Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Prodaja, najem in ogled

V skladu z veljavnimi predpisi sta nakup in prodaja nepremičnin, razen z zakonom določenih izjem, mogoča le na podlagi veljavnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja oziroma načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Načrt sprejme Občinski svet Občine Tržič skupaj s proračunom, ta pa se običajno sprejema enkrat letno. To pomeni, da se običajno prodajna pogodba, če vmes ni predviden sprejem rebalansa proračuna oziroma dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, lahko sklene po izteku leta, ko stranka vloži vlogo za prodajo ali nakup nepremičnine.

Prodaja

Nepremičnina, ki je predmet prodaje, mora biti pred izvedbo postopka ocenjena, in sicer mora njeno vrednost, če je posamična vrednost nepremičnine izkustveno višja ali enaka 20.000 EUR, oceniti pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje, ali sodni cenilec, imenovan na podlagi zakona, ki ureja status in delovanje sodnih cenilcev. Če je vrednost nepremičnine nižja od navedene vrednosti, občina vrednost določi izkustveno na podlagi cenitev, izdelanih za primerljiva zemljišča, in na podlagi že izvedenih prodaj primerljivih zemljišč. Nepremičnina v lasti Občine Tržič – razen zakonsko določenih izjem – ne sme biti prodana pod ocenjeno vrednostjo.

V primeru, da je ocenjena vrednost nepremičnine enaka ali višja od 20.000 EUR, mora občina nepremičnino prodati po metodi javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb. V tem primeru Občina Tržič na svoji spletni strani, lahko pa tudi v občinskem glasilu Tržičan, objavi javni razpis o javni dražbi oziroma o javnem zbiranju ponudb. Med objavo razpisa o javni dražbi oziroma o javnem zbiranju ponudb in izvedbo javne dražbe oziroma odpiranjem ponudb ne sme preteči manj kot 20 in več kot 60 dni.

V primeru, da je ocenjena vrednost nepremičnine nižja od 20.000 EUR, občina nepremičnino lahko proda po metodi neposredne pogodbe. V tem primeru na svoji spletni strani objavi namero o sklenitvi neposredne pogodbe najmanj 20 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe. Občina v postopku prodaje na podlagi metode neposredne pogodbe z vsemi zainteresiranimi osebami opravi pogajanja o ceni.

Rok plačila kupnine v primeru prodaje je 30 dni od sklenitve prodajne pogodbe. Poleg kupnine kupec plača tudi 2-odstotni davek na promet nepremičnin in ostale stroške v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe (notarska overitev podpisa na pogodbi, vknjižba v zemljiško knjigo, sodna taksa).

Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo ni sestavni del pogodbe in se izroči po prejemu celotne kupnine.

Nakup

Občina Tržič lahko pridobiva nepremičnine v takem obsegu in v taki kakovosti, ki zagotavljata najboljše pogoje za izvrševanje njenih nalog, brez nepotrebnih zalog.

V primeru, da Občina Tržič kupuje nepremičnino, ki je v zasebni lasti, znaša rok za plačilo kupnine 30 dni od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi. Davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve in vknjižbe v zemljiško knjigo plača Občina Tržič.

Oddaja v najem

Nepremično premoženje, ki ga Občina Tržič ne potrebuje, lahko odda v najem. Če višina najemnine v enem letu izkustveno preseže 10.000 eurov, se pred sklenitvijo pravnega posla opravi cenitev višine najemnine. Če je predviden letni prihodek od oddaje nepremičnin v najem nižji od 5.000 EUR, se nepremičnina v najem odda po metodi neposredne pogodbe, v nasprotnem primeru pa po metodi javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb. Pred sklenitvijo neposredne pogodbe Občina Tržič na svoji spletni strani objavi namero o sklenitvi neposredne pogodbe najmanj 20 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe, pred izvedbo javne dražbe oziroma javnega zbiranja ponudb pa javni razpis o javni dražbi oziroma javnega zbiranja ponudb, in sicer ne manj kot 20 in ne več kot 60 dni pred izvedbo javne dražbe oziroma odpiranja ponudb.

Najemnina se določi na podlagi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Tržič v najem (Uradni list RS, št. 97/20) in veljavnega sklepa o določitvi cen najema zemljišč v Občini Tržič (2024).

Če Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem Občine Tržič ugotovi, da v posameznem primeru najemnina, določena na podlagi cenika iz prejšnjega odstavka, odstopa od dejanske vrednosti na trgu, lahko župan na predlog komisije v posameznem primeru najemnino določi izkustveno, v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu.

Komisija lahko tudi v drugih primerih, ko cenitev višine najemnine ni obvezna, odloči, da se za določitev najemnine ne uporabi cenik, ampak se najemnina določi na podlagi cenitve višine najemnine. Če se cenitev opravi iz razlogov na strani interesenta za najem, stroške oprave cenitve višine najemnine krije interesent za najem.

