Pojdi na glavno vsebino

Prodaja, najem in ogled

V skladu z veljavnimi predpisi sta nakup in prodaja nepremičnin, razen z zakonom določenih izjem, mogoča le na podlagi veljavnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja oziroma načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Načrt sprejme Občinski svet Občine Tržič skupaj s proračunom, ta pa se običajno sprejema enkrat letno. To pomeni, da se običajno prodajna pogodba, če vmes ni predviden sprejem rebalansa proračuna oziroma dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, lahko sklene po izteku leta, ko stranka vloži vlogo za prodajo ali nakup nepremičnine.

Prodaja

Nepremičnina, ki je predmet prodaje, mora biti pred izvedbo postopka ocenjena, in sicer mora njeno vrednost, če je posamična vrednost nepremičnine izkustveno višja od 10.000 EUR, oceniti pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje, ali zakona, ki ureja sodišča. V kolikor je vrednost nepremičnine nižja ali enaka navedeni vrednosti, občina vrednost določi izkustveno na podlagi cenitev, izdelanih za primerljiva zemljišča in na podlagi že izvedenih prodaj primerljivih zemljišč. Nepremičnina v lasti Občine Tržič - razen zakonsko določenih izjem – ne sme biti prodana pod ocenjeno vrednostjo.

V primeru, da je ocenjena vrednost nepremičnine enaka ali višja od 20.000 EUR, mora občina nepremičnino prodati po metodi javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb. V tem primeru Občina Tržič na svoji spletni strani, lahko pa tudi v občinskem glasilu Tržičan, objavi javni razpis o javni dražbi oziroma o javnem zbiranju ponudb. Med objavo razpisa o javni dražbi oziroma o javnem zbiranju ponudb in izvedbo javne dražbe oziroma odpiranjem ponudb ne sme preteči manj kot 15 in več kot 60 dni.

V primeru, da je ocenjena vrednost nepremičnine nižja od 20.000 EUR, občina nepremičnino lahko proda po metodi neposredne pogodbe. V tem primeru na svoji spletni strani objavi namero o sklenitvi neposredne pogodbe najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe. Občina v postopku prodaje na podlagi metode neposredne pogodbe z vsemi zainteresiranimi osebami opravi pogajanja o ceni.

Rok plačila kupnine v primeru prodaje je 30 dni od sklenitve prodajne pogodbe. Poleg kupnine kupec plača tudi 2-odstotni davek na promet nepremičnin in ostale stroške v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe (notarska overitev podpisa na pogodbi, vknjižba v zemljiško knjigo, sodna taksa).

Nakup

Občina Tržič lahko pridobiva nepremičnine le v takem obsegu in v taki kvaliteti, ki zagotavljata najboljše pogoje za izvrševanje njenih nalog, brez nepotrebnih zalog.

V primeru, da Občina Tržič kupuje nepremičnino, ki je v zasebni lasti, znaša rok za plačilo kupnine 30 dni od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi. Davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve in vknjižbe v zemljiško knjigo plača Občina Tržič.

Oddaja v najem

Nepremično premoženje, ki ga Občina Tržič začasno ne potrebuje, lahko odda v najem. Če je predviden letni prihodek od oddaje v najem nepremičnin nižji od 10.000 EUR, se nepremičnina v najem odda po metodi neposredne pogodbe, v nasprotnem primeru pa po metodi javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb. Pred sklenitvijo neposredne pogodbe Občina Tržič na svoji spletni strani objavi namero o sklenitvi neposredne pogodbe najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe, pred izvedbo javne dražbe oziroma javnega zbiranja ponudb pa javni razpis o javni dražbi oziroma javnega zbiranja ponudb, in sicer ne manj kot 15 in ne več kot 60 dni pred izvedbo javne dražbe oziroma odpiranja ponudb.

Najemnina za zemljišča se določi na podlagi veljavnega sklepa o določitvi cen najema zemljišč v Občini Tržič, najemnina za poslovne prostore pa na podlagi meril, ki jih določa Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Tržič v najem (Uradni list RS, št. 120/08).

