Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Okolje in prostor

S strateškim delom OPN občina opredeljuje izhodišča prostorskega razvoja ter usmerja razvoj dejavnosti in rabe prostora tako, da so zagotovljeni pogoji za usklajen in vzdržen prostorski razvoj. Strateški del občinskega prostorskega načrta je podlaga za  izdelavo prostorskih izvedbenih načrtov.

Vzdržen prostorski razvoj je temeljno načelo prostorske strategije. Pomeni zagotavljanje take rabe prostora in prostorskih ureditev, ki omogoča zadovoljitev potreb sedanje generacije brez ogrožanja prihodnjih generacij, in sicer s tem, da skrbi za varovanje okolja, ohranjanje narave in trajnostno rabo naravnih dobrin, hkrati pa ohranjanja kulturno dediščino in druge kakovosti naravnega in bivalnega okolja.

Prostorski razvoj občine Tržič bo sledil načelom trajnostnega razvoja, kakor izhaja iz temeljnih dokumentov Evropske unije (ESDP 2009, Sveta Evrope (CEMAT 2000, Ljubljanska deklaracija) in drugih (Habitatna direktiva, Ptičja direktiva, Ramsarska, Bernska in Aarhuška konvencija). To pa pomeni, da bomo zagotavljali izenačevanje prostorskih možnosti na celotnem območju občine, zagotavljali policentričnega prostorskega razvoja, varovali naravnih virov in njihovo trajnostno rabo, ohranjali kulturno dediščino, skrbeli za ustrezno rabo prostora in ohranjali lokalneo identiteto.

Prostorski razvoj občine bo sledil Strategiji prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije na splošni ravni in posebej v določilih, ki se nanašajo na občino Tržič, pri čemer bomo upoštevali razvojne dokumente posameznih nosilcev urejanja prostora, posebej s področij oskrbe s pitno vodo, oskrbe z energijo, kmetijstva, gozdarstva, varstva narave in varstva kulturne dediščine.

Osnovni pogoj za skladnejši razvoj v prostoru je izoblikovanje in izvajanje strategije razvoja poselitve, ki bo omogočala na eni strani učinkovito in ekonomsko upravičeno organizacijo in razvoj vseh dejavnosti v prostoru, na drugi strani pa racionalno koriščenje naravnih virov, izboljšanje in varovanje okolja, naravnih in ustvarjenih vrednot.

Lokacijska informacija

Lokacijska informacija je INFORMACIJA, ki  pove, kakšna je namenska raba zemljišča, kateri prostorski planski in prostorski izvedbeni akti veljajo na območju določene zemljiške parcele oz. parcel, ter kakšni so pogoji za gradnjo in druge posege v prostor.

Kontakt

Mojca Švajger; Urad za okolje in prostor; soba 107; tel.: 04 5971 529; mojca.svajger@trzic.si 

Vloge

Vloge so dostopne tukaj (Urad za okolje in prostor) ...

Slika: Tržič (avtor: Irena Mrak)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...