Obremenitev s stvarnimi pravicami

Za potrebe gradnje objekta na vaši parceli so pogosto potrebni posegi na zemljiščih v lasti Občine Tržič, na primer izgradnja kanalizacijskega, vodovodnega, električnega, cestnega ali kakšnega drugega priključka, ali pa je preko zemljišča v lasti Občine Tržič potrebno zagotoviti dostop do vaše parcele. V vseh takih in podobnih primerih je treba na nepremičnini v lasti Občine Tržič ustanoviti služnostno ali stavbno pravico. Stvarna služnost je pravica lastnika nepremičnine, izvrševati za njene potrebe določena dejanja na tuji nepremičnini ali zahtevati od lastnika služeče stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini. Stavbna pravica je pravica imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad ali pod tujo nepremičnino. Služnostna in stavbna pravica med drugim lahko predstavljata tudi pravico graditi, kar je nujen pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Obremenjevanje nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti s stvarnimi pravicami je odplačno. Nadomestilo za ustanovitev služnostne pravice se določi na podlagi Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Tržič (Uradni list RS, št. 97/20, 112/20-popr.), in sicer glede na vrsto in lego nepremičnine:

OBMOČJE

1. OBMOČJE

2. OBMOČJE

nadomestilo v EUR/m2 za poseg v kategorizirano občinsko cesto

7

nadomestilo v EUR/m2 za poseg v stavbno zemljišče

7

5

nadomestilo v EUR/m2 za poseg v kmetijska, gozdna in ostala zemljišča

2

1,5

1. območje: območje naselij Tržič, Bistrica pri Tržiču, Ročevnica, Križe, Retnje, Kovor, Sebenje, Žiganja vas, Breg, Zvirče, Slap, Pristava in Loka;
2. območje: območja ostalih naselij v Občini Tržič.

Za ustanovitev služnosti dostopa preko zemljišča, po katerem v naravi že poteka nekategorizirana cesta ali druga dostopna pot, nadomestilo znaša 1/3 nadomestila, izračunanega na podlagi zgornje tabele.

Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko tudi v drugih primerih, ko cenitev višine nadomestila ni obvezna, odloči, da se za določitev nadomestila ne uporabi zgornja tabela, ampak se nadomestilo določi na podlagi cenitve višine nadomestila. Če se cenitev opravi iz razlogov na strani zavezanca za plačilo nadomestila, stroške oprave cenitve višine nadomestila krije zavezanec za plačilo nadomestila.

Nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice se določi na podlagi cenitve višine nadomestila, ki se opravi na stroške zavezanca za plačilo nadomestila. Nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice se lahko plačuje periodično, če je s cenitvijo predviden tak način plačevanja.

Če se na nepremičnem premoženju ustanavlja druga stvarna pravica (sem spada tudi služnostna pravica), višina nadomestila pa v enem letu izkustveno preseže 10.000 eurov, se opravi cenitev višine nadomestila. Pogodba o ustanovitvi služnosti se sklene po metodi neposredne pogodbe, pri čemer obveznost objave namere ni potrebna. Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice se sklene na podlagi metode javne dražbe, javnega zbiranja ponudb ali neposredne pogodbe.

Običajno postopek od vložitve vloge do vložitve zemljiškoknjižnega predloga traja od 15 do 30 dni, zato je pomembno, da investitorji vlogo za sklenitev služnostne ali stavbne pravice vložijo pravočasno ali pa si pri upravni enoti zagotovijo primeren rok za dopolnitev vloge.

Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis služnosti oziroma stavbne pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo Občina Tržič izroči po prejemu celotnega plačila.

Vlogi za sklenitev pogodbe o služnostni pravici je treba priložiti grafični prikaz iz projektne dokumentacije, iz katerega je razviden potek trase služnosti, če pa za predvideni poseg izdelava projektne dokumentacije ni potrebna, pa zemljiško katastrski prikaz ali digitalni ortofoto posnetek z vrisanim potekom trase služnosti, in podatek o dolžini trase na posamezni nepremičnini, izraženi v dolžinskih metrih (m), oziroma o površini posega na posamezni nepremičnini, izraženi v kvadratnih metrih (m2), če ti podatki niso razvidni iz projektne dokumentacije. Širina trase za infrastrukturni vod ne more biti manjša od 0,5 m na vsako stran od osi infrastrukturnega voda. Širina trase za dostop z vozili ne sme biti manjša od 3 m.

Kontakt

Nakup in prodaja zemljišč, oddaja zemljišč v najem, obremenitev s stvarnimi pravicami:

Oddaja vrtičkov v najem:

Poslovne nepremičnine

Občina Tržič razpolaga s poslovnimi prostori, ki se nahajajo v mestnem jedru Tržiča, Ravnah in Jelendolu. Na spletni strani občine je pred oddajo poslovnega prostora objavljena namera o možnosti najema poslovnega prostora. Na podlagi objavljene namere prosilec odda »Vlogo za dodelitev poslovnega prostora (brez javnega razpisa)«Pogodba o najemu poslovnega prostora se sklene za dobo petih let.

Za možnost ogleda nepremičnine, informacijo o višini najemnine in obratovalnih stroških se predhodno dogovorite z Leo Celar Rihtaršič na tel.: 04 5971 518 ali ji pišite na lea.celar.rihtarsic@trzic.si.

Kontakt

Lea Celar Rihtaršič; Urad za okolje in prostor; soba 110; tel.: 04 5971 518; lea.celar.rihtarsic@trzic.si.

Vloge

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...