Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Ceste

Na tej strani boste lahko prebrali osnovne informacije o občinskih cestah ter dobili vloge za dela na cesti.

Javne ceste predstavljajo celotno javno cestno omrežje. Delimo jih na državne ceste, ki so v lasti Republike Slovenije in na občinske ceste, ki so v lasti občin (Odlok o občinskih cestah v občini Tržič (UL, št. 90/2021)).

Občina je s sistemom cestnih poti dobro prepredena in zagotavlja skupaj s cestami državne ravni dober dostop v občino in nemoten tranzit preko občine. Med državnimi cestami je osrednja glavna cesta G2-101 (Ljubelj–Bistrica pri Tržiču– Podtabor), poleg nje pa sta še regionalni cesti R2-410 (Bistrica pri Tržiču–Kokrica– Kranj) in R3-638 (Žirovnica–Begunje–Bistrica pri Tržiču). Državnih cest v občini je le 28,89 km oziroma komaj 9,5 % in predstavljajo predvsem tranzitno povezavo Ljubljanske kotline s Celovcem. Občinskih cest je v skupni dolžini 273 km, od tega 63 km lokalnih cest, 2 km zbirnih mestnih in krajevnih cest, 73 km javnih poti in 135 km gozdnih cest.

Glede na zahtevno topografijo občine je prepredenost s cestnim omrežjem in s tem lokalna dostopnost ustrezna. Z glavnimi in regionalnimi cestami je občina dobro navezana na sosednje občine in na cestno omrežje Republike Avstrije.

Občinske ceste

Obseg cestne infrastrukture v občini Tržič je zadosten. Občina z rednim vzdrževanjem izboljšuje njihovo stanje za večjo prometno varnost ter z ukrepi za umirjanje motoriziranega prometa spodbuja bolj trajnostne načine mobilnosti. 

Zmanjšanje motoriziranega prometa je zaradi prej opisanih negativnih učinkov eden najpomembnejših ciljev Celostne prometne strategije Tržič. Za vzpostavitev pogojev, ki bi omogočili 15-odstotno zmanjšanje prometa na najbolj obremenjenih cestah, je potrebno usklajeno delovanje več prometnih sistemov in sprememb v odnosu do mobilnosti. Ukrepi so predvsem destimuliranje uporabe avtomobila (omejevanje dostopnosti, oženje cestišča ipd.) in vzpodbujanje drugih prometnih načinov (vzpostavitev P+R središča v Bistrici pri Deteljici, omogočanje sobivanja z ostalimi oblikami prevoza itd).

Slika: Avtobusna postaja v Križah 

Za zagotavljanje varnega in nemotenega prometa na občinskih cestah v Občini Tržič velja Odlok o cestno prometni ureditvi v občini Tržič (UL, št. 90/2021).

Na podlagi 108. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A) je občinska uprava Občine Tržič pristojni organ za upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest.

V skladu z 38. členom Odloka o občinskih cestah v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 90/21) dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava Občine Tržič in o izdaji dovoljenja obvesti  policijo, inšpekcijski organ za ceste, občinsko redarstvo in izvajalca rednega vzdrževanja cest ter javnost na krajevno običajen način. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. Stroške za izvedbo ceste krije njen predlagatelj. Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest.

Opis postopka za oddajo vloga za zaporo občinske ceste zaradi izvedbe del ali prireditve

Za zaporo občinske ceste zaradi športne in druge prireditve na njej je treba pridobiti dovoljenje upravljalca občinskih cest. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

Kdo mora vložiti vlogo?

Če se prireditev ali dela izvajajo v območju občinske ceste in bo zaradi tega oviran promet, si je investitor ali izvajalec del ali organizator prireditve, dolžan pridobiti dovoljenje za zaporo ceste.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom delne zapore ceste oziroma najmanj 30 dni pred predlaganim začetkom popolne zapore ali zapore zaradi športne ali druge prireditve na cesti ali ob cesti in mora vsebovati:

  • podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste,
  • podatke o načinu in času trajanja zapore ceste,
  • skico, iz katere je razviden obseg del ali izvedba prireditve zaradi katere je predvidena zapora ceste,
  • prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste (elaborat za zaporo občinske ceste oziroma tipske sheme) ter,
  • navedbo odgovorne osebe predlagatelja za izvedbo zapore s kontaktnimi podatki.

Vloge

Kontakt

Željko Babič; Urad za okolje in prostor; tel.: 04 5971 534; zeljko.babic@trzic.si

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...