Obremenitev s stvarnimi pravicami

Za potrebe gradnje objekta na vaši parceli so pogosto potrebni posegi na zemljiščih v lasti Občine Tržič, na primer izgradnja kanalizacijskega, vodovodnega, električnega, cestnega ali kakšnega drugega priključka, ali pa je preko zemljišča v lasti Občine Tržič potrebno zagotoviti dostop do vaše parcele. V vseh takih in podobnih primerih je potrebno na nepremičnini v lasti Občine Tržič ustanoviti služnostno ali stavbno pravico. Stvarna služnost je pravica lastnika nepremičnine, izvrševati za njene potrebe določena dejanja na tuji nepremičnini ali zahtevati od lastnika služeče stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini. Stavbna pravica je pravica imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad ali pod tujo nepremičnino. Služnostna in stavbna pravica med drugim lahko predstavljata tudi pravico graditi, kar je nujen pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Obremenjevanje nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti s stvarnimi pravicami se izvede z neposredno pogodbo. Če se za sklenitev posameznega pravnega posla zanima več ponudnikov, se pred sklenitvijo pogodbe izvede postopek pogajanj.

Občina Tržič mora najmanj 15 dni pred sklenitvijo neposredne pogodbe na svoji spletni strani objaviti namero o ustanovitvi služnosti oziroma stavbne pravice, zato postopek ustanovitve služnosti oziroma stavbne pravice v nobenem primeru ne more biti krajši od 15 dni, običajno pa postopek od vložitve vloge do vložitve zemljiškoknjižnega predloga traja od 15 do 30 dni. Zaradi tega razloga je pomembno, da investitorji vlogo za sklenitev služnostne ali stavbne pravice vložijo pravočasno ali pa si pri upravni enoti zagotovijo primeren rok za dopolnitev vloge.

Obremenjevanje nepremičnega premoženja Občine Tržič s stvarnimi pravicami je odplačno. Nadomestilo za ustanovitev služnostne pravice se določi na podlagi Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Tržič (Uradni list RS, št. 72/06), in sicer glede na vrsto in lego nepremičnine:

Območje 1. območje 2. območje 3. območje
odškodnina za 1 m2 v €/m2
za stavbna zemljišča in javne ceste
7 5 3
odškodnina za 1 m2 v €/m2
za ne stavbna zemljišča
2 1,5 0,5

1. območje: naselja Tržič, Bistrica pri Tržiču, Ročevnica, Pristava in Loka;
2. območje: naselja Križe, Retnje, Kovor, Sebenje, Žiganja vas, Breg, Zvirče, Hušica in Senično;
3. območje: ostala naselja v Občini Tržič.

Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis služnosti oziroma stavbne pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo Občina Tržič izroči po prejemu celotnega plačila.

Vlogi za sklenitev pogodbe o služnostni pravici je potrebno priložiti grafični prikaz trase oziroma lege infrastrukturnega objekta po posameznih nepremičninah, na katerih se ustanavlja služnostna pravica in podatek o površini posega na posamezno nepremičnino, izražen v m2.

Kontakt

Nakup in prodaja zemljišč, oddaja zemljišč v najem, obremenitev s stvarnimi pravicami:

Oddaja vrtičkov v najem:

Poslovne nepremičnine

Občina Tržič razpolaga s poslovnimi prostori, ki se nahajajo v mestnem jedru Tržiča, Ravnah in Jelendolu. Na spletni strani občine je pred oddajo poslovnega prostora objavljena namera o možnosti najema poslovnega prostora. Na podlagi objavljene namere prosilec odda »Vlogo za dodelitev poslovnega prostora (brez javnega razpisa)«. Pogodba o najemu poslovnega prostora se sklene za dobo petih let.

Za možnost ogleda nepremičnine, informacijo o višini najemnine in obratovalnih stroškihov se predhodno dogovorite z Jolando Stelzer na tel.: 04 5971 528 ali ji pišite na jolanda.stelzer@trzic.si 

Kontakt

Jolanda Stelzer; Urad za okolje in prostor; soba 110; tel.: 04 5971 528; jolanda.stelzer@trzic.si 

Vloge

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se