leto. Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna komisija, ki na podlagi meril za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič vrednoti športne programe vlagateljev in na podlagi zbranih točk in določene vrednosti točke predsednik komisije z odločbo obvesti izbrane izvajalce športnih programov o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev za posamezne športne programe, za katere so kandidirali na razpisu. Po pravnomočnosti odločb Občina Tržič s posameznimi izvajalci letnih programov športa podpiše pogodbo, s katero določi namen, višino, dolžnosti in obveznosti ter potek sofinanciranja. 

V programu razvoja športa v občini Tržič imamo zapisano, da bomo skrbeli za vključevanje čim večjega števila zaposlenih, upokojencev in sploh vseh občanov v vse oblike športno rekreativne dejavnosti ter jim tako omogočili aktivno in zdravo izkoriščanje prostega časa. V ta namen je bila ustanovljena Športna zveza Tržič, katere namen je vzpodbujati športno in rekreacijsko ter planinsko dejavnost in s tem pripomoči k razvoju teh področij v občini Tržič. Športna zveza Tržič tudi tvorno in strokovno sodeluje pri izvajanju nalog na področju športa v Občini Tržič.

Kontakt

Drago Goričan; Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti; tel.: 04 597 15 23; drago.gorican@trzic.si 

Biserka Drinovec; sekretarka Športne zveze Tržič; telefon: 059 01 03 13; mobilna številka: 051 354 064; sportna.zveza.trzic@t-2.net; spletna stran: http://www.sztrzic.si/

Strategija

Strategija razvoja športa v občini Tržič 2023 do 2030 ...

Letni program športa

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...