Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Prostorsko načrtovanje

Prostorsko načrtovanje je sestavni del urejanja prostora. Omogoča skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Občina je na področju prostorskega načrtovanja pristojna za določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor ter načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena.

Načrtovanje prostorskega razvoja občine Tržič upošteva položaj občine v širšem prostoru, usmeritve posameznih sektorjev, oceno stanja in teženje v prostoru. Cilji prostorskega razvoja so opredeljeni v prostorskem aktu, da bi na podlagi tega lažje reševali obstoječe in pričakovane prostorske probleme v občini ter preusmerjali negativne teženje po posegih na nova stavbna zemljišča in s tem dosegli večjo stopnjo urejenosti v prostoru.

Prednostni cilji prostorskega razvoja občine so:

  • Uravnotežen prostorski razvoj po načelih trajnostnega razvoja v povezavi z gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi razmerami ter s tem ohranjanje števila prebivalcev, zagotavljanje delovnih mest in skrb, da izobražen kader ostane v občini.
  • Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora kot enega temeljnih ciljev prostorskega razvoja občine. V ospredju je skrb za razvoj in privlačnost naselij, tako da vzpostavimo kvalitetno, zdravo in prijetno (sonaravno) bivalno okolje, vključujemo kulturno dediščino v urejanje prostora ter prenavljamo in oživljamo naselja. Pri razmestitvi dejavnosti v prostoru bomo upoštevali zgodovinske, kulturne in krajinske značilnosti prostora ter njihove medsebojne povezave. Skrbeli bomo, da bo poselitev koncentrirana v urbanih naseljih, v ostalem prostoru pa bomo skrbeli za ohranjanje kmetijskih in gozdnih površin s posameznimi domačijami.
  • Razvoj urbanega sistema s čim bolj uravnoteženim razvojem celotnega sistema poselitve. Poselitev znotraj poselitvenih območij naselij usmerjamo tako, da se bodo prvenstveno izkoristile proste in nezadostno izkoriščene površine v naseljih, usmerjamo pa jo tudi s prenovo in sanacijo degradiranih območij v naseljih. Za nadaljnji prostorski razvoj in širitev ter sanacijo bomo opredelili poselitvena območja s smiselno zaokrožitvijo naselij.
  • Ohranjanje kulturne krajine in poseljenost kmečkih gospodarstev in ostalih nenaseljenih objektov, ohranjanje pridelovalnega potenciala tal za kmetijsko rabo, oživljanje planin, zagotavljanje ustrezne vključitve biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot v gospodarjenje z naravnimi viri in varovanje obvodnega prostora pred neskladnimi posegi. Spodbujamo prostorski potencial podeželja, da bi se tam razvijale raznolike gospodarske dejavnosti, s poudarkom na turizmu, kar bi predstavljalo tudi dopolnitev funkcij naselij. Želimo spodbujati in zagotavljati pogoje za ohranitev in oživitev malih kmetij kot avtohtonega poselitvenega vzorca. Naš cilj je ohranjanje območij naravnih kakovosti občine, ki so opredeljena kot posebna varstvena območja.
  • Usklajen prostorski razvoj s prostorskimi omejitvami, ki izhajajo iz ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč, oziroma izboljševanje zaščite pred posledicami naravnih in drugih nesreč. Razvoj občine bo upošteval omejitve v prostoru, da bis tem zavarovali ljudi in njihovo premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami ter čim bolj zmanjšali posledice naravnih in drugih nesreč.

Slika: Bistrica pri Tržiču (avtor: Irena Mrak)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...